Adviesorganen en afdelingen (artikel 28 en 29)

Artikel 28
ADVIESORGANEN

1. Het hoofdbestuur  kan besluiten een adviesorgaan in het leven te roepen ter ondersteuning van het beleid ten aanzien van een bepaalde groep politiemedewerkers.

2. Het instellingsbesluit van een adviesorgaan bevat in ieder geval het doel, het aantal leden en de wijze van samenstelling. Het aantal leden en de wijze van samenstelling van een adviesorgaan bepaalt het hoofdbestuur in overleg met de bondsraad.

3. In het huishoudelijk reglement worden de taken van een adviesorgaan nader uitgewerkt.

----------------------

Artikel 29
AFDELINGEN

1. Voor elke eenheid binnen de Nationale Politie kent de bond een eigen afdeling.

2. Leden worden in eerste instantie ingedeeld bij de afdeling die overeenkomt met de politie-eenheid in hun aanstellingsbesluit.

3. Individuele leden kunnen het hoofdbestuur verzoeken om indeling bij een andere afdeling. Zo’n verzoek wordt automatisch gehonoreerd. Daarbij wijst het hoofdbestuur het lid er uitdrukkelijk op dat zijn actief en passief kiesrecht op medezeggenschapsgebied niet mee verandert. Dat blijft uitsluitend gelden voor de politie-eenheid in zijn aanstellingsbesluit.