Verkiezing bezoldigde hoofdbestuurders/dagelijks bestuur (artikel 26 en 27)

Artikel 26
VERKIEZING BEZOLDIGDE HOOFDBESTUURDERS

1. Bij het ontstaan van een (1) of meer vacatures voor bezoldigde hoofdbestuurders benoemt de bond een kandidaatstellingscommissie, bestaande uit twee (2) leden van het hoofdbestuur en drie (3) leden van de bondsraad. De commissieleden vanuit de bondsraad moeten de leden van drie (3) verschillende afdelingen vertegenwoordigen.

2. De kandidaatstellingscommissie inventariseert de kandidaten en draagt bij voorkeur meerdere gekwalificeerde personen aan het hoofdbestuur voor.

3. Het hoofdbestuur draagt per functie één (1) kandidaat voor aan het ledencongres of – bij een vacature voor een bondssecretaris of bondspenningmeester tussen twee (2) ledencongressen in – aan de bondsraad. Een bondsvoorzitter kan alleen door een ledencongres worden benoemd.  

4. Besluit het ledencongres of de bondsraad een bindende voordracht te accepteren, dan is de benoeming een feit. Een bindende voordracht kan slechts worden opgeheven met een meerderheid van minstens twee derde (2/3e) van de stemmen.

5. Besluit het ledencongres of de bondsraad een bindende voordracht op te heffen, dan wordt over de benoeming niet beslist tijdens dezelfde vergadering. Idealiter wordt de wervings- en selectieprocedure dan opnieuw doorlopen, bijvoorbeeld met extra kandidaten die om een of andere reden eerder niet in beeld waren.

--------------------------

Artikel 27
DAGELIJKS BESTUUR

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de bondsvoorzitter, de bondssecretaris en de bondspenningmeester. 

2. Het dagelijks bestuur heeft de volgende taken:

a)      het bewaken van de uitvoering van besluiten van het congres, de bondsraad en het hoofdbestuur.

b)      het voorbereiden van het beleid van de bond, ook op middellange en lange termijn.

c)      het coördineren van het beleid van het hoofdbestuur.

d)      andere taken die het hoofdbestuur aan het dagelijks bestuur delegeert.