Doelen en grondslagen (artikel 2 en 3)

Artikel 2
DOELEN

De bond is opgericht om de onderstaande doelen te realiseren.

a)      Het behartigen van de belangen van zijn leden op het gebied van werk en inkomen in de ruimste zin van het woord – zowel op collectief als op individueel niveau.

b)      Het bevorderen van de beroepsgerichte en algemene kennis (cultuur, techniek, wetenschap) waarover zijn leden beschikken.

c)      Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel tussen zijn leden.

d)      Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel tussen zijn leden en de overige politiemedewerkers.

e)      Het versterken van het verantwoordelijkheidsgevoel van zijn leden voor de kwaliteit van de samenleving, af te meten aan het algemeen welzijn en het respect voor de principes van de democratische rechtsstaat.

f)       Het bevorderen van de maatschappelijke waardering voor het politieambt.

g)      Het bevorderen van de solidariteit tussen de leden van de bond en de leden van politiebonden in het buitenland.

---------------

Artikel 3
GRONDSLAGEN

De bond opereert op basis van de volgende principiële uitgangspunten.

a)      De gelijkwaardigheid van alle mensen: de bond behandelt iedereen hetzelfde, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele voorkeur, nationaliteit, afkomst, burgerlijke staat, leeftijd of gezondheid.

b)      Het recht van het individu op zelfbeschikking.

c)      De grondrechten die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn vastgelegd als voorwaarden voor de ontplooiing van een mens als persoon en als sociaal wezen.

d)      De beginselen van democratisch bestuur.