Verbetering operationele leiding en personeelszorg

Filter: Alle
Filter
Wat betekent dit voor mij als collega in een team?

De afgelopen jaren is een aantal rapporten verschenen waaruit bleek dat collega’s behoefte hebben aan een leidinggevende die dichtbij hen staat. Met deze aanpassingen in het LFNP krijg je een operationeel chef die dichtbij is, jou kent weet hoe het met je gaat. Je kan bij deze operationeel chef terecht met al je vragen. De operationeel chef heeft oog voor de situatie in het team en voor het verschil tussen de mensen en hun professionele ruimte. Er zal hierdoor niets veranderen aan jouw functie. Mogelijk krijg je wel, na eind 2025, een andere leidinggevende en/of operationeel chef.

De politiebonden, het ministerie van J&V en de korpsleiding hebben afgesproken dat de aanpassingen van het LFNP niet ten koste mogen gaan van de operationele sterkte (met uitzondering van de aantallen operationeel experts en leidinggevenden).

Wat betekent dit voor mij als (organisatorisch) coördinator (operationeel expert, specialist)?

Voorlopig verandert er niets. De functies van operationeel expert B, de specialistenfuncties, en andere operationele chef-functies komen waarschijnlijk pas eind 2025 ter beschikking. De inrichting en sturing binnen teams moet opnieuw doordacht worden. We zullen de onderlinge verhouding van functies en rollen, zoals de operationeel chef en OPCO, beschrijven en toelichten in bijvoorbeeld een werkingsdocument of handelingskader. Dan kan de politie gebruik maken van de nieuwe functies. Daarna zullen in een reorganisatie vacatures opengesteld moeten worden. Pas op dat moment kun je solliciteren op één van de nieuwe functies. De nieuwe functies krijgen een bijpassende waardering.

Wat betekent dit voor mij als leidinggevende?

Voorlopig verandert er niets. De nieuwe functies in het domein Leiding komen waarschijnlijk pas eind 2025 ter beschikking. De inrichting en sturing binnen teams moet opnieuw doordacht worden. We zullen de onderlinge verhouding van functies nader beschrijven en toelichten in bijvoorbeeld een werkingsdocument of handelingskader. Dan kan de politie gebruik maken van de nieuwe functies. Hoe deze functies bezet gaan worden, wordt nog verder uitgewerkt. De nieuwe of aangepaste functies krijgen een bijpassende waardering.

Wat betekent dit voor mij als incidenteel plaatsvervangend leidinggevende (bijvoorbeeld operationeel specialist C en E)?

Het huidige LFNP kent géén aangewezen plaatsvervanger. Alleen op incidentele basis kan een (operationeel) specialist als plaatsvervanger werkzaamheden verrichten. Voorlopig verandert er niets. De nieuwe LFNP-functies van plaatsvervangend leidinggevende komen  waarschijnlijk pas eind 2025 ter beschikking. De inrichting en sturing en onderlinge verhouding van functies binnen teams moet opnieuw doordacht worden. Dan kan de politie gebruik maken van de nieuwe functies. Hoe deze functies bezet gaan worden, wordt nog verder uitgewerkt. De nieuwe of aangepaste functies krijgen een bijpassende waardering.

Wat is de visie op politieleiderschap?

In 2019 hebben de politiebonden, het ministerie van J&V en de korpsleiding gezamenlijk een visie op politieleiderschap opgesteld. Hier vind je er meer informatie over.

Wat zijn de (belangrijkste) praktijkknelpunten in de leidinggevende functies?

Voor de doorontwikkeling van het LFNP zijn de knelpunten van de leidinggevende functies in de praktijk onderzocht en in 2021 besproken in het CGOP.

Bij de praktijkknelpunten gaat het om de volgende zes onderwerpen:

1. Operationeel leiderschap

2. Onderscheid Teamchef functies

3. Hiërarchie & plaatsvervanging

4. Neutraliteit organisatiestructuur

5. Loopbaanontwikkeling

6. Topstructuur

De verdere uitwerking van de praktijkknelpunten die zijn gebruikt in het grof- en fijnontwerp staat in het grofontwerp.

 

Waarom duurt het tot eind 2025 voordat de functies in gebruik genomen kunnen worden?

De politiebonden, het ministerie van J&V en de korpsleiding hebben op 1 februari 2024 in het CGOP afgesproken hoe de leidinggevende functies er in grote lijnen gaan uitzien. Er moeten nu functiebeschrijvingen (inclusief functiewaarderingen) gemaakt worden. Ook moeten er onder meer opleidings- en competentieprofielen opgesteld worden en moet de Handleiding LFNP aangepast worden. Omdat het LFNP een regeling van de minister is, moet het daarna in een officiële ministeriële regeling worden opgenomen. Om de nieuwe functies in de praktijk te kunnen gaan gebruiken, volgt een implementatietraject. Pas dan kan de politie gebruik maken van deze functies.

Wat zijn werktitels?

Bij de doorontwikkeling van het LFNP is in het CGOP afgesproken dat de functiebenaming neutraal moet worden geformuleerd. Zo staan de functies zo neutraal mogelijk ten opzichte van de inrichting van de politie. Dat bevordert de flexibiliteit en wendbaarheid, ook als de omstandigheden veranderen in de toekomst. Daarom wordt in de nieuwe functiebeschrijving in het LFNP bijvoorbeeld gesproken over leidinggevende A en de operationeel expert GGP B.

Om toch te zorgen dat zowel collega’s als externen functies snel kunnen herkennen, wordt er gewerkt met werktitels. Dat zijn herkenbare titels die nu ook al in de praktijk worden gebruikt, zoals de huidige functietitel van teamchef, maar ook districtschef en hoofd Operatiën. Om het gebruik van deze werktitels te borgen, worden deze vastgelegd als nieuwe verbijzondering in het LFNP.

Welke nieuwe functies voor operationeel leidinggeven komen er?

In het domein Uitvoering worden functies operationeel expert B toegevoegd waar sprake is van een Operationeel Expert. In de domeinen Uitvoering en Ondersteuning worden ook functies toegevoegd in andere vakgebieden. Dat gebeurt bij de volgende vakgebieden:

• Operationeel Specialismen: Operationeel Specialist oc C tot en met F (indicatief gewaardeerd op schaal 11 tot en met 14);

• Bedrijfsvoeringspecialismen: Bedrijfsvoeringspecialist oc C tot en met F (indicatief gewaardeerd op schaal 11 tot en met 14);

• Gespecialiseerde Ondersteuning: Gespecialiseerd Medewerker oc D (indicatief gewaardeerd op schaal 10);

• Techniek: Medewerker Techniek oc E (indicatief gewaardeerd op schaal 10);

• Docent: Docent oc D (indicatief gewaardeerd op schaal 11).

KLIK HIER voor de concept LFNP-matrix waarin is opgenomen welke nieuwe functies gaan worden beschreven. In de matrix staan alle functies die er binnen de politie zijn. De rood omcirkelde functies zijn de (nieuwe) functies die aangepast of gemaakt gaan worden.

Wat wordt bedoeld met operationeel leidinggeven?

Een operationeel leidinggevende geeft met aandacht leiding aan vak en vakmensen, is nabij, betrokken en herkenbaar, en heeft de bevoegdheden en vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Zo worden vakmensen gefaciliteerd en ondersteund in hun vak en hun sociale veiligheid, welzijn, inzetbaarheid en ontwikkeling. Daarbij hebben operationeel leidinggevenden oog voor de situatie in het team en voor het verschil tussen de mensen.

Daarnaast staat de operationeel leidinggevende met beide benen in de praktijk van het politiewerk, bijvoorbeeld in sturingsrollen als OPCO, HOVJ, OVD en bij SGBO of ME. In de dagelijkse aansturing zijn ze verantwoordelijk en bevoegd om voor alle collega’s onder hun verantwoordelijkheid veel voorkomende personele zaken af te handelen. Voor de aan hen toegewezen medewerkers kunnen ze de verdergaande personele zorg afhandelen. Voor de nadere beschrijving van de personele bevoegdheden, zie de beantwoording bij Welke personele bevoegdheden krijgt de operationeel chef?

Wat verandert er in de LFNP-functiebeschrijving van operationeel expert?

De introductie van de nieuwe functies wijzigt niets aan de inhoud van de functie operationeel expert. Alleen de functienaam wijzigt van operationeel expert naar operationeel expert A. De functie-inhoud blijft hetzelfde.

Wat wordt de inhoud van de nieuwe functies operationeel chefs/operationeel expert B?

De functie-inhoud van deze nieuwe functies wordt gelijk aan die van de huidige operationeel expert, maar dan aangevuld met het operationeel leidinggeven. Dat betekent dat er een vaste groep van medewerkers toegewezen wordt aan de operationeel chef en dat deze functionaris verantwoordelijk is voor de personele zorg van deze groep van medewerkers. De operationeel chef krijgt ook P-bevoegdheden. De operationeel chef blijft met beide benen in de praktijk staan. De operationeel expert B zal daarom ook operationele rollen blijven uitvoeren zoals OPCO, HOVJ, OVD. Op deze manier geven ze leiding aan vak en vakmensen.

 

Welke personele bevoegdheden krijgt de operationeel chef?

De personele bevoegdheden die operationeel chef krijgt, zijn onderverdeeld in bevoegdheden die hij heeft voor zijn vaste groep medewerkers en de groep van medewerkers die op dat moment onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen. Denk bij dat laatste aan medewerkers die onder de operationeel chef vallen als die de rol van OPCO uitvoert.

Aan operationeel chefs wordt zogenoemd ondermandaat verleend om de volgende rechtspositionele besluiten te kunnen nemen voor alle medewerkers die op dat moment onder hun verantwoordelijkheid vallen:

• toekennen van verlof;
• accorderen of afwijzen van declaraties en reiskosten;
• doen van ziekmeldingen;
• fiatteren van uren.

Aan de operationeel chefs wordt ondermandaat verleend om voor de specifiek aan hen toegewezen groep van medewerkers:

• het functioneringsverslag vast te kunnen stellen;
• autorisaties kunnen te verlenen.

Aan de operationeel chefs wordt ondermandaat/machtiging verleend om de volgende voorgenomen besluiten te kunnen nemen voor de specifiek aan de operationeel leidinggevende toegewezen groep van medewerkers:

• vaststellen van beoordeling;
• vaststellen van re-integratieplannen;
• vaststellen van ontwikkelplannen.

Op welke schaal wordt de functie operationeel expert B gewaardeerd?

Door de verzwaring van de functie met de activiteiten en resultaten die horen bij operationeel leiderschap zal de functie operationeel expert B op basis van het W.I. Fuwa-pol waarschijnlijk op schaal 10 gewaardeerd worden. Bij de specialisten (bedrijfsvoering- en operationeel specialisten), zal goed gekeken moeten worden naar het vereiste (specialistische) vakniveau dat nodig is om operationeel leiding te kunnen geven aan de specialisten van het betreffende onderdeel of team. Samen met de activiteiten en resultaten die horen bij operationeel leiderschap, bepaalt dit de schaal van de functie. De nieuwe of aangepaste functies krijgen een bijpassende waardering.

 

Welke werk- en denkniveau heb ik nodig voor de functie van operationeel expert B?

Omdat de voorlopige (indicatieve) inschaling uitkomt op schaal 10, zal de functie conform de LFNP-systematiek het werk- en denkniveau van de Bachelor (HBO) hebben. Een en ander moet nog worden uitgewerkt in het opleidingsprofiel.

 

Wat verandert er aan de functies in het domein leiding?

Voorlopig verandert er niets. In het domein Leiding worden de functiebeschrijvingen in lijn gebracht met de huidige visie op politieleiderschap. Verder wordt het domein Leiding aangevuld met functies voor plaatsvervangers. Ook die wijzigingen zullen pas eind 2025 doorgevoerd worden. Over de overgang naar de nieuwe functies worden nog nadere afspraken gemaakt

Wat gaat een aangewezen plaatsvervanger doen?

Op de oneven schalen komen functies voor plaatsvervangers. De plaatsvervanger zal zich bezighouden met het mede leidinggeven aan een team, onder verantwoordelijkheid van de naasthogere leidinggevende. De plaatsvervanging kan zien op de personele zorg, deelnemen aan managementoverleg en contacten met het openbaar bestuur. De plaatsvervanger kan hierbij, met mandaat, de naasthogere leidinggevende in alle werkzaamheden vervangen. De plaatsvervanger heeft, door de werkverdeling die de naasthogere leidinggevende en de plaatsvervanger maken, een eigenstandig takenpakket.

 

Waarom komt er tijdelijk beleid?

Het zal naar verwachting tenminste tot eind 2025 duren voordat feitelijk gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe operationele chef-functies. Voor de transitie naar de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies is het nodig dat op korte termijn operationeel chefs worden ingezet. Er kan niet worden gewacht op de korpsbrede invoering van operationeel leiderschap. Daarom wordt operationeel leiderschap alvast tijdelijk mogelijk gemaakt door een uitzonderingsmogelijkheid bij het nieuw in te richten team persoonsbegeleiding van de LX.

Wat houdt het tijdelijk beleid in?

Met het tijdelijk beleid kunnen, vooruitlopend op de wijziging van het LFNP, aan de operationeel experts en de operationeel specialisten bij het nieuw in te richten team persoonsbegeleiding van de LX werkzaamheden (met mandaat) in het kader van personeelszorg worden toegekend. Het toevoegen van de activiteiten en resultaten die horen bij operationeel leiderschap zal bij de operationeel expert naar verwachting leiden tot een hogere schaal. Goed werkgeverschap vereist dat bij dit tijdelijk beleid hierom een tijdelijke toelage wordt toegekend. Bij de specialisten geldt dat hiervoor goed gekeken moeten worden naar het vereiste (specialistische) vakniveau dat nodig is om operationeel leiding te kunnen geven aan de specialisten van het betreffende onderdeel of team.