28 februari 2020

De vergeten toelatingstest

De Nationale Politie weigert een toelatingstoets in te voeren waarmee kandidaat-agenten zonder een reguliere vooropleiding zich alsnog kunnen kwalificeren voor een basispolitieopleiding. Opvallend, want deze optie staat expliciet vermeld in de aanstellingsregels. Onbegrijpelijk, want het korps heeft op korte termijn dringend behoefte aan heel veel nieuw politietalent.

De komende vijf tot zeven jaar gaan namelijk zo’n 17.000 politiemensen met pensioen. Een ongekende uitstroomgolf, waarvoor de politiebonden al jaren gewaarschuwd hebben. Desondanks heeft de politiek ervoor gekozen niet bijtijds te investeren in het aantrekken van voldoende nieuwe collega's. Daardoor staan wij nu met z'n allen voor een mega-uitdaging. De onderbezetting wordt al dagelijks gevoeld en dat zal alleen maar erger worden.

Krapte op de arbeidsmarkt
Hoe lastig wordt het voor de politie om (op tijd) voldoende nieuw personeel te werven? Ongetwijfeld erg lastig. Door de gunstige ontwikkeling van de economie zijn er ruimschoots andere banen beschikbaar en op de civiele arbeidsmarkt gaat het dan ook nog om banen waarmee hoge(re) salarissen te verdienen zijn. Het aantal beschikbare (en geschikte) gegadigden voor een baan bij de politie wordt daardoor steeds kleiner. Hoe ‘onhandig’ is het om in die situatie onnodig politietalenten buiten het selectieproces te houden?

Hoe zit dit?
In de Regeling aanstellingseisen 2002 wordt in het eerste en tweede lid van artikel 6 voorgeschreven dat politieopleidingen alleen toegankelijk zijn voor personen die beschikken over minstens een MBO3- of VMBO/T-diploma. In het derde lid van datzelfde artikel wordt echter uitdrukkelijk gesteld dat toelating tot een politieopleiding ook mogelijk is op basis van een toelatingstest op de Politieacademie. Slaagt een kandidaat voor die test, dan staat dat gelijk aan het gewenste vooropleidingsniveau en kan hij verder het sollicitatietraject in.

----------

Regeling Aanstellingeisen Artikel 6
1. De kandidaat-aspirant of de kandidaat vrijwillige ambtenaar in opleiding die een politieopleiding op een vergelijkbaar mbo-niveau gaat volgen voldoet ten minste aan de vooropleidingseisen, bedoeld in de artikelen 7.4.7. en 8.2.1 en 8.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

2. De kandidaat-aspirant of de kandidaat vrijwillige ambtenaar in opleiding die een politieopleiding op het niveau van het hoger onderwijs gaat volgen voldoet ten minste aan de vooropleidingseisen, bedoeld in de artikelen 7.24 tot en met 7.28 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3. Kandidaten die niet voldoen aan de in het eerste of tweede lid gestelde eisen, kunnen een toelatingstoets afleggen bij de Politieacademie. Indien deze toets met goed gevolg wordt afgelegd, voldoet de kandidaat aan de eisen met betrekking tot het vooropleidingsniveau.

----------

Helaas is deze derde bepaling in de praktijk een dode letter gebleken. De Politieacademie heeft sinds 2002 namelijk nog nooit een toelatingstest voor politieopleidingen aangeboden. Daardoor zijn dus veel minder mensen voor zo’n opleiding in aanmerking gekomen dan eigenlijk het geval had kunnen zijn.

Pilot Den Haag
De NPB heeft al meerdere keren bij de werkgever aangedrongen op het invoeren van de toelatingstest die in de Regeling aanstellingseisen voorgeschreven staat. Tot nu toe hebben we steeds nul op het rekest gekregen. Binnen de eenheid Den Haag loopt inmiddels wel een pilot waarbij twaalf kandidaten een extern ingekochte toelatingstest kunnen afleggen. Slagen ze daarvoor, dan mogen ze verder het selectietraject in.

De NPB heeft hier gemengde gevoelens over. Het is een mooie kans voor de betreffende kandidaat-aspiranten, maar wat ons betreft had die kans al moeten bestaan – en dan voor iedereen – doordat de werkgever de afgesproken regelgeving had uitgevoerd. Daar zou het korps ook baat bij hebben gehad, want het aantal kandidaat-aspiranten zou dan alleen maar groter zijn geweest. Op zijn minst had men daardoor dus meer politietalent in beeld gekregen om uit te kiezen.

Positie surveillanten
In nauwe samenwerking met de NPB wist de actiegroep ‘Surveillant aan de kant’ in 2018 voor elkaar te krijgen dat ook surveillanten konden solliciteren op extern opengestelde vacatures voor agenten. Om voor zo’n plek in aanmerking te komen moesten ze wel aan dezelfde voorwaarden voldoen als externe kandidaten (MBO3- of VMBO/T-diploma). Collega’s die over zo’n diploma beschikten hebben hier op grote schaal gebruik van gemaakt en zijn inmiddels toegelaten tot de opleiding tot agent of daar zelfs al mee gestart.

Wat is het toekomstperspectief voor surveillanten en andere collega’s die ook graag agent willen worden maar niet beschikken over een MBO3- of VMBO/T-diploma? Wat de NPB betreft zouden deze medewerkers zich ook moeten kunnen aanmelden voor de toelatingstest uit artikel 6 van de Regeling aanstellingseisen politie 2002. Met deze opleidingskwalificatie op zak zouden zij vervolgens verder het selectietraject in moeten kunnen om zo een opleidingsplek tot agent te kunnen bemachtigen.

Hoe nu verder?
De NPB blijft bij de werkgever aandringen op invoering van de toelatingstest voor politieopleidingen voor mensen zonder een MBO3- of VMBO/T-diploma. In de tussentijd kunnen we het beoogde instroomtraject ook via juridische acties in gang proberen te zetten. De mogelijkheden langs die weg verschillen echter per individu, dus dat is maatwerk.

  • Surveillanten en andere collega’s die een juridisch traject willen starten kunnen zich daarvoor melden via surveillantaandekant@politiebond.nl.
  • Kandidaten die nog niet bij de politie werken kunnen zich melden bij NPB-eenheidsbestuurder Paul Lathouwers.