Welke personele bevoegdheden krijgt de operationeel chef?

De personele bevoegdheden die operationeel chef krijgt, zijn onderverdeeld in bevoegdheden die hij heeft voor zijn vaste groep medewerkers en de groep van medewerkers die op dat moment onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen. Denk bij dat laatste aan medewerkers die onder de operationeel chef vallen als die de rol van OPCO uitvoert.

Aan operationeel chefs wordt zogenoemd ondermandaat verleend om de volgende rechtspositionele besluiten te kunnen nemen voor alle medewerkers die op dat moment onder hun verantwoordelijkheid vallen:

• toekennen van verlof;
• accorderen of afwijzen van declaraties en reiskosten;
• doen van ziekmeldingen;
• fiatteren van uren.

Aan de operationeel chefs wordt ondermandaat verleend om voor de specifiek aan hen toegewezen groep van medewerkers:

• het functioneringsverslag vast te kunnen stellen;
• autorisaties kunnen te verlenen.

Aan de operationeel chefs wordt ondermandaat/machtiging verleend om de volgende voorgenomen besluiten te kunnen nemen voor de specifiek aan de operationeel leidinggevende toegewezen groep van medewerkers:

• vaststellen van beoordeling;
• vaststellen van re-integratieplannen;
• vaststellen van ontwikkelplannen.