Overgangstraject N3-Generalist

Filter: Alle
Filter
Voor wie is het Overgangstraject N3-Generalist bedoeld?

N3-Generalisten met het diploma Basis Politiemedewerker (Mbo3), die zich vóór 1 september 2020 hebben aangemeld voor het overgangsbeleid naar Senior en toegelaten zijn tot het Overgangstraject N3-Generalist, kunnen zich via het Overgangstraject N3-Generalist bekwamen tot het niveau van de Allround Politiemedewerker (Mbo4) zodat ze conform het Overgangsbeleid N4 kunnen doorgroeien van Generalist naar Senior.
Ook collega’s die na de basispolitieopleiding Assistent Politiemedewerker (Mbo2) de doorstroomopleiding N2>N3 (Assistent naar Basis Politiemedewerker) hebben gedaan, komen zodra ze Generalist zijn en zich hebben aangemeld in aanmerking voor dit Overgangstraject N3-Generalist. Zij kunnen zich nog aanmelden via Youforce.
Als je nu nog in de functie Medewerker zit, blijft de tegel in Youforce voor jou beschikbaar om je aan te melden als je Generalist bent geworden.

 

 

Ik heb me niet aangemeld voor het overgangsbeleid naar Senior, kan ik ook meedoen aan het Overgangstraject N3-Generalist?

Het Overgangstraject N3-Generalist is voor de aangemelde N3-Generalist. Dat betekent dat we eerst de aangemelde N3-Generalisten de kans geven dit traject te gaan doen. Zodra het qua uitvoerbaarheid mogelijk is, komen ook de overige (niet aangemelde) N3-Generalisten in aanmerking voor het Overgangstraject N3-Generalist. Zij vallen weliswaar niet onder de werking van het Overgangsbeleid N4 maar voldoen na het behalen van het Overgangstraject N3-Generalist wel aan de opleidingsvereiste voor Senior en kunnen dan zonder voorrangspositie solliciteren op vacatures Senior.

Is het Overgangstraject N3-Generalist klaar?

Ja, het traject ligt klaar om te starten.

Wanneer start het Overgangstraject N3-Generalist?

In de eenheid Den Haag start het Overgangstraject N3-Generalist op maandag 5 juli 2021. De eenheid Rotterdam is gestart met de voorbereidingen voor een start rond 1 september en de andere eenheden volgen zsm na Rotterdam. De N3-Generalisten met de meeste politiedienstjaren krijgen prioriteit. We werken met een lijst per eenheid. Bij de begeleiding en toetsing van de beroepsproducten krijgen de collega’s met de meeste politiedienstjaren prioriteit. Het Overgangstraject N3-Generalist loopt volgens afspraak door tot eind 2028, maar alles is erop gericht de komende drie jaar het grootste deel van de doelgroep het Overgangstraject N3-Generalist te laten starten.

Wat is de inhoud van het Overgangstraject N3-Generalist?

Het Overgangstraject N3-Generalist bestaat uit twee onderdelen: werkervaringsroute en de profcheck parate kennis.
De werkervaringsroute kan worden behaald door een portfolio met bewijzen uit het eigen werk op te bouwen. De te volgen werkervaringsroute bestaat uit vier van de onderstaande zeven onderdelen:

 1. Uitvoeren van een verhoor
 2. Uitvoeren van een financieel onderzoek
 3. Uitvoeren van een opsporingsonderzoek
 4. Verantwoorden van een opsporingsaanpak
 5. Aanpakken van een probleem in de wijk
 6. Optreden in de politionele jeugdzaak
 7. Coachen en begeleiden van collega’s en aspiranten

Voor ieder uit te voeren onderdeel moeten drie voorbeelden met bewijzen worden toegevoegd aan het portfolio.

Welke tijdsbesteding staat voor Overgangstraject N3-Generalist?

De benodigde tijdsbesteding voor het Overgangstraject N3-Generalist is maximaal 50 uur. Deze 50 uur is diensttijd. Heb je meer uren nodig, dan is dat eigen tijd. Als blijkt dat je nog niet beschikt over voldoende werkervaring om het portfolio te maken, dan is het opdoen van de benodigde werkervaring diensttijd.

Zijn de uren voor het Overgangstraject N3-Generalist diensttijd of eigen tijd?

Maximaal 50 uur is diensttijd. Heb je meer uren nodig, dan is dat eigen tijd. Als blijkt dat je nog niet beschikt over voldoende werkervaring om het portfolio te maken, dan is het opdoen van de benodigde werkervaring diensttijd.

Hoe lang duurt het Overgangstraject N3-Generalist?

We verwachten een gemiddelde doorlooptijd van 9-12 weken.

Begeleiding en werkervaringsroute, hoe gaat dat eruit zien?

De werkervaringsroute ziet er op hoofdlijn als volgt uit:

 1. Voorlichting (1,5 uur, digitaal)
 2. Intakegesprek (1,5 uur): het intakegesprek vindt volgens een vast format plaats tussen medewerker en 1 of 2 vaste begeleider(s). Deze begeleiders zijn beschikbaar voor vragen vanuit de medewerker. De begeleiders zijn opgeleid door de Politieacademie.
 3. Portfolio maken (40 uur): voor het maken van het portfolio gaat de medewerker op 4 onderdelen ieder 3 producten maken. Het maken van één product duurt 2-4 uur, totaal 24-48 u. Omdat niet ieder product even zwaar is, is de verwachting dat een medewerker in totaal 40 u nodig heeft om het portfolio te maken. Bijstelling op basis van de ervaringen uit de eenheden Den Haag en Rotterdam is mogelijk. De medewerker wordt begeleid door vaste begeleiders.
 4. Eindgesprek (2 uur): twee assessoren voeren het eindgesprek. Het gesprek gaat over het werk n.a.v. het ingeleverde portfolio. De assessoren zijn allebei onafhankelijk en opgeleid door de Politieacademie.

Ook N3-Generalisten die nog niet ‘aan de beurt’ zijn kunnen zelfstandig starten. Zij kunnen bij vragen gebruik maken van een helpdesk / mailbox. De mails worden dagelijks uitgelezen en beantwoord. Waar nodig wordt persoonlijk contact opgenomen. De eenheid Den Haag maakt een Q&A, die beschikbaar komt voor de landelijke uitrol.

Ik heb de kerntaak Opsporing gehaald, krijg ik vrijstelling van het Overgangstraject N3-Generalist?

Vrijstellingen kunnen verkregen worden volgens dit schema voor de werkervaringsroute. Het schema kan in de loop van het Overgangstraject N3-Generalist uitgebreid gaan worden. Bij het intakegesprek wordt uitgebreid stil gestaan bij de opleidingen die je gevolgd hebt. Er is geen vrijstelling mogelijk voor de profcheck parate kennis.

 

 

Word ik na het behalen van het Overgangstraject N3-Generalist meteen Senior?

Als je het Overgangstraject N3-Generalist hebt behaald, dan moet je dat zelf in Youforce doorgeven via de tegel ‘wijzigen N3 naar N4’ en word je op basis van jouw aantal politiedienstjaren toegevoegd aan het bestand met N4-Generalisten en kom je in aanmerking om de bepalingen van het Overgangsbeleid N4 Senior te worden (bevordering op de eigen werkplek op volgorde van politiedienstjaren of via sollicitatie met een voorrangspositie).

Kan ik meedoen op vacatures Senior zonder klaar te zijn met het Overgangstraject N3-Generalist?

a, dat kan. Je kunt vanaf 1 september solliciteren op vacatures Senior. Als een aangemelde N3-Generalist de meest geschikte kandidaat blijkt te zijn dan wordt de Seniorvacature voor hem of haar als N3-Generalist een ‘voorlopige toewijzing’ op Senior. De ‘voorlopige toewijzing’ is voor de periode van 1 jaar. In dit jaar moet de N3-Generalist het overgangstraject N3-Generalist met succes afronden om aangesteld te worden op de functie Senior (tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn in het programma waardoor het traject niet in redelijkheid binnen een jaar kan worden afgerond). Lukt dat niet in dat jaar, dan wordt de ‘voorlopige toewijzing’ beëindigd en wordt hij of zij weer ingezet als N3-Generalist. Hij of zij blijft wel onder het Overgangsbeleid N4 vallen.

Ik ben nu nog Medewerker, maar word via HAPII na 31 december 2020 N3-Generalist. Kom ik dan alsnog in aanmerking voor een Overgangstraject N3-Generalist?

Als je N3-Generalist bent geworden kan je je via Youforce gaan aanmelden voor het overgangsbeleid N4 en voor het Overgangstraject N3-Generalist. De N3-tegel blijft voor deze collega’s bereikbaar.

Wat kan je met het Overgangstraject N3-Generalist?

Als je het Overgangstraject N3-Generalist hebt behaald, dan moet je dat zelf in Youforce doorgeven via de tegel ‘wijzigen N3 naar N4’ en word je toegevoegd aan het bestand met N4-Generalisten en kom je in aanmerking om volgens het overgangsbeleid N4 Senior te worden.
Daarnaast krijg je toegang tot het vakspecialistische onderwijsaanbod van de Politieacademie waarvoor ‘Allround Politiemedewerker (Mbo4) als instroomeis geldt. Als er meer instroomeisen gesteld worden voor die opleiding moet je ook daar natuurlijk aan voldoen.
Voor de loopbaanmogelijkheden binnen de politie wordt het N3-politiediploma plus het Overgangstraject N3-Generalist gelijkgesteld aan het diploma Allround Politiemedewerker (Mbo4). Dit leggen we vast in de opleidingsprofielen, zodat deze afspraak niet kan komen te vervallen.

Wat als ik het Overgangstraject N3-Generalist niet haal? Krijg ik een herkansing of zijn er andere mogelijkheden?

Natuurlijk zitten in het Overgangstraject N3-Generalist herkansingsmogelijkheden. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt.
Als je uiteindelijk het Overgangstraject N3-Generalist niet succesvol afrondt, dan kom je niet meer in aanmerking om volgens het overgangsbeleid N4 Senior te worden.

Krijg ik een diploma of certificaat als ik het Overgangstraject N3-Generalist behaal?

Als je slaagt voor het Overgangstraject N3-Generalist dan krijg je een bewijs dat je het Overgangstraject N3-Generalist met goed gevolg hebt doorlopen.

Waarom krijg ik geen Mbo4-politiediploma als ik het Overgangstraject N3-Generalist haal?

De Politieacademie kan als onderwijsinstituut alleen een Mbo4-diploma afgeven als de basispolitieopleiding Allround Politiemedewerker met succes volledig is doorlopen. Dat doe je met het Overgangstraject N3-Generalist niet.
Het Overgangstraject N3-Generalist probeert juist de werkervaring van collega’s te benutten en richt zich op de hoofdonderwerpen qua inhoud.

Kan ik gaan studeren op een Hogeschool?

Ja, dat kan, afhankelijk van de instroomeisen van de betreffende hogeschool. Meestal moet je nog een 21+-toets afleggen aan de Hogeschool waar je wilt gaan studeren. Het bewijs van het behalen van het Overgangstraject N3-Generalist en ook het N4-politiediploma vervangen dus niet de toelating tot een bacheloropleiding.

Wanneer stopt het Overgangstraject N3-Generalist?

De afspraak is gemaakt dat het Overgangstraject N3-Generalist doorloopt tot eind 2028. Daarna stopt het traject.
Het streven is een groot deel van de doelgroep binnen 3 jaar het overgangstraject te laten starten.

Ik wil persé mijn Mbo4-politiediploma halen, wat moet ik dan doen?

Het N3-politiediploma plus het Overgangstraject N3-Generalist is voor de politie voor wat betreft loopbaanmogelijkheden gelijkgesteld aan het diploma Allround Politiemedewerker. Naast het Overgangstraject N3-Generalist bestaat de mogelijkheid om een officieel Ervaringscertificaat te halen bij de Politieacademie. Het Ervaringscertificaat geeft de mogelijkheid om bij de Politieacademie het diploma Allround Politiemedewerker (Mbo4) aan te vragen. Hiervoor moet je eerst het Ervaringscertificaat hebben en dan aanvullend een uitgebreide kennistoets, FVT en taaltoets doen om bij de examencommissie van de Politieacademie het diploma Allround Politiemedewerker (Mbo4) aan te kunnen vragen. Mochten veel collega’s van deze route gebruik willen maken, dan geldt ook hier dat de aangemelde N3-Generalisten met de meeste politiedienstjaren als eersten kunnen starten.