28 december 2022

Spijtoptantenregeling LFU 2023

Bij de invoering van het verlofsparen (LFU) in 2019 mocht één groep politiemedewerkers zelf kiezen of ze onder die nieuwe regeling wilden vallen of liever aanspraak bleven houden op de financiële voordelen van de Regeling Partieel Uittreden (RPU – deeltijdvroegpensioen). In het eerste kwartaal van 2023 krijgen collega’s die toen hebben gekozen voor de RPU eenmalig de kans die keuze te herzien - MITS ze nog geen gebruik van de RPU hebben gemaakt.

Op 1 juli 2019 werd het verlofsparen bij de politie ingevoerd: medewerkers met een volledig dienstverband van 36 uur of meer ontvangen per kalenderjaar 53,8 levensfase-uren en bouwen daardoor een LFU-tegoed op. Die extra verlofuren kunnen ze tijdens hun loopbaan op een  moment naar keuze inzetten voor een langere vakantie, een sabbatical of studieverlof. Ook kun je ze aan het einde van je loopbaan inzetten om voorafgaand aan de ingangsdatum van je pensioen alvast een extra periode niet (meer) te hoeven werken. (Ten tijde van de invoering van de LFU was de wettelijk toegestane inhoud van een verlofspaarpot maximaal 50 weken.)

Geen keuze
De LFU kwam in de plaats van vier voorzieningen die ooit waren ingevoerd om vormen van minder werken of vervroegd uittreden (mede) mogelijk te maken: de Algemene Levensloopbijdrage (ALB), de Toelage Bezwarende Functie (TBF), de aanspraak op RPU en de toekenning van leeftijdsdagen. Het overstappen op verlofsparen was verplicht voor alle medewerkers die op of na 1 juli 2018 in dienst waren getreden en op die datum 45 jaar of jonger waren. De overstap was uitgesloten voor medewerkers die op de peildatum al 55 jaar of ouder waren. Voor hen was verlofsparen op basis van de LFU-regeling geen financieel interessant alternatief (meer) voor hun aanspraken op basis van de bestaande vier regelingen.

Wel een keuze
Die afweging was minder duidelijk te maken voor de groep collega’s die op 1 juli 2018 tussen de 45 en de 55 jaar oud was. Zij kregen dan ook de mogelijkheid zelf te kiezen of ze onder de LFU-regeling wilden vallen of toch liever onder de RPU (en de andere drie bestaande voorzieningen).

Meer spaarruimte
In de politie-cao 2022-2024 hebben de werkgever en de bonden afgesproken dat de collega’s die toen gekozen hebben voor de RPU eenmalig de kans krijgen alsnog te kiezen voor toegang tot het verlofsparen (LFU). Waarom zouden ze dat willen? Het belangrijkste argument is dat de ruimte om op basis van deze regeling verloftijd te sparen sinds 2019 aanzienlijk is toegenomen. Dat vergroot het mogelijke voordeel voor de ‘keuzegroep’.  

Extra spaarbronnen
Om te beginnen besloot de overheid in datzelfde jaar 2019 de wettelijk (fiscaal) toegestaan ruimte voor verlofsparen te verruimen van maximaal 50 weken naar maximaal 100 weken. Ten tweede hebben de werkgever en de bonden sindsdien afspraken gemaakt over de aanvullende bronnen waaruit het LFU-reservoir bijgevuld kan worden (naast de jaarlijkse werkgeversbijdrage). Dat kan anno 2022 ook met de tijdcompensatie die voortkomt uit overwerk en uit het Sociaal Plannen.

Persoonlijk bericht
Ben jij een collega die in 2019 tot de ‘keuzegroep’ behoorde en toen voor de RPU gekozen heeft maar tot op heden geen gebruik heeft gemaakt van die regeling? (Dat wil zeggen: heb je nog geen beroep gedaan op de mogelijkheid om minder te gaan werken maar wel een deel van je salaris voor die wegvallende uren te behouden?) Dan heb je als het goed is inmiddels een e-mail van het korps ontvangen, met daarin nadere informatie over de spijtoptantenregeling. Om precies te zijn: de berekeningswijze en het aantal levensfase-uren van je startbudget en wat je moet doen om kenbaar te maken dat je terugkomt op je eerdere keuze.

Geen terugwerkende kracht
Als je voor LFU kiest, gaat deze regeling voor jou op 1 juli 2023 in en ontvang je op die datum je individuele startbudget. (Vanzelfsprekende voorwaarde daarbij is dat je op die datum nog in dienst bent.) Ook de jaarlijkse toekenning van levensfase-uren door de werkgever begint voor spijtoptanten op die datum. De eerste keer ontvang je dus alleen over de maanden juli tot en met december 2023 levensfase-uren: de helft van het reguliere jaarlijkse aantal.

Hetzelfde startbudget
De bonden en de werkgever hebben afgesproken dat de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2023 buiten beschouwing blijft. Er vindt dus géén verrekening plaats van de levensloopbijdrage en leeftijdsdagen et cetera die je in die vier jaar ontvangen hebt met de jaarlijkse werkgeversbijdrage aan levensfase-uren die je als LFU-deelnemer ontvangen zou hebben. Het gevolg daarvan is dat je als spijtoptant in 2023 hetzelfde startbudget krijgt toegekend als het startbudget dat in 2019 voor je berekend was.

Meer informatie?
Kijk op het intranet van het korps bij het onderwerp LFU – Levensfase-uren. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de Servicedesk HR. Of met de NPB natuurlijk!