Arbeidsvoorwaarden/cao's

Een van de hoofddoelen van de NPB is het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van zijn leden: hun beloning, veiligheid, training, uitrusting, verlof, inroostering en loopbaankansen. Dat doen we door daarover op alle niveaus (team, dienst en eenheid, maar ook korps en ministerie) bij de werkgever zaken aan te kaarten en aan te dringen op afspraken over extra investeringen in tijd, geld en/of aandacht.

Voor deze onderhandelingen zetten wij professionele bestuurders in, ondersteund door (juridische) beleidsmedewerkers en een netwerk van kaderleden op de werkvloer. 

Het hoogste niveau waarop de NPB met de werkgever overlegt is het zogenaamde Centraal Georganiseerd Overleg Politie, kortweg het CGOP. Aan dat landelijke overleg over de arbeidsvoorwaarden bij de politie nemen twee partijen deel. Aan de ene kant van de tafel zit de werkgever, in ons geval de minister van Veiligheid en Justitie samen met de korpschef. Aan de andere kant zitten de onderhandelaars van de vier politiebonden, waarvan de NPB anno 2023 met ruim 28.000 leden verreweg de grootste is.

Cao-ondertekening juni 2022: de vertegenwoordigers van de werkgever rechts, die van de bonden links.

Cao-onderhandelingen
Om de zoveel jaar onderhandelen we met de werkgever over nieuwe investeringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Het doel is dan een zogenaamde collectieve arbeidsvoorwaarden overeenkomst voor langere tijd. Gedurende de looptijd van zo’n cao worden de gemaakte nieuwe afspraken (voor zover nodig) nader uitgewerkt en vastgelegd in de wet- en regelgeving voor de politie, bijvoorbeeld in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp). Nieuwe regelingen worden van kracht zodra ze door de overheid zijn gepubliceerd in het Staatsblad of de Staatscourant.

Vakbondsacties
Hebben onze cao-onderhandelaars een akkoord bereikt, dan wordt dat altijd ter goedkeuring aan jou en de andere NPB-leden voorgelegd. Vinden jullie het afsprakenpakket te mager en weigert de minister meer te bieden? Dan kunnen we besluiten de werkgever extra onder druk te gaan zetten door vakbondsacties – bij voorkeur samen met de drie andere politiebonden.

Een minder bekend onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van het politiepersoneel is het subsidiewerk van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie. Jaarlijks steunt SAOP financieel flink wat activiteiten en projecten van de politiebonden op het gebied van scholing, collectieve en individuele belangenbehartiging en mondiale solidariteit.

De door SAOP aan de bonden verstrekte bedragen kunnen oplopen tot twee miljoen. Ze worden gefinancierd uit de subsidie die SAOP ontvangt van de minister van Justitie en Veiligheid. 

Meer over:
cao2022