19 oktober 2021

Update beloningsonderzoek bijzondere politiediensten

Binnen specialistische diensten zoals DSI, O&T en WOD is onrust ontstaan doordat de werkgever eind september een conceptvoorstel voor een nieuw beloningssysteem voor deze bijzondere functiegroepen al met de medewerkers heeft gedeeld, inclusief een indicatie van de mogelijke toelage voor enkele functies. De bonden hebben de werkgever erop gewezen dat hierdoor ten onrechte de indruk is gewekt dat dit model de rechtspositionele uitkomst van het beloningsonderzoek is of zal worden.

Dat laatste is absoluut niet het geval. De bonden hebben nog niet met het door de HRM-werkgroep ontwikkelde beloningskader ingestemd. Sterker nog: er is nog niet eens formeel een voorstel aan de bonden voorgelegd ter bespreking in het hoogste overlegorgaan op arbeidsvoorwaardengebied binnen de politie – het Centraal Georganiseerd Overleg Politie oftewel het CGOP.

Aanvullende beloning
In de politie-cao 2021 hebben de werkgever en de bonden afgesproken onderzoek te (laten) doen naar de aanvullende beloningsafspraken voor groepen politiemedewerkers met bijzondere bezwarende werkomstandigheden. Kernvraag: zijn die toeslagen nog wel in overeenstemming met de belasting die hun werk anno 2021 met zich meebrengt? Ook moest het onderzoek leiden tot landelijke richtlijnen voor de vergoeding van kleine kosten en kledingkosten voor de collega’s van specialistische diensten/teams.

Uitkomsten nog niet besproken
Het beloningsonderzoek onder medewerkers binnen specialistische diensten is inmiddels uitgevoerd door een werkgroep van HRM, in opdracht van de korpsleiding. Uiteraard zijn de bonden daarbij zijdelings betrokken geweest. Tot nu toe heeft er echter nog geen enkel formeel overleg plaatsgevonden over het ontwikkelde beoordelingskader en de overige aanbevelingen voor een nieuw beloningssysteem die daaruit zijn voortgekomen.

Werkgeversvoorstel
Momenteel is de werkgever bezig de reacties op het conceptvoorstel van de HRM-werkgroep bij de medewerkers van de betreffende specialistische diensten te peilen. Dat gebeurt via hun leidinggevenden. Deze reacties zullen worden meegenomen bij het ontwikkelen van het definitieve werkgeversvoorstel, dat volgens de huidige planning eind november het levenslicht zal zien.

Dat definitieve werkgeversvoorstel wordt dan het uitgangspunt voor de onderhandelingen met de bonden. Over hun inzet bij deze onderhandelingen zullen de bonden hun leden uiteraard zorgvuldig raadplegen.

Oproep
In de aanloop naar dat moment roept de NPB de betreffende collega’s op hun reactie op het conceptvoorstel (ook) naar zijn afdeling Collectieve Belangenbehartiging te sturen. Dat geeft ons bijtijds een extra oriëntatie op de elementen in het voorstel die op de werkvloer kritiek en weerstand oproepen of juist waardering en instemming.

Meer over:
cao2021