26 april 2023

SAOP: financier van waardevolle vakbondsprojecten

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP) geeft jaarlijkse flink wat financiële steun aan activiteiten en projecten van de politiebonden op het gebied van scholing, collectieve en individuele belangenbehartiging en mondiale solidariteit.

De door SAOP aan de bonden verstrekte bedragen kunnen oplopen tot twee miljoen. Ze worden gefinancierd uit de subsidie die SAOP ontvangt van de minister van Justitie en Veiligheid. En dat gebeurt dan weer op basis van afspraken tussen de bonden en de werkgever (de minister en de korpsleiding) in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

De subsidie van SAOP bestaat uit vier bedragen: projecten arbeid en scholing, de werkgeversbijdrage, de package deal-gelden en de bijdrage mondiale solidariteit.

Projecten arbeid en scholing
Deze subsidie is bedoeld voor de financiering van werkgelegenheids- en scholingsprojecten. Die moeten zoveel mogelijk aansluiten bij het belangrijkste beleidsdoel van SAOP: het bevorderen van ‘leren en ontwikkelen gericht op het politiewerk en de arbeidsmarkt van de toekomst’. De vakorganisaties kunnen deze subsidie gebruiken voor scholing van kaderleden, maar ook voor bijvoorbeeld professionalisering.

Zo organiseerde Equipe in 2021 met deze subsidie een bijeenkomst over het onderzoek naar Encrochat en de ACP in datzelfde jaar de ‘Week van de toekomst’. Ook bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid of veilig en gezond werken zijn met SAOP-subsidie gefinancierd. Bestuurslid Paul Roeland: ‘Deze middelen kunnen we als vakbonden goed benutten voor bijvoorbeeld het opleiden van kaderleden tot individuele belangenbehartigers.’

Werkgeversbijdrage en package deal-gelden
Deze subsidies zijn bedoeld voor het financieren van professionele vakbondsactiviteiten op het gebied van de individuele en collectieve belangenbehartiging. Hieronder vallen de juridische en fiscale advisering van leden, maar ook het deelnemen aan het arbeidsvoorwaardenoverleg en het periodieke overleg tussen vakorganisaties en werkgevers.

Mondiale solidariteit
Deze subsidie is bedoeld om vakbonden in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het versterken van het vakbondswerk van politiebonden buiten de landsgrenzen. Paul Roeland: ‘De NPB heeft deze subsidie in het verleden benut om politiebonden in Letland en Litouwen de mogelijkheid te geven zich verder te professionaliseren. Ook in Zuid-Afrika en Suriname zijn wij op dat gebied actief geweest.’  In 2021 heeft de ANPV met deze subsidie ICT-ondersteuning geboden aan een zusterbond in Roemenië.

Arbeidsmarktprojecten
Naast deze vier subsidiemiddelen kunnen zowel de Nationale Politie als de vakbonden gebruik maken van de drie miljoen euro die het ministerie van Justitie en Veiligheid jaarlijks via SAOP beschikbaar stelt voor arbeidsmarktprojecten.

Zo heeft de NPB in 2022 subsidie aangevraagd voor het project Doorontwikkeling Revitaliseringsprogramma ten behoeve van de Stichting Politie Veteraan. Het doel van dit project is om politiemedewerkers met een mentale blessure, zoals PTSS of een burn-out, in de natuur aan hun herstel te laten werken. Paul Roeland:‘ Het is hartstikke mooi dat wij op deze wijze vanuit de vakbond kwetsbare politiemedewerkers kunnen versterken met behulp van subsidie van SAOP.’

Meer weten? Klik hier of bel met SAOP via 070 – 376 57 65.