Hoofdbestuur - taken en vergaderingen (artikel 14 en 15)

Artikel 14
TAKEN HOOFDBESTUUR

De concrete taken van het hoofdbestuur zijn als volgt:

a)      het uitvoeren van de besluiten van het congres en de bondsraad;

b)      het handhaven van de voorschriften in de statuten en het huishoudelijk reglement;

c)      het informeren van de huidige en potentiĆ«le leden over de doelstellingen, inspanningen en prestaties van de bond en aanverwante zaken;

d)      het opstellen van een begroting;

e)      het uitbrengen van een jaarverslag aan de bondsraad, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van een verenigingsjaar en met speciale aandacht voor activiteiten waarbij leden betrokken waren;

f)       het vergaderen met de bondsraad;

g)      het deelnemen aan de bestuurs- en ledenvergaderingen van de afdelingen om op die manier de verbinding tussen de afdeling en het hoofdbestuur te bevorderen;

h)      het opschorten van een besluit van een afdelingsbestuur of een ledenvergadering dat in strijd wordt geacht met het belang van de bond. De bondsraad neemt vervolgens binnen drie (3) maanden een besluit over de kwestie. In die periode blijft het besluit geschorst. In hoger beroep gaan tegen het oordeel van de bondsraad is niet mogelijk;

i)       het opleiden en bijscholen van de kaderleden;

j)       het in stand houden van een landelijk netwerk van fiscaal deskundige kaderleden;

k)      het beschikbaar stellen van een vertrouwenspersoon voor kaderleden van de bond;

l)       het indienen van congresvoorstellen;

m)     het uitbrengen van een congresverslag aan de bondsraad, uiterlijk drie (3) maanden na afloop van een congres.

------------------------

Artikel 15
VERGADERINGEN HOOFDBESTUUR

1. De vergaderingen van het hoofdbestuur worden geleid door de bondsvoorzitter, tenzij het bestuur besloten heeft dat een andere hoofdbestuurder die taak op zich neemt. Dat laatste gebeurt ook als de bondsvoorzitter niet bij een vergadering van het hoofdbestuur aanwezig kan zijn.

2. De vergaderingen van het hoofdbestuur worden bijeengeroepen door of namens de bondssecretaris.

3. De bondssecretaris stelt de agenda vast. Hij is verplicht een onderwerp op de agenda te zetten als een hoofdbestuurder daarom verzoekt.

4. Het hoofdbestuur is bevoegd zijn vergaderingen te laten bijwonen door een of meer deskundigen.