30 augustus 2017

Medezeggenschap

De NPB hecht veel waarde aan een sterke medezeggenschap. We willen in nauwe verbinding staan met onze medezeggenschappers en investeren graag in een goede relatie tussen bonden en medezeggenschap. We zoeken hier naar positieve beïnvloeding en het versterken van elkaars positie, ieder vanuit de eigen rol.

We streven ernaar om vermenging van meerdere rollen zodanig te beperken dat de onafhankelijkheid van de verschillende organen optimaal gewaarborgd blijft. We praten en denken graag mee over de modernisering van de medezeggenschap binnen de politie. Om onze medezeggenschappers te helpen om optimaal vorm te geven aan hun rol in het besluitvormingsproces faciliteren we hen graag met gerichte scholing en ondersteuning.

Van onze OR-leden verwachten we niet alleen een sterk eigen moreel kompas, maar ook dat ze de binding met de NPB tonen door de missie en visie van de NPB te ondersteunen, waar nodig uit te dragen, en er bovenal naar te handelen. De NPB-kernwaarden spelen hierbij een prominente rol.

Onze medezeggenschappers kunnen rekenen op onze steun en hulp.