Wat moet ik me voorstellen bij een voucher te besteden aan vitaliteit en fitheid?

Op basis van het landelijk pensioenakkoord uit 2019 kunnen beroepssectoren bij het ministerie van Sociale Zaken een subsidie aanvragen voor maatregelen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De werkgever en de bonden binnen de politiesector hebben afgesproken een aanvraag te doen en de eventueel toegekende subsidie te gebruiken om medewerkers in de jaren 2021 en 2022 een fitheidsvoucher te verstrekken die ze kunnen besteden aan vooraf bepaalde diensten en producten. Gedacht wordt aan een uitgebreid pakket aan sportartikelen en -activiteiten of workshops/cursussen.

De exacte waarde van de fitheidsvouchers in 2021 en 2022 is nog niet bekend, want die hangen af van de uiteindelijke subsidietoekenning. Vanaf 2023 wordt de voucher onafhankelijk van subsidietoekenning toegekend; hij krijgt dan om te beginnen een waarde van 100 euro netto. De waarde van de voucher groeit vervolgens jaarlijks mee met de structurele verhoging van de politiesalarissen (indexatie).

De fitheidsvoucher moet niet verward worden met de huidige mogelijkheid om een fitnessabonnement fiscaal uit te ruilen op grond van de RAP. Deze mogelijkheid blijft bestaan. Zie artikel 3 lid 3 onder g van de RAP: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025269/2009-07-01