8 april 2020

Sociaal plannen in aantocht

Zoals afgesproken in de politie-cao 2018/2020 zal de werkgever in de loop van dit jaar een belangrijke aanpassing van zijn planningsbeleid doorvoeren, bedoeld om overbelasting van politiemedewerkers voortaan zoveel mogelijk te voorkomen. Dit zogenaamde sociaal plannen is erop gericht bij de inzet van collega’s een maximum aan belasting te respecteren. Bij overschrijding volgt een compensatie in extra verlof.

Politiemedewerkers krijgen regelmatig te maken met een opeenvolging van belastende elementen, zoals overwerk, werken in de nacht en consignatie. Door deze stapeling kan een ongewenst hoge belasting ontstaan, terwijl de inzet officieel ‘netjes’ binnen de normen van de Arbeidstijdenwet blijft. In de politie-CAO 2018/2020 is daarom afgesproken deze stapeling aan banden te leggen door de invoering van een sociaal maximum.

Op 4 juli zijn de bonden en het korps het eens geworden over de inhoud van dit nieuwe ‘sturingsinstrument’, dat in de plaats komt van de huidige Landelijke Arbeidstijdenregeling politie – de LAR. Om te beginnen is afgesproken dat het sociaal plannen gaat gebeuren voor alle medewerkers in functies tot en met salarisschaal 12. Hierbij wordt dus dezelfde (schaal)grens aangehouden als bij de toekenning van de overwerkvergoeding.

De belastende inzetelementen die meetellen voor het sociaal maximum zijn

 • Nachtdiensten
 • Weekenddiensten
 • Piketdiensten (consignatie)
 • Overuren en
 • Verschuivingen in roosters

Zwaartepunten
Op basis van de ervaringen van geraadpleegde collega’s en de expertise van deskundigen op het gebied van arbeidsbelasting is aan elk van bovengenoemde elementen een aantal zwaartepunten toegekend.

Aan nachtelijke piketdiensten zijn meer punten toegekend dan aan piketdiensten overdag, aangezien medewerkers consignatie in de nacht als extra belastend ervaren en deskundigen bevestigen dat de nachtrust extra wordt verstoord door consignatie.

Tijdens een inzet kunnen meerdere belastende elementen tegelijk optreden. Word je ’s nachts opgeroepen uit consignatie, dan krijg je voor elk uur van die inzet 10 zwaartepunten toegekend vanwege het nachtelijke uur en 2 vanwege het overuur. In totaal dus 12 zwaartepunten per uur. Hetzelfde geldt voor een nachtelijke inzet (10 punten per uur) in het weekend (5 punten per uur). In dat geval krijg je per uur dus 15 zwaartepunten toegekend.

Maximum van 800 punten
Het sociaal maximum voor een standaard BVCM-periode van 28 dagen is vastgesteld op 800 punten. Voor een kortere of langere periode geldt naar rato een lager of hoger maximum. Hoe dan ook kan er in een bepaalde periode alleen sprake zijn van een overschrijding van het maximum als zich minstens twee belastende elementen hebben voorgedaan. Het nieuwe sturingsinstrument is immers bedoeld om de stapeling van belastende elementen aan banden te leggen. Heeft zo’n stapeling zich voorgedaan, dan wordt het totaal aantal punten per periode vastgesteld (afgerond op hele punten).

Compensatie in LFU
Komen voor een politiemedewerker meer dan 800 punten uit de bus, dan krijgt hij voor ieder berekend punt boven het sociaal maximum extra LFU-verlof toegekend. Dit is een belangrijk verschil met de LAR ten gunste van de medewerkers: overtredingen van de LAR leverden politiemensen namelijk geen enkele extra compensatie op.

Absolute norm
De grens van 800 punten geldt ongeacht de omvang van het dienstverband. Deeltijders en collega's met deeltijdpensioen (RPU) worden beschermd tegen overbelasting door de afspraak dat ze binnen hun team slechts naar rato van hun dienstverband worden ingeroosterd voor belastende diensten. Wil jij je als deeltijder meer beschikbaar stellen voor belastende diensten, dan moet je dat schriftelijk laten vastleggen in de R&O-cyclus.

Voorbeelden
Om duidelijk te maken hoe dit er in de praktijk uitziet hebben bonden en werkgever drie voorbeelden uitgewerkt.

Stijn
Medewerker Stijn heeft in periode 4 de volgende belastende roosterelementen gewerkt.

 • 56 nachtdiensturen x 10 punten per uur: 560
 • 38 weekenduren x 5 punten per uur: 190
 • 50 uur consignatie nacht x 1,6 punt per uur: 80
 • 40 uur consignatie overig x 0,8 punt per uur: 32
 • 2 overuren x 2 punten per uur: 4
 • Totaal: 866

Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 66 punten. De compensatie voor Stijn bedraagt 2 uur en 12 minuten LFU (50 punten x 2 minuten).

Lotte
Medewerker Lotte heeft in periode 1 (26 dagen) de volgende belastende roosterelementen gewerkt.

 • 50 nachtdiensturen x 10 punten per uur: 500
 • 26 weekenduren x 5 punten per uur: 180
 • 70 uur consignatie nacht x 1,6 punt per uur: 112
 • 80 uur consignatie overig x 0,8 punt per uur: 64
 • 10 overuren x 2 punten per uur: 20
 • Totaal: 876

Het puntentotaal van 876 in deze periode van 26 dagen wordt eerst omgerekend naar 28 dagen: (876/26) x 28 = 943,38. Afgerond: 943. Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 143 punten. De compensatie voor Lotte bedraagt 4 uur en 46 minuten LFU (143 punten x 2 minuten).

Omar
Medewerker Omar heeft in periode 10 de volgende belastende roosterelementen gewerkt.

 • 80 nachtdiensturen x 10 punten per uur: 800
 • 50 weekenduren x 5 punten per uur: 280
 • 15 overuren x 2 punt per uur: 30
 • 12 verschuivingsuren x 1 punt per uur: 12
 • Totaal: 1122

Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 322 punten. De compensatie voor Omar bedraagt 11 uur en 6 minuten LFU (300 punten x 2 minuten + 22 punten x 3 minuten).

----------------------

De dienst HRM van de Nationale Politie werkt momenteel aan een plan van aanpak voor de aanpassing van de personeelssystemen en de communicatie met medewerkers, leidinggevenden en de teams Planning en capaciteitsmanagement. Later dit jaar zal de feitelijke invoering van het sociaal plannen van start gaan en de LAR komen te vervallen.

Tegen die tijd zal de NPB zijn leden uiteraard uitgebreid informeren over de uitwerking van het nieuwe planningssysteem. Mocht je ondertussen al vragen hebben, schroom dan niet die aan ons voor te leggen via info@politiebond.nl!

Meer over:
CAO
LAR