Begrippen (artikel 1)

Artikel 1
BEGRIPPEN

1. In dit reglement noemen we de vereniging Nederlandse Politiebond kortweg ‘de bond’.

2. In dit reglement noemen we de statuten van de bond kortweg ‘de statuten’.

3. In dit reglement bedoelen we met ‘kaderleden’ de leden van de bond die voldoen aan de definitie van dit begrip in artikel 10 van de statuten.

4. In dit reglement bedoelen we met ‘organen’ de organen van de bond zoals opgesomd in artikel 11 van de statuten.