21 september 2017

Terugvordering overuren: bezwaar maken mogelijk!

De werkgever begint deze maand met salarisinhoudingen bij collega’s aan wie in 2015 en 2016 te veel geld voor hun overuren is uitbetaald. Hun nettosalaris kan daardoor honderden euro’s lager uitvallen. Op aandringen van de NPB krijgen ze ter compensatie een voorschot op hun toekomstig salaris en de oproep om zich bij de HR Servicedesk te melden als ze desondanks financieel in de knel komen. Collega’s die het principieel oneens zijn met de terugvordering kunnen de NPB een bezwaarschrift laten indienen tegen hun loonstrook van september.

De oorzaak van het uitbetalen van de te hoge vergoedingen in 2015 en 2016 is een technische fout in het personeelsadministratiesysteem BVCM. Dat stond als het ware te ruim afgesteld. Daardoor werden per maand iets hogere bedragen berekend dan had gemoeten, maar er was zeker geen sprake van opvallende bonanza’s. Uiteindelijk gaat het na twee jaar om bedragen in de orde van grootte van honderden tot zelfs duizenden euro’s.

Duidelijke zaak?
Is het terecht dat de werkgever dit bedrag terugvordert? De NPB is daar niet zo zeker van. Themis van Helvoort, hoofd van de afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB): ‘Juridisch geldt in dit soort gevallen de spelregel dat alleen teruggevorderd mag worden als de ontvanger op het moment van betaling wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat het overgemaakte bedrag niet correct was. In het geval van politiemensen en hun vergoeding voor overuren ligt dat vrij lastig. Die uren variëren voortdurend en de vergoeding wordt pas een of twee salarisperioden later uitbetaald (dat verschilt per eenheid). Dat maakt het voor de ontvanger lastig om vast te stellen dat de uitgekeerde bedragen niet juist zijn – zeker als het om kleine afwijkingen gaat. Bovendien mag de werknemer ervan uitgaan dat de werkgever de berekeningen juist heeft uitgevoerd.’

Los van de vraag of de werkgever het recht heeft de bedragen terug te vorderen vindt de NPB het vrij problematisch dat de medewerkers geen enkele mogelijkheid hebben om te zien of het teruggevorderde bedrag juist is. Ook zijn de collega’s niet attent gemaakt op de mogelijkheid om tegen de inhouding op het salaris een interne bezwaarprocedure te starten.

Te laat voor andere aanpak
De NPB heeft er bij de werkgever op aangedrongen de terugvordering op een andere manier aan te pakken, bijvoorbeeld door verrekening met de eindejaarsuitkering of in kleinere porties. Het bleek echter al te laat om het tij te keren. Het automatisch verstrekken van een voorschot en de oproep om jezelf in geval van financiële nood te melden bij de HR Servicedesk waren nog de enige mogelijkheden om op korte termijn de geslagen inkomensgaten te verhelpen.

De NPB adviseert collega’s die het principieel oneens zijn met de salarisinhouding een bezwaarprocedure te starten tegen hun loonstrook van september. Dat moet gebeuren binnen zes weken na ontvangst. NPB-leden kunnen deze klus door de afdeling IBB laten doen door een kopie van hun loonstrook te sturen naar ibb@politiebond.nl.