Kandidaatstelling en onverenigbare functies (artikel 8 en 9)

Artikel 8
KANDIDAATSTELLING

1. Elk lid van de bond kan bij het bestuur van zijn afdeling kandidaten aanmelden voor alle bondsorganen, met uitzondering van het dagelijks bestuur. De kandidaten moeten behoren tot dezelfde afdeling als het lid dat hen voordraagt.

2. Een kandidaatstelling moet gepaard gaan met het inleveren van een door het hoofdbestuur vastgesteld instemmingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat.

3. In drie (3) gevallen kunnen leden van de bond zich alsnog kandidaat stellen tijdens de vergadering van het orgaan of onderdeel van de bond waarin de verkiezing plaatsvindt.

a)      Als zich vooraf niemand kandidaat heeft gesteld.

b)      Als er minder kandidaten zijn dan het aantal te vervullen plaatsen.

c)      Als de vergadering besluit de bindende voordracht (van slechts één (1) kandidaat voor een bepaalde functie) op te heffen. In dat geval wordt de stemming over de benoeming uitgesteld tot een volgende vergadering. Idealiter wordt de kandidaatstellingsprocedure in de tussentijd dan opnieuw doorlopen, bijvoorbeeld met extra kandidaten die om een of andere reden eerder niet in beeld waren.

------------------------

Artikel 9
ONVERENIGBARE FUNCTIES

1. Leden van het hoofdbestuur kunnen niet gelijktijdig een of meer van de onderstaande functies vervullen:

a)      bestuurder van een afdeling van de bond (zoals bedoeld in artikel 11 van dit HHR);

b)      lid van een adviesorgaan van de bond (zoals bedoeld in artikel 28 van de statuten)

c)      lid van de bondsraad (zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten);

d)      afgevaardigde naar een ledencongres (zoals bedoeld in artikel 13 en 15 van de statuten);

e)      IB-coördinator binnen een afdeling van de bond;

f)      personeelsvertegenwoordiger in een OR of de COR.

-----

2. Leden van een afdelingsbestuur kunnen in principe niet gelijktijdig een of meer van de onderstaande functies vervullen.

a)      lid van een adviesorgaan van de bond (zie artikel 28 van de statuten);

b)      personeelsvertegenwoordiger in een OR of de COR.

Een uitzondering op deze bepaling is toegestaan als een onafhankelijke commissie tot het oordeel komt dat de kandidatuur van een bepaald lid van het afdelingsbestuur voor de OR of de COR noodzakelijk is om een optimale kandidatenlijst te kunnen presenteren.

De leden van deze commissie worden gekozen door het afdelingsbestuur, dat ook een profielschets van de gewenste OR-kandidaten vaststelt en de kaders waarbinnen de commissie dient te opereren. Het advies van de commissie is bindend.