Ik krijg van de werkgever een aanvulling op een uitkering wegens ziekte (in dienst en uit dienst). Hoe pakken de nieuwe beloningsafspraken voor mij uit?

De drie afgesproken structurele salarisverbeteringen leiden in jouw geval tot een hogere aanvulling van de werkgever op je uitkering wegens ziekte, ongeacht of er nog sprake is van een dienstverband of niet. 

De verhogingen die doorwerken in de aanvullingen zijn:

  • Een verhoging van de schaalbedragen met € 100 vanaf 1 juli 2024.
  • Daaroverheen een verhoging van de salarissen met 5 procent vanaf 1 juli 2024.
  • Een verhoging van de salarissen met 2 procent vanaf 1 januari 2025.

Volledigheidshalve: deze salarisverhogingen volgen op de structurele salarisverbetering met 2 procent vanaf 1 januari 2024, die in de huidige cao al was afgesproken/vastgelegd.

De afgesproken eenmalige uitkeringen in de eerste helft van 2024 leiden niet tot hogere aanvullingen van de werkgever op uitkeringen wegens ziekte. De hoogte van de aanvullingen is exclusief gekoppeld aan het structurele beloningssysteem (= de salarisschalen) en wordt dus niet aangepast op basis van incidentele extra beloningen.