1 juni 2022

NPB-koers bepalen

De stemmingen tijdens een algemene ledenvergadering (ledencongres) zijn van groot belang voor de koers van de bond. Welke opdrachten krijgt het bestuur van de bond mee? Hoe dwingend zijn die? Het congres is de plek binnen de bond die de leden kunnen gebruiken om het bestuur scherp en op koers te houden.

Over de voorstellen die voor een congres worden ingediend moet namelijk gesproken en gestemd worden, waarna het bestuur de uitkomst moet respecteren en erop afgerekend kan worden als dat niet gebeurt.

Verschil met bondsraad
Een wezenlijk verschil met de bondsraad, waarvan de 26 leden voornamelijk een adviserende rol hebben en alleen als ‘waarnemend congres’ mogen stemmen over een beperkt aantal in de statuten vastgelegde onderwerpen (zoals de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen).

Stemmen over voorstellen
Congresvoorstellen kunnen niet alleen worden ingediend door het hoofdbestuur, maar ook door afdelingen en adviesorganen. De afdelingen krijgen alle ingediende congresvoorstellen vooraf ter inzage voorgelegd en kunnen dan desgewenst amendementen indienen: suggesties voor verbetering. Deze amendementen worden tijdens het congres ook in stemming gebracht.

Congresgangers namens de afdelingen (ledenvertegenwoordigers met stemrecht dus) ontvangen een paar weken voor de bijeenkomst het zogenaamde congresboek met daarin alle relevante teksten. Zij kunnen zich dus vooraf in de congresvoorstellen en de amendementen verdiepen en bepalen waar ze voor of tegen gaan stemmen.