21 november 2021

NPB-hulp bij PTSS

NPB-leden die door hun politiewerk een posttraumatische stressstoornis oplopen zijn via de bond verzekerd van deskundige rechtsbijstand als de werkgever hun PTSS niet wil erkennen als een beroepsziekte. Ook als het ontvangen van de juiste vergoedingen problemen oplevert staan de juridische medewerkers van de NPB voor je klaar.

Erkenning beroepsziekte
Heb je gezondheidsklachten die door een arts zijn gediagnosticeerd als een posttraumatische stressstoornis en is die aandoening volgens jou het gevolg van je politiewerk? Dan is het van belang dat de werkgever vastlegt dat hij het daarmee eens is door jouw PTSS officieel te erkennen als een beroepsziekte. Dat geeft je namelijk aanspraak op allerlei ondersteunende (financiële) voorzieningen die de bonden met de werkgever hebben afgesproken.

Heeft een medicus vastgesteld dat een politiemedewerker aan PTSS lijdt, dan moet de werkgever de Adviescommissie PTSS laten beoordelen of de ziekte werkgerelateerd is. Deze aanpak maakt deel uit van het PTSS-beleid dat de werkgever en de bonden in 2012 zijn overeengekomen. De commissie bestaat uit een arts namens de werkgever, een arts namens de bonden en een onafhankelijk voorzitter.

Aan de hand van de gestelde PTSS-diagnose en de feiten die de werkgever en jij aandragen stelt de commissie vast of jouw PTSS verband houdt met je werk bij de politie. Dat gebeurt op basis van een protocol waarin de werkwijze van de commissie en haar beoordelingskader zijn vastgelegd. Het bevoegd gezag krijgt vervolgens een ‘advies’ over het te nemen besluit, waarna hij jouw PTSS al dan niet erkent als beroepsziekte.

Valt dat besluit van de werkgever negatief uit? Dan kun je altijd bij de NPB terecht, om te beginnen om onze deskundigen te laten beoordelen of jouw erkenningsverzoek terecht is afgewezen. Indien nodig starten we vervolgens samen een bezwaarprocedure. Wijst de werkgever ons bezwaarschrift af, dan spant de NPB namens jou een rechtszaak aan.

De juiste vergoedingen ontvangen
Erkent de werkgever dat er in jouw geval sprake is van een beroepsziekte, dan krijg je daardoor aanspraak op ondersteunende (financiële) voorzieningen. De met de bonden gemaakte afspraken daarover zijn vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp).

Bij het opkomen voor je rechten kun je op bepaalde punten ondersteuning krijgen van het Meldpunt PTSS van het korps. Mocht je daarmee onvoldoende geholpen zijn, dan kun je altijd een beroep doen op de NPB. Onze individuele belangenbehartigers staan met raad en daad voor je klaar als er bijvoorbeeld problemen opduiken bij de vergoeding van de medische kosten of als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van een smartengeldvergoeding.

Verhalen van restschade
Ben je van mening dat de schadevergoeding die je op grond van de rechtspositionele regelingen gekregen hebt ontoereikend is? Dan kun je het korps voor de restschade aansprakelijk stellen. Belangrijk om te beseffen is wel dat aan een aansprakelijkstelling voor psychische aandoeningen hoge eisen worden gesteld.

Zo moet aantoonbaar sprake zijn van schending van de zorgplicht door de werkgever. Ook hanteert de rechter in dit soort zaken een buitensporigheidsvereiste. Dat wil zeggen: aansprakelijkheid kan alleen aan de orde zijn als de schade veroorzaakt is doordat een medewerker zeer uitzonderlijke inspanningen heeft moeten verrichten of in zeer uitzonderlijke omstandigheden heeft moeten werken.

Het vereist dus flink wat juridische deskundigheid om goed te kunnen afwegen of een aansprakelijkstelling kans op succes heeft. Als NPB-lid kun je altijd een beroep doen op de expertise van een bondsmedewerker om samen zo’n beoordeling te maken.

--------------------------------------------------

Afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB)

NPB-hulp bij PTSS: Samen sterk! (filmpje)

 

Meer over:
PTSS