19 augustus 2020

Toch geen TBF-coulanceregeling Intelligence

Deze week is duidelijk geworden dat de Nationale Politie toch geen tegemoetkoming zal toekennen aan de Intelligence-medewerkers die niet hebben meegedaan aan het proefproces van de NPB over het jarenlang mislopen van de Toelage Bezwarende Functie (TBF), met als gevolg dat het gunstige eindoordeel van de hoogste bestuursrechter in dat proces voor hen geen aanspraak op nabetaling heeft opgeleverd. Ons bericht van 12 juni over zo'n coulanceregeling was dus helaas voorbarig.

Eind vorig jaar oordeelde de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken – dat de Nationale Politie in 2013 ten onrechte had besloten dat de functies in het vakgebied Intelligence geen aanspraak gaven op een Toelage Bezwarende Functie (TBF). Ruim honderd collega’s hadden zich in 2015 bij de NPB gemeld als gedupeerde en vervolgens deelgenomen aan een proefproces. Zij kregen door deze uitspraak recht op een nabetaling van duizenden euro’s.

Geen algemene aanspraak
Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep had geen gevolgen voor de collega’s die zich in 2015 niet (tijdig) gemeld hebben bij de NPB. Zij kregen daardoor in het geheel geen aanspraak op nabetaling van de TBF ten opzichte van de collega’s die samen met de NPB vijf jaar lang hadden geprocedeerd.

Geen tegemoetkoming
De NPB had uit informele bronnen begrepen dat de werkgever voornemens was het financiële leed te verzachten door een coulanceregeling. Zonder dat het korps daartoe juridisch verplicht was, zouden de overige Intelligencemedewerkers een tegemoetkoming toegekend krijgen. Dit bericht is helaas onjuist gebleken. Recent bleek dat de werkgever een dergelijk gebaar niet zal maken.

NPB-voorzitter Jan Struijs: ‘Het is niet de gewoonte van de NPB om mensen blij te maken met een dode mus. In dit geval hebben we de waarschijnlijkheid van een behoorlijk prijzig korpsbesluit verkeerd ingeschat en daarvoor bieden we alle teleurgestelde collega’s onze excuses aan.’

-----------------

Waarom is nabetaling van de TBF anno 2020 niet meer juridisch afdwingbaar?
Voor alle ruim honderd collega’s die zich in 2015 tijdig hebben gemeld, is door de NPB op tijd – binnen zes weken – een officieel bezwaarschrift ingediend tegen de salarisstrook over juni 2015. Dat was de maand waarin de TBF aan iedereen werd nabetaald die daar recht op had, zoals de duizenden collega’s die in het kader van de invoering van het nieuwe Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) waren overgegaan naar een functie in het vakgebied Intake & Service.

Voor het vakgebied Intelligence is toen met de werkgever de schriftelijke afspraak gemaakt dat op naam van twee collega’s een rechterlijke procedure zou worden gevoerd over hun recht op TBF (‘proefproces’). Alle collega’s voor wie tijdig een officieel bezwaarschrift was ingediend tegen de salarisstrook over de maand juni 2015 konden op basis van deze afspraak met de werkgever ‘meeliften’ en dus eventueel profijt hebben van het definitieve oordeel van de hoogste rechter – de Centrale Raad van Beroep. Voorwaarde van de werkgever was echter wel dat de naam van de betreffende collega voorkwam op een officiële namenlijst die tussen de NPB en de werkgever in 2015 is vastgesteld.

Gelijke gevallen moeten toch gelijk behandeld worden?
Jazeker, dat klopt. Maar het gelijkheidsbeginsel betekent dat in juridische zin wel sprake moet zijn van gelijke gevallen en daar wringt nu juist de schoen. Collega’s die niet op tijd – in 2015 – een bezwaarschrift hebben laten indienen door de NPB, zijn juridisch gezien niet gelijk aan collega’s die dat wel hebben laten doen. De hoogste bestuursrechter – de Centrale Raad van Beroep – heeft zich daar in het verleden duidelijk over uitgesproken: het is niet mogelijk om vele jaren later alsnog een rechtsgeldig bezwaarschrift in te dienen voor collega’s die dat niet hebben laten doen in 2015.

De NPB snapt heel goed dat dit heel erg zuur is voor deze collega’s, maar zo werkt het juridische systeem nu eenmaal en dat zullen we moeten accepteren. Hoe graag we het iedereen ook gunnen, de NPB heeft geen mogelijkheid meer om op basis van het gelijkheidsbeginsel alsnog een TBF-nabetaling af te dwingen voor collega’s die nu met lege handen staan.

TBF geldt wel voor iedereen vanaf 1 juli 2018
Per 1 juli 2018 zijn alle functies in het vakgebied Intelligence aangewezen als executief specifiek. Vanaf die datum hebben dus alle Intelligence-collega’s recht gekregen op uitbetaling van een Toelage Bezwarende Functie (TBF).

Tot slot: een belangrijke tip
Wees je ervan bewust dat je salarisstrook die maandelijks in YouForce wordt geplaatst een officieel besluit is. Als er sprake is van een wijziging in bijvoorbeeld je salaris, OVW of toelagen ten opzichte van de vorige maand en je bent het daar niet mee eens, dan moet er tijdig – binnen zes weken – een bezwaarschrift worden ingediend om je rechten niet te verspelen.

Ben je te laat met het indienen van een bezwaarschrift tegen een salarisstrook? Soms zijn er dan toch nog beperkte mogelijkheden om een rechtsgeldig bezwaar in te dienen, mits dat niet vele jaren later gebeurt. Dit is juridisch gezien behoorlijk ingewikkelde materie, dus neem in geval van twijfel zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB) op het NPB-hoofdkantoor via ibb@politiebond.nl. Onze juristen zullen dan de (on)mogelijkheden met je doornemen.

Meer over:
Rechtspositie