16 december 2022

NPB-erelid Klaas Ottens

Klaas Ottens (1958) werkte vanaf 1977 zestien jaar als politieman op straat, daarna tien jaar bij de recherche. Van 2003 tot aan zijn pensioen in 2022 vervulde hij meerdere functies binnen Human Resources: adviseur op het gebied van management development, algemeen adviseur, hoofd HRM en tot slot strategisch adviseur op gebied van verander- en interventiekunde.

In die laatste functie was hij verbonden aan het ontwikkeltraject Politie in Beweging. Een samenwerkingsverband tussen de Nationale Politie, de Centrale Ondernemingsraad (COR), de politiebonden en het ministerie van Justitie en Veiligheid, gericht op het realiseren van een nieuwe strategische koers voor de Nationale Politie. Doel: een optimale politieorganisatie voor de 21-ste eeuw.

Naast zijn politiewerk bouwde Klaas in de jaren negentig flink wat ervaring op als kaderlid van de NPB. In de eerste helft van dat decennium was hij als vakbondsbestuurder actief tijdens de ombouw naar een regionaal georganiseerd politieapparaat, dat onder andere leidde tot de vorming van het regiokorps Noord-Holland Noord. Achter de schermen was hij namens de bond in gesprek met de werkgever om de belangen van de medewerkers te verdedigen en voor de schermen was hij zichtbaar in kantines en zaaltjes om de uitkomsten van de gemaakte afspraken uit te leggen en te bespreken met de achterban.

In de rest van de jaren negentig bleef Klaas actief als afdelingsbestuurder, als stakingsleider bij cao-acties en van 1996 tot 1998 als hoofdbestuurder. Daarnaast droeg hij jarenlang een steentje bij aan de medezeggenschap als voorzitter van de Ondernemingsraad Noord-Holland.

Ook in de 21-ste eeuw bleef Klaas betrokken bij de bond. Hij was altijd aanwezig bij belangrijke momenten binnen de afdeling, zoals op de algemene ledenvergaderingen en op de momenten dat in de afdeling de inzet bij nieuwe cao-onderhandelingen opgehaald werd. Hij had dan ook altijd een duidelijke inbreng. Kenmerkend was zijn steevaste pleidooi voor het inzetten op verhogingen van de salarissen met geldbedragen en niet met percentages. Hij vond het rechtvaardig om de lagere salarisschalen verhoudingsgewijs meer te laten profiteren en is dat altijd blijven vinden – ook toen hij hoofd HRM was geworden.

Tijdens de personele reorganisatie (2011-2016) was Klaas vanuit HRM nauw betrokken bij de ondersteuning van Liesbeth Huijzer, de kwartiermaker voor de eenheid Noord-Holland maar ook het aanspreekpunt voor de voorzitters van de bonden over de reorganisatie. Zijn rol was toen minder zichtbaar, maar achteraf is wel duidelijk geworden dat hij zijn vakbondshart niet heeft verloochend en waar mogelijk zijn invloed heeft gebruikt om te voorkomen dat onzorgvuldig werd omgesprongen met de belangen van de medewerkers.

In de laatste fase van zijn carrière kreeg Klaas van de Nationale politie de ruimte om het bestuur van de NPB bij zijn vakbondswerk met strategische adviezen te ondersteunen. In 2018 werd hij opnieuw gekozen als onbezoldigd hoofdbestuurder van de bond – dit keer voor een termijn van vier jaar.

In november 2020 kwamen al zijn werkzaamheden abrupt tot stilstand toen Klaas zwaar getroffen werd door COVID-19 en zelfs langere tijd moest vechten voor zijn leven. Dat gevecht heeft hij gewonnen, maar de daarbij opgelopen schade was enorm. Zijn leven kwam geheel in het teken te staan van revalidatie en herstel, een proces waarin zijn vrouw Inge niet van zijn zijde wijkt en hem op bewonderenswaardige wijze helpt en steunt.

Op het ledencongres in Assen waren Klaas en Inge (met tussenpozen) aanwezig, onder andere om mee te maken hoe Klaas op voordracht van de NPB-afdeling Noord-Holland door de algemene ledenvergadering tot erelid van de bond werd benoemd.

Meer over:
Ereleden