Ledencongres - bevoegdheden (artikel 16 en 17)

Artikel 16
BEVOEGDHEDEN LEDENCONGRES

Het ledencongres heeft de volgende bevoegdheden:

a)      het bespreken en beoordelen van het gevoerde algemene beleid van het hoofdbestuur;

b)      het bespreken en beoordelen van het gevoerde financieel beleid van het hoofdbestuur;

c)      het bekrachtigen van de benoeming van de onbezoldigde leden van het hoofdbestuur. Zij worden benoemd op basis van verkiezingen in de afdelingen (overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de statuten);

d)      het benoemen van de bezoldigde leden van het hoofdbestuur: de bondsvoorzitter, de bondssecretaris, de bondspenningmeester. Zij worden in functie benoemd op basis van een bindende voordracht van één (1) persoon (overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de statuten). Besluit een congres een bindende voordracht te accepteren, dan is de benoeming een feit. Een bindende voordracht kan slechts worden opgeheven met een meerderheid van minstens twee derde (2/3e) van de stemmen;

e)      het behandelen van voorstellen van het hoofdbestuur;

f)      het behandelen van voorstellen van afdelingen, adviesorganen en individuele leden;

g)     het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement;

h)     het vaststellen van de uitgangspunten voor het beleid op middellange en lange termijn;

i)      het ontslaan van leden van het hoofdbestuur;

j)      het aangaan van een fusie;

k)     het ontbinden van de bond.

-----------------------------------

Artikel 17
STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, FUSIE

1. Het ledencongres kan besluiten de statuten van de bond te wijzigen, een fusie aan te gaan of de bond te ontbinden. Een voorstel daartoe moet dan worden aangenomen met een meerderheid van minstens twee derde (2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen. Ook moet bij de stemming over het voorstel minstens de helft van het mogelijke aantal afgevaardigden met stemrecht op het ledencongres aanwezig zijn.

2. Is bij een stemming over een voorstel tot statutenwijziging, fusie of ontbinding minder dan de helft van het mogelijke aantal afgevaardigden met stemrecht op het ledencongres aanwezig, dan wordt een nieuw ledencongres bijeengeroepen. Dat vindt niet eerder plaats dan vijftien (15) dagen na de eerste vergadering en niet later dan twee (2) maanden daarna.

Tijdens dit tweede ledencongres speelt het aantal aanwezige leden geen rol bij de stemming over een voorstel tot statutenwijziging, fusie of ontbinding. Krijgt dat voorstel tijdens het tweede ledencongres minstens twee derde (2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt het beschouwd als rechtsgeldig aangenomen.

3. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het ondertekenen van een akte van statutenwijziging zijn twee (2) leden van het dagelijks bestuur bevoegd, onder wie in ieder geval de bondsvoorzitter, de bondssecretaris of de bondspenningmeester.

4. In geval van ontbinding van de vereniging bepaalt het ledencongres de bestemming van het overschot na het afhandelen van de lopende financiële verplichtingen van de bond (vereffening). Op dit besluit zijn lid 1 en lid 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

5. In geval van ontbinding verzorgt het hoofdbestuur het afhandelen van de lopende financiële verplichtingen van de bond (vereffening), tenzij het congres anders besluit.

6. In geval van ontbinding blijven tijdens het afhandelen van de lopende financiële verplichtingen van de bond (vereffening) de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement zoveel mogelijk van kracht.