22 september 2023

Sociale partners: uiterlijk in november RVU-akkoord

Op 8 september hebben de vakbonden en de werkgevers besloten gas te geven in hun landelijke onderhandelingen over een permanente vroegpensioenregeling voor mensen die zwaar werk doen. Afgesproken deadline: uiterlijk in november een akkoord bereiken. Dat wordt dan per ommegaande voorgelegd aan het demissionaire kabinet.

Op basis van het landelijk pensioenakkoord uit 2019 is momenteel een tijdelijke Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) van kracht. Met een fiscale vrijstelling zorgt de overheid ervoor dat werkgevers mensen in zware beroepen een uitkering kunnen geven die het (mede) mogelijk maakt dat ze een paar jaar eerder stoppen met werken dan op hun AOW-gerechtigde leeftijd, met een maximum van drie jaar.

Deze tijdelijke RVU biedt echter alleen soelaas voor mensen in een zwaar beroep die uiterlijk op 31 december 2025 een bepaalde leeftijd bereiken. Die leeftijd verschilt per sector; bij de politie is 65 jaar uit de onderhandelingen gekomen.

Permanente regeling
De FNV – de grootste vakbondskoepel van Nederland, waarbij ook de NPB is aangesloten – wil dat op tijd een structurele regeling wordt afgesproken voor hun collega’s die op 1 januari 2026 of daarna de nu geldende leeftijdsgrens bereiken (bij de politie dus 65 jaar).  

De afgelopen maanden is dan ook de nodige druk uitgeoefend op de werkgeversvereniging VNO-NCW om tempo te maken. Als beide partijen samen tot een advies aan de politiek komen (via de Stichting van de Arbeid oftewel de STAR), dan kan een kabinet daar niet of nauwelijks omheen.  

FNV-inzet
De FNV heeft zijn inzet allang klaar en ingediend bij de STAR.  

  • Er moet een permanente regeling komen, want zwaar werk zal er altijd zijn.
  • Deze regeling moet ruimer zijn dan de tijdelijke regeling; een uitkering tot maximaal twee keer modaal moet fiscaal ondersteund worden.
  • Hoeveel zwaar werk iemand gedaan moet hebben om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning bij vervroegde uittreding wordt in de sectoren vastgesteld aan de cao-tafel.
  • De financiering van de uitkering bij eerder uittreden wordt op sectoraal niveau afgesproken.

Intensivering
Helaas bleken de werkgevers tot nu toe minder voortvarend. Daar is op vrijdag 8 september dus verandering in gekomen. Tijdens dat overleg heeft VNO-NCW toegezegd mee te werken aan een serieuze intensivering van de onderhandelingen, met als beoogd einddoel om uiterlijk in november 2023 een akkoord te bereiken.

Samen optrekken cruciaal
Tegelijkertijd gaat de FNV werknemers met zwaar werk opzoeken, onder andere om samen in gesprek te gaan met hun werkgever. Ook veel werkgevers willen namelijk niet dat er een eind aan de huidige regeling komt en medewerkers die al tientallen jaren zwaar werk gedaan hebben vanaf 2026 ineens weer aan hun lot worden overgelaten.

Om de RVU te laten voortbestaan is het verkrijgen van blijvende (fiscale) overheidssteun echter noodzakelijk en samen optrekken als sociale partners in de polder dus cruciaal.