27 juni 2022

Toegang tot doorstroomtraject N3>N4 verruimd

De werkgever en de bonden zijn het eens geworden over twee nieuwe verbeteringen van het Overgangsbeleid allround politiemedewerker (MBO-niveau 4). Dat is de officiële aanduiding van een in 2019 gestarte mega-operatie: de bevordering van 9.000 generalisten (schaal 7) naar een seniorfunctie (schaal 8), in jaarlijkse porties van minstens 750 personen.

Sinds 2021 is de basispolitieopleiding standaard van MBO 4-niveau en levert een diploma uitzicht op een gegarandeerd loopbaanpad: eerst een benoeming als medewerker (schaal 6), bij voldoende functioneren na twee jaar een bevordering tot generalist (schaal 7) en vervolgens na maximaal acht jaar een bevordering tot senior (schaal 8). 

Doorstroom zittende generalisten
Tijdens de cao-onderhandelingen in 2018 hebben de bonden er een zwaar punt van gemaakt dat de invoering van deze loopbaangaranties in 2021 ook positieve gevolgen moest hebben voor de zittende generalisten. Die moeten alsnog de kans krijgen om desgewenst door te stromen naar een seniorfunctie.

Na zes maanden onderhandelen werden de bonden en de werkgever het in juni 2019 eens over de aanpak van deze mega-operatie. Inmiddels zijn al duizenden collega’s met een MBO 4-diploma bevorderd naar een seniorfunctie (automatisch of via sollicitaties) en zijn grote groepen collega’s met een MBO 3-diploma bezig het kwalificatietraject N3>N4 te doorlopen.

Generalisten met een N2-politiediploma
Al doende leert men: gaandeweg is de werkgever en de bonden duidelijk geworden dat bij het uitwerken van het Overgangsbeleid twee soorten collega’s over het hoofd zijn gezien. Om te beginnen de surveillanten (collega’s met een N2-politiediploma) die ooit door het bevoegd gezag geplaatst zijn in een hogere executieve functie (generalist) zonder daarvoor het vereiste politiediploma te hebben.

Sindsdien hebben ze in die functie kennelijk goed gefunctioneerd, maar op loopbaangebied dreigen ze nu tussen wal en schip te vallen. Omdat ze niet beschikken over een N3- of N4-politiediploma vallen ze niet onder het Overgangsbeleid N4 en hebben ze ook geen toegang tot het kwalificatietraject N3>N4. Tegelijkertijd zijn ze ook niet in beeld als doelgroep van het doorstroomtraject N2>N3 (van surveillant naar agent).

Maatwerk
De werkgever en de bonden hebben besloten in te grijpen om te zorgen dat deze collega’s – die buiten hun schuld niet over het juiste politiediploma beschikken – toch uitzicht krijgen op doorstroom binnen hun eigen vakgebied. Aan de hand van hun persoonsdossier zal worden vastgesteld dat het bevoegd gezag in het verleden akkoord is gegaan met hun aanstelling als generalist. Is dat het geval, dan worden ze alsnog als N3-generalist toegelaten tot het Overgangsbeleid N4.

Collega’s die zich in dit profiel herkennen kunnen zich voor het doorstroomtraject aanmelden bij hun leidinggevende, die vervolgens contact zal leggen met de HR-adviseur.

Aspiranten 2016-2020
Eenzelfde soort maatwerk is afgesproken voor de collega’s die in de periode 2016-2020 aan de basispolitieopleiding zijn begonnen en buiten hun schuld geëindigd zijn of zullen eindigen met een N3-diploma, terwijl ze gekwalificeerd waren voor een N4-diploma. Deze collega’s zijn de dupe van de tijdelijke stop die het korps in 2018 doorvoerde op N4-opleidingen. Voor meerdere lichtingen studenten die gekwalificeerd waren voor de basispolitieopleiding op niveau 4 was en is daardoor (in eerste instantie) maximaal een N3-diploma haalbaar. 

Daardoor voldoen deze aspiranten uit de periode 2016-2020 niet aan het diplomavereiste (N4) dat deze groep volgens het Overgangsbeleid N4 aanspraak geeft op een gegarandeerde seniorfunctie in 2031 of 2032. De werkgever en de bonden bleken het erover eens dat ook aan deze onrechtvaardigheid een mouw moest worden gepast.

Herkansing
Die mouw is de afspraak geworden dat deze groep (voormalige) aspiranten aanspraak krijgt op een herkansing in de vorm van deelname aan het kwalificatietraject N3>N4. Dat biedt hen de mogelijkheid om alsnog te voldoen aan het gestelde bekwaamheidsvereiste (N4-diploma), waardoor het gegarandeerde uitzicht op een seniorfunctie voor hen behouden blijft.

Collega’s die zich in dit profiel herkennen kunnen zich voor het kwalificatietraject aanmelden bij het projectteam in hun eenheid.