Onderhandelaarsakkoord politie-cao 2022-2024

Filter: Alle
Filter
Geldt de uitbetaling van een extra overwerktoeslag vanwege de onderbezetting ook voor medewerkers die deze toeslag normaliter in vrije tijd (levensfase-uren) laten uitkeren?

Ja, deze extra toeslag wordt ook uitbetaald aan medewerkers die hun overwerktoeslag normaal gesproken in vrije tijd (levensfase-uren) laten uitkeren.

Wat zijn voor 2022 de gevolgen van de cao-afspraken voor (de beloning van) vrijwilligers?

De nieuwe cao-afspraken over de politiesalarissen hebben geen gevolgen voor de beloning van politievrijwilligers. Die krijgen namelijk vrijwilligersvergoedingen in plaats van een salaris/beloning.

Dat wil niet zeggen dat de beloning van politievrijwilligers in 2022 niet verbetert. Hun vergoedingen worden jaarlijks aangepast overeenkomstig de afgeleide consumentenprijsindex (CPI), zoals het Centraal Planbureau die in het Centraal Economisch Plan (CEP) publiceert. (Dit is geregeld in artikel 2, derde lid, van de Regeling vergoedingen politievrijwilligers.

Op basis van het CEP 2022 bedraagt de afgeleide CPI voor het jaar 2021 2,5 procent.

  • Per 1 juli 2022 wordt de vaste vergoeding voor politievrijwilligers per kalenderjaar dan ook verhoogd van € 186,22 naar € 190,87.
  • De vergoeding per uur voor politievrijwilligers wordt vanaf 1 juli verhoogd van € 7,77 naar €7,96.
Wie komen er in aanmerking voor de tijdelijke tegemoetkoming voor extra onregelmatige inzet vanwege de onderbezetting?

Iedereen die is aangesteld in het domein uitvoering van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) tot en met schaal 9 komt hiervoor in aanmerking. Of je onder uitvoering valt kun je vinden op http://www.7n.nl/lfnp/domein/Uitvoering.

Hoe en wanneer gaat het ouderschapsverlof verbeterd worden?

Door wijziging van wetgeving komt er € 2,5 miljoen extra beschikbaar voor ouderschapsverlof. Het arbeidsvoorwaardengeld dat hierdoor vrijvalt, zal ten goede komen aan andere regelingen op het gebied van arbeid en zorg. De invulling daarvan is nog onbekend. Het streven is om die medio 2022 in de betreffende werkgroep nader te bepalen en te laten accorderen in het formele overleg.

Wordt de thuiswerkvergoeding verhoogd en wat krijgen we aan materiële voorzieningen ?

Er zijn geen afspraken gemaakt over een verhoging van de thuiswerkvergoeding. Mocht de wettelijke (belastingtechnische) mogelijkheid uitgebreid worden, dan treden we in overleg met de werkgever.

Het is nog onbekend welke materiële voorzieningen beschikbaar zullen komen vanuit de werkgever. De regeling moet nog nader uitgewerkt worden. De verwachte ingangsdatum is de eerste helft van 2023.

Is de loonsverhoging met € 100 vanaf 1 januari 2022 bruto of netto?

Het gaat om een bedrag van € 100 bruto, zoals gebruikelijk bij beloningsafspraken. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een eenmalige uitkering, maar om een blijvende verhoging van de loonschalen. De bonden zijn erg blij met deze structurele verbetering, want daar blijven onze leden dus de rest van hun loopbaan profijt van hebben. 

Bovendien is het ook nog eens een verbetering in de vorm van een bedrag (een zogenaamde nominale verbetering), waardoor de collega’s in de lagere schalen er relatief meer op vooruit gaan dan de rest. Zeker in deze tijd is dat een vorm van solidariteit waar de politiebonden zich graag sterk voor maken.  

Tot slot komt deze afspraak ook tegemoet aan een andere wens van veel van onze leden: terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Daardoor sluit deze politie-cao qua beloningsafspraken naadloos aan op de vorige – iets waar veel collega’s waarde aan hechten.

Hoeveel procent loonsverhoging houdt de stijging met € 100 vanaf 1 januari 2022 in?

LET OP: De verhoging van €100 is van toepassing op alle loonschalen. Hieronder slechts enkele voorbeelden.

Voor de salarisschalen 5 t/m 8 zijn de procentuele verhogingen door de nominale stijging van de salarissen met € 100 als volgt:

  • Schaal 5  maximumbedrag wordt € 3.073 = structurele verbetering van 3,25 %
  • Schaal 6  maximumbedrag wordt € 3.200 = structurele verbetering van 3,13 %
  • Schaal 7  maximumbedrag wordt € 3.469 = structurele verbetering van 2,88 %
  • Schaal 8  maximumbedrag wordt € 3.972 = structurele verbetering van 2,54 %

 

Geldt de loonsverhoging van € 100 ook voor de politiestudenten?

Deze nominale verhoging geldt alleen voor collega’s die hun politieopleiding hebben afgerond en voor aspiranten die zijn ingeschaald in de na afronding van de opleiding toepasselijke salarisschaal, bijvoorbeeld omdat ze al werkervaring hadden.

Aspiranten vanaf het tweede leerjaar met een aspirantensalaris krijgen vanaf 1 juli aanstaande een loonsverhoging van 2 procent.

Aspiranten in het eerste leerjaar vormen een bijzondere categorie, want zij krijgen een vergoeding in plaats van een salaris. De hoogte van deze vergoeding is gekoppeld aan de hoogte van de studiebeurs van het ministerie van Onderwijs en wordt dan ook niet aangepast op basis van cao-afspraken over structurele loonsverhoging. 

Het huidige onderhandelaarsakkoord bevat echter wel een afspraak over een verbetering van de tegemoetkoming in het eerste jaar van de politieopleiding. Vanaf 1 augustus 2022 wordt die voor de opleidingsniveaus 2, 3 en 4 structureel verhoogd naar € 1.100 per maand en voor de opleidingsniveaus 5 en 6 naar € 1.200 per maand. Deze verbetering geldt voor alle aspiranten die op 1 augustus een tegemoetkoming ontvangen.

De indexatie van deze tegemoetkoming blijft gekoppeld aan de jaarlijkse indexatie van de studiebeurs van het ministerie van Onderwijs. 

Worden de afgesproken loonsverhogingen ingehouden op mijn WIA-uitkering?

Ja, bij mensen in de WIA worden alle extra inkomsten voor twee derde in mindering gebracht op hun uitkering. Daar is geen technische bypass voor te regelen in de CAO, zo werken de WIA en de belastingwetgeving. Deze korting wordt toegepast bij zowel eenmalige uitkeringen als structurele loonsverhogingen.

Worden de afgesproken loonsverhogingen ingehouden op mijn WAO-uitkering?

Dat is niet in algemene zin te zeggen. Anders dan de WIA werkt de WAO met arbeidsongeschiktheidsklassen. De uitwerking van een loonsverhoging op een WAO-uitkering hangt af van het exacte arbeidsongeschiktheidspercentage dat binnen die klasse is toegekend. Daarnaast is het effect afhankelijk van de indexatie van je maatman, die meestijgt met de algemene loonstijging in plaats van de cao-verhoging binnen de politie.

Stel je zit in de arbeidsongeschiktheidsklasse 45-55 procent en je percentage is 54 procent. Dan zal een loonsverhoging binnen de politie niet snel gevolgen hebben. Dat kan anders zijn als je percentage net binnen deze klasse valt (zoals 46 procent) en de loonsverhoging binnen de politie hoger is dan de algemene salarisstijging in Nederland.

Hoe wordt de tijdelijke tegemoetkoming voor extra onregelmatige inzet vanwege de onderbezetting berekend?

De tegemoetkoming bestaat uit een verdubbeling van de uitbetaalde bedragen aan operationele toelage (OT), verschuivingsvergoeding en overwerktoeslag – ook als deze in tijd (levensfase-uren) is uitgekeerd. Het maximumbedrag aan tegemoetkoming dat in 2022, 2023 en 2024 jaarlijks in december wordt uitbetaald is € 2.500 bruto.

Voor de tegemoetkoming die in december 2022 wordt uitgekeerd tellen de uitbetaalde bedragen in de periode november 2021 tot en met oktober 2022 als grondslag voor de verdubbeling mee. Deze wijze van berekenen geldt ook voor 2023 en 2024.

LET OP: In het geval van ‘ziektemiddeling’ zonder dat er OT is gedraaid, vindt over dat bedrag geen verdubbeling plaats. Dat geldt alleen voor de toelagen vanwege daadwerkelijk gedraaide onregelmatigheid.

Stel je draait alleen OT en die is elke maand € 250. Dan heb je over de maanden november 2021 tot en met oktober 2022 in totaal € 3.000 aan OT uitgekeerd gekregen die meegerekend wordt voor de financiële tegemoetkoming. Aangezien daarvoor het maximum van € 2.500 bruto is afgesproken, krijg je dat bedrag uitgekeerd in december 2022.

Dit is een eenmalige extra uitkering net zoals het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Die vallen onder het zogenaamde bijzondere belastingtarief. In de maand van uitbetaling betaal je over de tegemoetkoming daardoor iets meer belasting dan normaal. Het verschil krijg je in 2023 weer terug via de integrale belastingaangifte over 2022.

Waarom is er geen structurele vroegpensioenregeling vanaf 2026 afgesproken?

Volgens de huidige planning wordt volgend jaar een nieuwe pensioenwet van kracht, die de basis vormt voor een meer eigentijds en socialer pensioenstelsel. Onderdeel daarvan zal zijn dat de overheid via fiscale vrijstellingen weer gaat meewerken aan betaalbare afspraken tussen werkgevers en bonden over structurele vroegpensioenregelingen  op sectoraal niveau – dus bijvoorbeeld voor de politiesector. 

De politiek, werkgevers en bonden hebben echter tijd nodig om dat nieuwe stelsel praktisch uit te werken. Als voorschot zijn tot en met 2025 fiscale vrijstellingen afgesproken om alvast tijdelijke vroegpensioenregelingen mogelijk te maken. 

Zonder nieuwe (landelijke) afspraken worden nieuwe vroegpensioenregelingen vanaf 2026 weer fiscaal beboet met een belastingheffing van vijftig procent. Het is deze boete die alle voormalige sectorale vroegpensioenregelen veel te duur maakte en de das om heeft gedaan. (Bewust overheidsbeleid, want zoveel mogelijk mensen langer laten doorwerken was jarenlang het Haagse mantra.)

Het wachten is dus op de concrete invulling van de structurele vroegpensioen-afspraak in het pensioenakkoord. Het heeft geen zin om voor die tijd bij de werkgever aan te dringen op een sectorale vroegpensioenregeling voor de periode vanaf 2026. Zonder duidelijkheid over het toekomstige fiscale beleid is dat onbegonnen werk.  

Het maximaal haalbare in de huidige situatie is de afspraak dat de werkgever en de bonden serieus gaan onderhandelen over een structurele vroegpensioenregeling voor de politiesector vanaf 2026 zodra de praktische (politieke) uitwerking van het pensioenakkoord daarbij vaste (financiële) grond onder de voeten biedt. Die afspraak is nu gemaakt. 

In de tussentijd blijven de politiebonden zich onverminderd sterk maken voor een spoedige invoering van de nieuwe (fiscale) mogelijkheden voor vroegpensioenregelingen – en dan natuurlijk in een zorgvuldige aansluiting op de tijdelijke RVU, zodat de collega’s die vanaf 1 januari 2026 65 jaar worden niet buiten de boot vallen.

Betaal ik over de tijdelijke tegemoetkoming voor extra onregelmatige inzet niet bijzonder veel belasting doordat het in feite drie keer een eenmalige uitkering is?

De tijdelijke tegemoetkoming voor extra onregelmatige inzet in jaren van onderbezetting is inderdaad een eenmalige extra uitkering, net zoals het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Die vallen onder het zogenaamde bijzondere belastingtarief. In de maand van uitbetaling betaal je over de tegemoetkoming daardoor iets meer belasting dan normaal. Het verschil krijg je in 2023 weer terug via de integrale belastingaangifte over 2022.

Waarom is niet afgesproken dat ook medewerkers die op 1 juli 2018 55 jaar of ouder waren alsnog de kans krijgen om van de RPU over te stappen naar de LFU?

Vanwege de opbouw van het startbedrag LFU (levensfase-uren) en het al genoten voordeel, is destijds een knip gemaakt bij 55 jaar of ouder. Viel je in die groep, dan kreeg je geen keuze en bleef je onder de oude regeling vallen. Dat blijft nu dus ook zo. De huidige afspraak is alleen voor mensen die een keuze hebben gemaakt om onder de RPU (Regeling Partieel Uittreden) te blijven vallen en daar spijt van hebben. Voorwaarde hierbij is dat je nog niet daadwerkelijk gebruik hebt gemaakt van RPU.

Betekent de LFU-spijtoptantenafspraak ook dat degenen die in 2018 voor LFU hebben gekozen desgewenst kunnen kiezen voor terugkeer naar de RPU?

Nee. Het gaat om de doelgroep die destijds bij invoering LFU bij nader inzien voor de LFU had kunnen en willen kiezen.

Waarom is er geen RVU-verruiming afgesproken waardoor ook collega’s die in 2026 65 jaar worden een RVU-bijdrage kunnen krijgen om vervroegd met pensioen te gaan?

De tijdelijke RVU is zoals het woord al zegt ‘tijdelijk’ en loopt per 31-12-2025 af.  Volgens het landelijk pensioenakkoord moet er vanaf 2026 een structurele vroegpensioenregeling voor zware beroepen van kracht worden. De politiebonden zullen zich daar onverminderd sterk voor blijven maken – en dan natuurlijk voor een zorgvuldige aansluiting op de tijdelijke RVU, zodat de collega’s die vanaf 1 januari 2026 65 jaar worden niet buiten de boot vallen.

Als er politieke besluitvorming komt tijdens de looptijd van deze cao (01-01-2022 t/m 30-06-2024) die leidt tot een aanvullende afspraak op het pensioenakkoord 2019 met betrekking tot een vorm van vroegpensioen voor bepaalde beroepsgroepen met een zwaar of hoog-risicoberoep, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden om de gevolgen daarvan voor de politiesector te bespreken.