23 september 2022

Koopkrachtbeleid waar (ook) politiemensen baat bij hebben

Prinsjesdag 2022 stond in het teken van de oplopende kosten van levensonderhoud door een scala aan ongekende prijsstijgingen. Het kabinet presenteerde een (extra) pakket aan maatregelen om het verder uit de hand lopen van de inkomenstekorten en de zorgen daarover bij de gemiddelde Nederlander te verminderen. Een overzicht van vijf maatregelen die (ook) bij NPB-leden tot koopkrachtbehoud zullen leiden.

1. Een hoger netto loon 
Werken moet beter lonen. Om daar een bijdrage aan te leveren, vermindert Rutte IV de inkomstenbelasting die werkenden moeten betalen over hun brutoloon , zodat ze netto meer te besteden overhouden. Juist in een tijd van hoge inflatie is dat voor werkenden erg belangrijk. Dat gebeurt op drie manieren: 

  • door het verlagen van het belastingtarief van de eerste schijf;
  • door het verhogen van de arbeidskorting en 
  • door het verhogen van de algemene heffingskorting.

Lager belastingtarief 
De eerste tariefschijf voor de inkomstenbelasting wordt verlengd tot een bedrag van € 73.071. Nu is dat nog € 69.398. Daardoor vallen dus meer inkomens (volledig of voor een groter deel) onder het laagste belastingtarief. Bovendien wordt dat tarief in 2023 verlaagd van 37,07 procent naar 36,93 procent. Dit betekent voor werkenden een extra te besteden netto bedrag van maximaal € 102 per jaar.

Hogere arbeidskorting
De arbeidskorting is het gedeelte van je loon waarover je geen belasting hoeft te betalen. Dit bedrag gaat met € 792 omhoog van maximaal € 4.260 naar maximaal € 5.052. Hoeveel extra geld dat oplevert hangt af van je inkomen. Hieronder wat rekenvoorbeelden.  
Extra te besteden bij een inkomen van € 23.000: € 472. 
Extra te besteden bij een inkomen van € 37.000: € 521. 
Extra te besteden bij een inkomen van € 70.000: € 313.

Hogere algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting is het gedeelte van je totale belastbare inkomen waarover je geen belasting hoeft te betalen. Deze vrijstelling wordt in 2023 slechts toegekend over inkomens tot € 73.031. De meeste korting krijgt dat jaar het belastbare inkomen tot € 22.600. De vrijstelling daarvoor gaat in 2023 met € 182 omhoog van € 2.888 naar € 3.070.

De heffingskorting voor het inkomensdeel tussen € 22.600 en € 73.031 is minder groot en kent een geleidelijke afbouw tot nul: hoe hoger het bedrag, hoe lager de vrijstelling.

De drie bewindslieden op het ministerie van Financiën: staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane); minister Sigrid Kaag en staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst)

2. Prijsplafond energie in plaats van lagere energiebelasting
Dit jaar worden de energiekosten van de Nederlanders gedempt door een lagere energiebelasting. Vanaf 1 januari wordt die maatregel vervangen door de invoering van een prijsplafond voor een basisverbruik aan gas en elektriciteit in 2023. Volgens schattingen van het kabinet scheelt deze maatregel een gemiddeld huishouden € 2.280 aan energiekosten per jaar.  Vooruitlopend op deze ingreep verlagen de energiebedrijven al vanaf 1 november aanstaande de termijnbedragen.

Het kabinet wil met deze maatregel alle huishoudens helpen. De inzet is dat minstens de helft van de huishoudens VOLLEDIG onder het prijsplafond valt. Dat moet volgens het kabinet mogelijk zijn met de voorgestelde volumegrens van 1.200 m3 voor gas en 2.400 KWh voor elektra. Voor het verbruik boven deze aantallen geldt de volle prijs. Dat moet mensen blijven prikkelen om energie te besparen.

3. Lagere accijnzen op benzine en diesel
De verlaging van de accijns op benzine (22,46 cent per liter) en diesel (15,48 cent per liter) blijft bestaan tot en met 30 juni 2023. Daarna wordt deze verlaging in zes maanden tijd geleidelijk afgebouwd. 

4. AOW omhoog en lager belast
Het minimumloon gaat per 1 januari 2023 met 10,15 procent omhoog. Deze verhoging werkt door in alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen, waaronder de bijstand, lopende loongerelateerde uitkeringen zoals de WIA en de WW en de AOW.

Voor AOW-gerechtigden geldt een alternatieve eerste belastingschijf, aangezien zij geen AOW-premie meer hoeven te voldoen. De lengte van deze AOW-belastingschijf wordt vanaf 2023 ruim € 1.500 langer, wat een belastingvoordeel oplevert. (Een groter deel van het inkomen van AOW-gerechtigden valt daardoor onder het laagste belastingtarief.)

5. Verhoging kindgebonden budget
Politiemedewerkers met kinderen kunnen een verbetering van hun besteedbare inkomen tegemoet zien door een verhoging van het kindgebonden budget. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste en het tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders worden vanaf 2023 verhoogd met € 356 per jaar. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen vanaf het derde kind wordt verhoogd met € 468 per jaar.

Deze verhogingen worden in de jaren daarna weer afgebouwd, maar de uiteindelijke bedragen blijven hoger dan die in 2022. Sowieso blijft de hoogte van het kindgebonden budget afhankelijk van inkomen en eigen vermogen.

Meer weten?
Ben je geïnteresseerd in ALLE verbeteringen die het kabinet in petto heeft en welke gevolgen die hebben voor jou persoonlijk? Kijk dan op deze pagina van de Rijksoverheid waar de concrete maatregelen op een rijtje zijn gezet.

We zijn er nog niet!
Natuurlijk valt er ook genoeg af te dingen op de kabinetsplannen. Zo wordt er geen extra geld uitgetrokken om de politieorganisatie te versterken en zijn er meer (structurele) maatregelen nodig om de sociaal-economische scheefgroei in Nederland recht te trekken. 

De FNV - de grootste vakcentrale van Nederland, waarbij ook de NPB is aangesloten - heeft daarover uitgesproken ideeën. Je vindt ze in de FNV-reactie op de Miljoenennota, zoals die naar het kabinet en naar de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer is gestuurd.