Wat heeft het onderhandelingsresultaat te bieden voor ATH-medewerkers van 60-plus met geen of onvoldoende zware jaren?

Helaas bleek de werkgever tijdens de onderhandelingen over de RVU niet bereid extra geld uit te trekken om het ook voor ATH-medewerkers boven de zestig met minder dan 25 zware jaren mogelijk te maken eerder met werken te stoppen. Tijdens de onderhandelingen over de capaciteitsimpulsen bleek hij echter wel bereid een speciale gratificatie in het leven te roepen voor de medewerkers die in de jaren 2021 tot en met 2025 blijven doorwerken tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd.

De overeengekomen gratificatie bedraagt € 6.000 bij een dienstverband van 36 uur of meer en is naar rato lager bij een dienstverband van minder dan 36 uur. Het is wellicht een schrale troost, maar ATH-collega’s die ondanks hun leeftijd geen gebruik kunnen maken van de RVU krijgen door deze maatregel uiteindelijk toch een financieel blijk van waardering van de werkgever mee.

LET OP: Deze gratificatie heeft geen gevolgen voor de gratificatie waar een politiemedewerker recht op heeft vanwege het volmaken van 45 politiedienstjaren.