Stemmen - over besluiten en personen (artikel 30, 31 en 32)

Artikel 30
GELDIGHEID STEMMEN/UITKOMSTEN

1. Tijdens vergaderingen binnen de bond zijn drie (3) soorten uitgebrachte stemmen mogelijk:

a)      de stemmen die aanwezige leden namens zichzelf uitbrengen;

b)      de stemmen die aanwezige leden op basis van een volmacht namens anderen uitbrengen;

c)      de stemmen die in de weken voor de vergadering zijn uitgebracht tijdens een digitale ledenraadpleging.

2. Stemmen bij volmacht is beperkt toegestaan: hooguit één (1) volmacht per persoon.

3. Ongeldige en blanco stemmen tellen bij de vaststelling van de uitslag niet mee.

4. Bij schriftelijke stemming zijn de volgende biljetten ongeldig:

a)      onduidelijk of onjuist ingevulde biljetten;

b)      biljetten met een stem op een persoon die op ongeldige wijze kandidaat is gesteld;

c)      biljetten waarop meer personen staan aangegeven dan waarover kan worden gestemd;

d)      bij het gebruik van door het hoofdbestuur verstrekte biljetten: de biljetten waarop door anderen dan het hoofdbestuur wijzigingen of toevoegingen zijn aangebracht;

e)      in geval van herstemming: biljetten waarop personen staan vermeld die niet voor verkiezing of benoeming in aanmerking komen;

f)       biljetten die ondertekend zijn ingeleverd.

5. Het ledencongres, de bondsraad, het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur kunnen in een vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen als de meerderheid van het aantal leden van het orgaan aanwezig is. Is het vereiste aantal – het zogenaamde quorum - niet aanwezig, dan moet het nemen van een besluit worden doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.

In die vergadering speelt bij de stemming over het betreffende onderwerp het aanwezige aantal leden dan geen rol. Uiteraard blijven de overige bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement wel van kracht.

----------------------------

Artikel 31
STEMMEN OVER BESLUITEN

1. Tijdens vergaderingen binnen de bond worden voorgestelde besluiten aangenomen als ze een volstrekte meerderheid van stemmen krijgen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Onder een volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan: meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.

2. Wordt er gestemd over een voorstel dat tijdens een vergadering mondeling is ingediend, dan is in eerste instantie het oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van de stemming beslissend. Staken de stemmen, dan geldt het voorstel als verworpen. Wordt het oordeel van de voorzitter over de uitslag betwist, dan vindt een tweede stemronde plaats. De uitslag van de eerste stemming vervalt dan.

-----------------------------

Artikel 32
STEMMEN OVER PERSONEN

1. Als voor één (1) te vervullen plaats slechts één (1) kandidaat is gesteld zonder dat de statuten de bindende voordracht van slechts één (1) persoon voorschrijven, dan wordt de enige kandidaat als gekozen verklaard nadat de meerderheid van de ledenvergadering daarmee heeft ingestemd.

2. Als voor meerdere plaatsen van gelijke aard net zoveel kandidaten zijn gesteld als het aantal beschikbare plaatsen, dan worden deze kandidaten in één (1) keer als gekozen verklaard nadat de meerderheid van de ledenvergadering daarmee heeft ingestemd. 

3. Er wordt gestemd als er meerdere kandidaten zijn voor één (1) te vervullen plaats.

4. Tijdens een vergadering wordt over de benoeming van personen schriftelijk of elektronisch gestemd. De voorzitter van de vergadering beslist over de wijze waarop wordt gestemd.

5. Bij een stemming over de benoeming van een persoon is een kandidaat gekozen als hij een volstrekte meerderheid heeft behaald: meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.  Zijn er meer kandidaten met een volstrekte meerderheid van stemmen dan er vacatures zijn, dan geldt/gelden degene(n) met de meeste stemmen als benoemd.

6. Hebben bij een eerste stemming te weinig of helemaal geen kandidaten een volstrekte meerderheid van stemmen gekregen, dan vindt een tweede stemming plaats over de kandidaten die bij de eerste stemming niet zijn gekozen.

7. Levert ook die stemronde geen of onvoldoende meerderheden op, dan vindt een herstemming plaats over maximaal het dubbele aantal personen dat nog gekozen moet worden.  De kandidaten waarover dan gestemd kan worden zijn degenen die bij de tweede stemming de meeste stemmen kregen.

8. Bij een herstemming gaat de benoeming naar de kandidaat die de meeste stemmen krijgt. Staken de stemmen, dan wordt er geloot om te bepalen wie er benoemd wordt.