25 april 2018

Dertig veelgestelde vragen over de LFU-regeling

En natuurlijk de bijbehorende antwoorden!

DE REGELING

1. Wat houdt de regeling in?
Medewerkers die overgaan naar het nieuwe stelsel ontvangen – uitgaande van een volledig dienstverband van minimaal 36 uur of meer – per kalenderjaar 53,8 uur levensfase-uren (LFU) ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.

Deze uren kunnen gedurende de actieve loopbaan naar eigen keuze (in overleg met de leidinggevende) als levensfase-uren ingezet worden. Bijvoorbeeld voor een langere vakantie, sabbatical, studieverlof. Ook is het mogelijk om deze uren op te sparen tot aan het einde van de loopbaan om ze voorafgaand aan de ingangsdatum van je pensioen te gebruiken.

Naast de jaarlijkse aanspraak ontvangen medewerkers, die bij de ingang van de nieuwe regeling in dienst zijn, een zogenaamd startbudget. Dit budget wordt individueel berekend. De LFU kan niet omgezet worden in geld. De LFU kan op een voor jou passend moment omgezet worden in tijd.

2. Wat is het doel van de regeling?

 • Ondersteunen van duurzame inzetbaarheid gedurende de gehele loopbaan.
 • Een betere verdeling van de financiële middelen over de verschillende generaties.
 • Betere afstemming op persoonlijke omstandigheden van medewerkers.
 • (Partieel) vervroegd uittreden mogelijk houden.
 • Een meer evenwichtige verdeling van lusten en lasten over medewerkers.
 • Minder afhankelijk zijn van externe regelgeving.

3. Wat is de ingangsdatum van deze regeling?
De beoogde ingangsdatum van de regeling Levensfase-uren is 1 juli 2019.

4. Wat is het verschil tussen de oude aanspraken en LFU?
In de regeling LFU krijg je uren toegekend. Het principe is tijd voor tijd. De LFU komt in de plaats van je aanspraak op Algemene Levensloopbijdrage (ALB), de Toelage Bezwarende Functie (TBF), je aanspraak op RPU en leeftijdsdagen. Ook zal bij deelname aan de LFU de één procent meer werken vervallen. De ALB en TBF zijn toelagen die oorspronkelijk bestemd waren voor inleg in het kader van de levensloopregeling. De overgang van de huidige regelingen naar het nieuwe stelsel gaat ‘waardeneutraal’. De totale waarde van de vier huidige regelingen ALB, TBF, RPU en leeftijdsdagen is namelijk net zo groot als de totale waarde van de nieuwe regeling.

5. Hoe wordt het startbudget berekend?
Je startbudget wordt individueel berekend en is afhankelijk van het aantal dienstjaren bij de politie en reeds ontvangen aanspraken ALB, TBF en leeftijdsdagen. Op intranet staat een rekentool voor het berekenen van je startbudget.

6. Ontvang ik rente over mijn aanspraak Levensfase-uren?
Nee, je ontvangt geen rente over deze aanspraak. Het is immers geen geld, maar tijd voor tijd. Wel stijgt met de tijd de waarde van je levensfase-uren mee met je uurloon als gevolg van algemene salarismaatregelen en/of loopbaanstappen. Een opgebouwd uur is namelijk op het moment van opname nog steeds een uur waard.

7. Heb ik nog recht op iTBF?
Ja, iTBF is een individueel recht dat je ontvangt tot de eerste dag van de maand volgend op die waarin je de leeftijd van 60 jaar hebt bereikt. Dit recht vervalt niet door de introductie van de LFU.

8. Ontvangen executieve medewerkers meer Levensfase-uren dan ATH-medewerkers?
Nee, iedereen ontvangt hetzelfde aantal levensfase-uren per jaar.

9. Wie zijn deelnemers aan de regeling Levensfase-uren (LFU)?

 • Medewerkers die op of na 1 juli 2018 in dienst zijn getreden.
 • Medewerkers die op 1 juli 2018 45 jaar of jonger zijn.
 • Medewerkers die op 1 juli 2018 46 t/m 54 jaar zijn en ervoor kiezen om deel te nemen aan de LFU.

10. Ik ben op 1 juli 2018 55 jaar of ouder. Wat geldt voor mij?
Voor jou blijven je huidige aanspraken op Algemene Levensloopbijdrage (ALB), eventuele Toelage Bezwarende Functie (TBF), RPU en leeftijdsdagen van toepassing. Daarnaast blijf je 1 procent meer werken, omdat je je bovengenoemde aanspraken behoudt.

Nieuwe ontwikkeling: in het CAO-onderhandelingsresultaat is afgesproken dat het 1 procent meer werken ook komt vervallen voor medewerkers van 55 jaar en ouder die niet mee kunnen doen met de LFU.

11. Waarom kunnen medewerkers van 55 jaar en ouder niet meedoen aan de LFU?
Als je 55 jaar of ouder bent, ga je op relatief korte termijn met pensioen. Daardoor kun je in de LFU geen substantieel potje met uren opbouwen. Ook het startbudget is beperkt door aftrek van reeds genoten leeftijdsdagen en de mogelijkheid op aanspraak RPU. In overleg met de politievakorganisaties is daarom besloten dat het aantrekkelijker is om gebruik te blijven maken van de bestaande regelingen (RPU, leeftijdsdagen, ALB, TBF en één procent meer werken).

12. Voor wie stopt de 1 procent meer werken regeling?
Deze stopt voor de deelnemers aan de regeling LFU. Op medewerkers van 55 jaar en ouder blijft deze wel van toepassing. Zij behouden het recht op de bestaande regelingen en blijven om die reden ook 1 procent meer werken.

Nieuwe ontwikkeling: in het CAO-onderhandelingsresultaat is afgesproken dat het 1 procent meer werken ook komt vervallen voor medewerkers van 55 jaar en ouder die niet mee kunnen doen met de LFU.

13. Ik ben 38 en 10 jaar in dienst. Waarom moet ik verplicht over?
Deze nieuwe regeling is gericht op je duurzame inzetbaarheid gedurende je gehele loopbaan. Nu je als politiemedewerker langer moet werken, ondersteunt de regeling dat je gezond de ‘eindstreep’ kunt halen. In het nieuwe stelsel is het belangrijk om vanaf het begin van je loopbaan extra uren (tijd) op te bouwen om vervolgens naar behoefte in te kunnen zetten. Tevens wordt met de verplichte overgang voorkomen dat er nog 40 jaar lang twee stelsels naast elkaar blijven bestaan. Dat geeft na verloop van tijd veel kans op fouten in de uitvoering, omdat de kennis van de oude regelingen op den duur niet meer voldoende aanwezig is in de organisatie.

14. Op grond waarvan is de verdeling in doelgroepen gemaakt?
Een van de doelstellingen van deze regeling is een meer duurzame inzetbaarheid gedurende de hele loopbaan voor alle politiemedewerkers. Als sinds 1 juli 2018 55 jaar of ouder bent, ga je op relatief korte termijn met pensioen. Daardoor kan je met LFU geen substantieel potje met uren opbouwen. In overleg met de politievakorganisaties is daarom besloten dat het aantrekkelijker is om gebruik te blijven maken van de bestaande regelingen (RPU, leeftijdsdagen, ALB, TBF en 1 procent meer werken).

De groep jonger dan 46 jaar op 1 juli 2018 heeft nog voldoende gelegenheid om een ruim saldo op te bouwen. Voor de groep 46 tot en met 54 jaar hangt het van de individuele situatie af of het aantrekkelijk is om in het bestaande stelsel te blijven of om te kiezen voor deze nieuwe regeling.

15. Ik zit in de leeftijdscategorie van 46 t/m 54 jaar en moet een keuze maken. Wat zijn de voor en nadelen van het wel of niet deelnemen?

Voordelen huidige stelsel

 • Je ontvangt levenslooptoelagen (ALB, eventueel TBF, iTBF) waarmee je kunt sparen in levensloop;
 • Voor het gespaarde tegoed in levensloop koop je tijd;
 • Je kunt de levenslooptoelagen ook gebruiken om je netto-inkomen te verhogen.

Nadelen huidige stelsel

 • De levenslooptoelagen worden niet altijd gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, maar als netto loonsverhoging;
 • Het is nog maar tijdelijk (tot 2022) mogelijk om de (met levenslooptoelagen) gekochte tijd om te zetten in levensloopverlof;
 • Je valt onder de 1% meer werken regeling;
 • De regeling is gericht op einde loopbaan.

Voordelen deelname regeling LFU

 • Je ontvangt met de LFU tijd voor tijd (een uur is een uur);
 • Je ontvangt een individueel startbudget aan levensfase-uren dat je naar eigen keuze in vrije tijd kunt omzetten;
 • Je ontvangt jaarlijks max. 53,8 uren (naar rato dienstverband) die je naar eigen keuze voor verlof (tijd) kunt inzetten;
 • Voor zover van toepassing: Inhaaltoelage Bezwarende Functie (iTBF) blijft behouden;
 • Je hoeft geen 1% meer te werken.
 • Je kunt de LFU in overleg met je leidinggevende gedurende de hele loopbaan naar eigen keuze inzetten.

Nadelen deelname regeling LFU

 • Je raakt je aanspraak op ALB, eventueel TBF, RPU en leeftijdsdagen kwijt;
 • Je huidige netto-inkomen daalt (als je de levenslooptoelagen niet spaart in levensloop);.
 • Je kunt je aanspraak ALB, en eventueel TBF, niet meer sparen in levensloop.

TOEKENNING TEGOED LEVENSFASE-UREN

16. Waarom ontvang ik een startbudget?
Om het overstappen op individueel niveau niet nadelig of voordelig te laten zijn ten opzichte van de nieuwe instroom (en ook op individueel niveau budgetneutraliteit te bewaren), en daarbij eerlijk om te gaan met reeds misgelopen en genoten aanspraken aan Algemene Levensloopbijdrage (ALB), eventueel TBF, leeftijdsdagen en RPU, wordt een startbudget aan levensfase-uren gegeven. De hoogte van dit startbudget wordt bepaald door het aantal dienstjaren en de leeftijd.

17. Hoeveel levensfase-uren mag ik maximaal sparen?
Het is fiscaal toegestaan om maximaal 50 weken belastingvrij aan verlofuren op te bouwen. Dit is een optelsom van levensfase-uren en het overige verlof, zoals vakantieverlof. Bij een aanstelling van 36 uur of meer zijn dit maximaal 1800 uur. Werk je 24 uur dan mag je maximaal 1200 uur belastingvrij aan verlof sparen.

18. Waarom is er een begrenzing van 50 weken? En hoe werkt dit?
De Wet op de Loonbelasting 1964 staat toe dat een werknemer maximaal 50 weken verlof onbelast mag opbouwen. Dit wordt jaarlijks per 31 december getoetst. Tot dit verlof wordt niet alleen LFU gerekend, maar ook het reguliere vakantieverlof.

19. Ik werk in deeltijd, krijg ik dan minder levensfase-uren?
Ja, bij een betrekkingsomvang van minder dan 36 uur per week ontvang je jaarlijks een naar rato aantal levensfase-uren. Werk je meer dan 36 uur per week, dan blijft het aantal toegekende uren 53,8.

20. Zijn er andere manieren om mijn LFU-budget aan te vullen?
Nee, dat is niet mogelijk in de regeling zoals die nu is overeengekomen. De bonden willen graag meer vrijheid voor het inbrengen van bijvoorbeeld overuren in de LFU en zullen dit in CAO-onderhandelingen inbrengen. Zolang hierover geen afspraken zijn gemaakt wordt het LFU-budget met maximaal 53,8 uur extra verlof per jaar aangevuld.

21. Wat gebeurt er als ik na de invoering van LFU uit dienst ga?
Bij ontslag wordt 50 procent van je levensfase-uren (ter hoogte van je dan geldende bruto-uurloon bij ontslag) uitbetaald. Wel geldt als uitgangspunt dat voor de ontslagdatum zoveel mogelijk LFU opgenomen is.

22. Is toevoegen van overwerk/meeruren/vakantieverlof aan mijn LFU-saldo mogelijk?
Nee, dat is niet mogelijk. Zie ook vraag 20.

23. Kan ik levensfase-uren laten uitbetalen?
Nee, het is niet mogelijk om de uren in geld uit te laten keren. Alleen als je uit dienst gaat, wordt 50 procent van het nog niet opgenomen LFU-saldo in geld uitgekeerd. Dit geldt niet als je met pensioen gaat, omdat je dan (direct) voorafgaand aan je pensionering de uren dient te hebben opgenomen. De waarde van de uren is gelijk aan de waarde van je bruto-uurloon bij ontslag .

24. Wat gebeurt er als ik na invoering van de LFU kom te overlijden?
Bij overlijden wordt 100 procent van je LFU-saldo aan de nabestaanden uitbetaald.

AANVRAAG OPNAME LEVENSFASE-UREN

25. Hoe kan ik de LFU opnemen?
De toegekende uren kun je in tijd opnemen. Uitgangspunt hierbij is: een uur is een uur. Het maakt dus niet uit wanneer deze uren zijn opgebouwd en wanneer ze worden opgenomen. Je kunt LFU gedurende een langere periode opnemen, maar je kunt de uren ook flexibel opnemen, bijvoorbeeld één dag per week. Opname is straks mogelijk in overleg met je leidinggevende, zodat het past binnen de bedrijfsvoering.

26. Hoe kan ik de LFU aanvragen?
Dit moet nog nader uitgewerkt worden. Bij de invoering van de regeling Levensfase-uren zal je hierover via intranet en informatiebijeenkomsten verder geïnformeerd worden.

27. Hoelang van te voren moet ik mijn aanvraag indienen?
Dit moet nog nader uitgewerkt worden. Bij invoering van de regeling Levensfase-uren zal je hierover via intranet en informatiebijeenkomsten verder geïnformeerd worden.

28. Mag ik ook levensfase-uren aanvragen voor een aantal uren per week?
Ja, in principe is dit mogelijk. Je dient hiervoor natuurlijk wel akkoord te hebben van je leidinggevende.

29. Ik heb nog een levensloopverloftegoed bij Loyalis staan. Mag ik levensloop in combinatie met de LFU opnemen?
Ja, in principe is dit mogelijk. Je dient hiervoor natuurlijk wel akkoord te hebben van je leidinggevende. Let op: je moet het levensloopverlof voor 1 januari 2022 hebben opgenomen.

30. Heb ik recht op vakantiegeld en eindejaarsuitkering tijdens opname van de LFU?
Ja, tijdens het opnemen van levensfase-uren heb je gewoon recht op opbouw en uitbetaling vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

 

Meer over:
LFU