Advocaten in dienst bij de NPB

Werknemersorganisatie Nederlandse Politiebond (NPB) is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer KVK 40530510. De NPB heeft zelf advocaten in dienst die de praktijk uitoefenen op basis van een arbeidsovereenkomst.

Doelstelling vereniging NPB
Onze advocaten voeren een algemene praktijk binnen de doelstelling van de vereniging NPB. Uitgaande van de statuten van de NPB is die doelstelling in dit kader als volgt te omschrijven: het behartigen van de individuele en collectieve belangen van zijn leden, in het bijzonder voor zover deze belangen liggen op het terrein van de voor de leden geldende arbeids- en dienstvoorwaarden in de ruimste zin.

Professioneel Statuut
Onze advocaten treden geheel onafhankelijk op. Dit wordt gewaarborgd door het Professioneel Statuut, zijnde een schriftelijke overeenkomst tussen de vereniging NPB als werkgever en iedere advocaat afzonderlijk.

Het Professioneel Statuut beschermt de onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocaat tegen ongewenste beïnvloeding door zijn werkgever met wie per definitie een hiërarchische verhouding bestaat. Tevens is hiermee de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt (het lid van de bond) voor 100% gewaarborgd conform artikel 11a van de Advocatenwet.

Opdrachtbevestiging
Onze advocaten kunnen uitsluitend optreden voor hun werkgever en leden van de bond. Het NPB-bestuur beslist of een lid van de bond in een specifieke casus kosteloos een advocaat krijgt toegewezen en onder welke voorwaarden. Indien u een advocaat krijgt toegewezen, komt hierover een opdracht tussen u en de NPB tot stand en ontvangt u voor aanvang van diens werkzaamheden schriftelijk een opdrachtbevestiging.

----------------------------------------------

De NPB heeft de volgende advocaten in dienst.

- mr. W. (Willem) de Klein, tevens afdelingshoofd.
Bereikbaar via 06 - 51 60 35 54 en per e-mail via wdeklein@politiebond.nl.
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft hij zich geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Algemene praktijk. Op grond hiervan is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten twintig opleidingspunten te behalen op het geregistreerde hoofdrechtsgebied.

- mr. N.D. (Nico) Dane.
Bereikbaar via 06 - 82 23 76 69 en per e-mail via ndane@politiebond.nl.
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft hij zich geregistreerd op het  hoofdrechtsgebied Algemene praktijk. Op grond daarvan is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten twintig opleidingspunten te behalen op het geregistreerde hoofdrechtsgebied.

- mr. drs. J. (Jochem) Sajtos.
Bereikbaar via 06 - 82 21 79 32 en per e-mail via jsajtos@politiebond.nl.

Onze advocaten zijn ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten. Ze vallen onder het arrondissement Midden-Nederland.
Hun kantoor is gevestigd op het adres Tolweg 5, 3741 LM  in Baarn.

------------------------------------

Hulp inroepen
Indien u geen cliënt(e) bent van onze advocaten, is het niet mogelijk hen rechtstreeks te benaderen. Indien u een casus heeft waarvoor u meent een advocaat van de bond nodig te hebben, kunt u een verzoek daartoe richten aan het bestuur van de NPB via ib@politiebond.nl. Het NPB-bestuur beslist en kan uw verzoek toewijzen of afwijzen.

Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid
De NPB heeft als werkgever van de advocaten voor ieder van hen een verzekering afgesloten tegen beroepsaansprakelijkheid tot een bedrag van maximaal € 1.000.000 per aanspraak en maximaal tweemaal dit bedrag per verzekeringsjaar.

Onze advocaten hebben geen stichting derdengelden tot hun beschikking. 

Kantoorklachtenregeling advocaten
Bent u cliënt van een van onze advocaten en niet tevreden over de dienstverlening? U heeft dan de mogelijkheid om een klacht hierover in te dienen. In dat geval wijzen we u graag op de Kantoorklachtenregeling advocaten in dienst van de Nederlandse Politiebond.