1 juli 2019

Verlofsparen van start

Vanaf juli 2019 treedt de regeling levensfase-uren (LFU) in werking. Deze voorziening is met de bonden afgesproken in de politie-CAO 2015-2017. Zij biedt politiemensen extra mogelijkheden om volledig doorbetaald verlof op te nemen als ze dat nodig hebben.

Onder de regeling vallen:
• Medewerkers die op of na 1 juli 2018 in dienst zijn getreden.
• Medewerkers die op 1 juli 2018 45 jaar of jonger waren.
• Medewerkers die op 1 juli 2018 46 tot en met 54 jaar waren en ervoor gekozen hebben om deel te nemen aan de LFU.

LFU-deelnemers krijgen voor elk dienstjaar extra verlofuren toegekend (53,8 uur bij een 36-urige werkweek). Per 1 juli krijgen zij het voor hen berekende startbudget aan uren plus de helft van hun jaaraantal voor 2019. Deze uren kunnen ze opsparen en opnemen voor zorgtaken, studieverlof, een sabbatical of een verlofperiode voorafgaand aan hun pensioen.

LFU-effecten
LFU-deelnemers zien in BVCM dat hun 1 procent meer werken en hun leeftijdsverlof zijn vervallen. Op hun salarisstrook van juli ontbreken voor het eerst de algemene levenslooptoelage en de toelage bezwarende functie (TBF). Daar heb je als LFU-deelnemer namelijk geen recht meer op. Niet-deelnemers behouden deze toelagen. Voor hen blijven ook de Regeling Partiële Uittreding (RPU) en het leeftijdsverlof van kracht.

Volledigheidshalve: in juli wordt ook de afgesproken structurele CAO-loonsverhoging van twee procent van kracht.

LFU en overwerk
In de huidige CAO is ook afgesproken dat overwerk dat nu wordt gecompenseerd met verlof vanaf een bepaald moment (gestreefd wordt naar 2020) zal worden toegevoegd aan de LFU-verlofkaart. Deze afspraak geldt voor alle medewerkers, dus ook voor de collega’s die op het startmoment niet onder de LFU-regeling vielen. Voor hen wordt te zijner tijd alsnog een eigen LFU-verlofpotje in het leven geroepen.