Ik ben (deels) arbeidsongeschikt en ontvang een WAO of WIA-uitkering. Welke gevolgen hebben de eenmalige uitkeringen in 2024 voor mij?

Ontvang je een WIA-uitkering, dan wordt die na ontvangst van een eenmalige extra uitbetaling door de werkgever eenmalig verlaagd. Je houdt dan ongeveer een derde van het extra bedrag over. Het leidt echter niet tot een structurele verlaging van je WIA-uitkering. 

Ontvang je een WAO-uitkering, dan zijn de (financiële) gevolgen erg afhankelijk van je individuele situatie. Naast een blijvende korting op je WAO-uitkering kan de ontvangst van eenmalige uitkeringen ongunstig uitpakken voor je invaliditeitspensioen of herplaatsingstoelage. Het korps heeft daar geen invloed op, het is landelijke regelgeving.

Om ongewenste blijvende effecten te voorkomen kunnen collega’s met een WAO-uitkering gebruikmaken van de optie om af te zien van de eenmalige uitkering van € 1.200 bruto, die in zes maandelijkse porties van € 200 wordt uitbetaald van januari tot en met juni 2024. Er is helaas geen algemeen advies te geven over nut en noodzaak van het benutten van deze door de werkgever geboden mogelijkheid.

Volledigheidshalve: de hierboven genoemde ongunstige gevolgen van de inrichting van ons sociale zekerheidsstelsel zijn niet te voorkomen. De uitkeringen zijn op grond van de cao voor alle medewerkers geregeld en daarin mag vervolgens geen onderscheid meer worden gemaakt.