Onze vereniging

De NPB is een democratische vrijwilligersorganisatie. Het eerste betekent dat het beleid van de bond wordt bepaald door de leden. Het tweede betekent dat een flink deel van het vakbondswerk op vrijwillige en onbetaalde basis wordt uitgevoerd door kaderleden: collega’s die door de bond zijn opgeleid tot volwaardige, door de werkgever erkende belangenbehartigers.

Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van het vakbondswerk natuurlijk gedaan door professionals: bestuurders, juristen, advocaten, beleids- en communicatiemedewerkers en allerlei specialisten op ondersteunend gebied (ledenadministratie, boekhouding, magazijn- en logistiek beheer). 

Statuten
De opzet van de NPB als vereniging en de daarbinnen geldende spelregels - inclusief de rechten en plichten van de betrokken personen en onderscheiden verenigingsorganen - zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement. De bepalingen in deze documenten kunnen alleen worden veranderd als een meerderheid van de vertegenwoordigers van de leden in een ledencongres daarmee instemt. Klik hier voor de meest recente versie van de Statuten. En klik hier voor de meest recente versie van het Huishoudelijk reglement.

Hoofdbestuur (HB) en dagelijks bestuur (DB)
Het hoofdbestuur van de NPB bestaat uit dertien onbezoldigde en drie bezoldigde bestuurders. Elke afdeling van de bond is in het HB vertegenwoordigd met een eigen hoofdbestuurder, die rechtstreeks door de leden van de afdeling gekozen is. De drie betaalde krachten worden benoemd door het congres. Momenteel worden die functies vervuld door Nine Kooiman (bondsvoorzitter), Kees Wijnen (bondssecretaris) en Albert Springer (bondspenningmeester en vicevoorzitter). 

Hoofdbestuur (2022)

Het hoofdbestuur komt eens per maand bijeen voor overleg. Tussen deze vergaderingen door is de uitvoering van het beleid in handen van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester). 

Afdelingen
De structuur van de bond is gericht op het realiseren van zo veel mogelijk inspraak en controle door de leden. Het vakbondswerk in elk van de dertien afdelingen van de vereniging wordt in goede banen geleid door een afdelingsbestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en activiteitencoördinator. Deze kaderleden worden op de algemene ledenvergadering voor een bepaalde functie gekozen door de NPB-leden binnen de eenheid. 

Ledencongres
Jaarlijks komen uit alle afdelingen vertegenwoordigers van de leden bij elkaar voor een algemene ledenvergadering. Het hoofdbestuur moet dan verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid. Ook worden door de afdelingen ingediende beleidsvoorstellen besproken en – al dan niet geamendeerd – door het congres aangenomen of verworpen. Ook bepaalt het congres wie de komende periode de (betaalde) functies van bondsvoorzitter, bondssecretaris en bondspenningmeester gaan vervullen.

Ledencongres (2022)

Bondsraad
In het jaar tussen twee algemene ledenvergaderingen in wordt het doen en laten van het bestuur gecontroleerd en mede bepaald door de vertegenwoordigers van de leden in de bondsraad. Die komt zes tot acht keer per jaar bijeen om met het bestuur het gevoerde en te voeren beleid te bespreken. 

Adviesorganen
Het hoofdbestuur laat zich bij het ontwikkelen van nieuw beleid adviseren (gevraagd en ongevraagd) door denktanks van kaderleden zoals NPB Jong en NPB 50+. 

Ereleden
Leden van de NPB kunnen op voordracht van het hoofdbestuur door het congres tot erelid worden benoemd vanwege hun buitengewone verdiensten voor de bond. De afgelopen dertig jaar is dat met elf leden gebeurd.

 • Joop de Jager (1996)
 • Jan Eringaard (2005)
 • Hans van Duijn (2008)
 • Flip Raad (2011, overleden in 2012)
 • Harry van Rijn (2014)
 • Dirk van Oostaijen (2020)
 • Klaas Ottens (2022)
 • Rob Andringa (2022)
 • Fred Burnet (2022)
 • Alwin de Kok (2022)
 • Coen Verplak (2023)