11 mei 2020

Sociaal plannen en deeltijders

Op 5 september wordt het sociaal plannen ingevoerd, gebaseerd op een sociaal maximum aan werkbelasting. Een van de gemaakte afspraken is dat deeltijders vanaf dat moment automatisch naar evenredigheid worden ingeroosterd voor belastende diensten als nachtdiensten en piket, tenzij ze daarover met hun leidinggevende andere afspraken hebben gemaakt. LET OP: Bestaande afspraken zijn nog te wijzigen tot en met 14 juni!

In de cao 2018-2020 is afgesproken de Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) te vervangen door een regeling die collega’s een compensatie oplevert als ze in een roosterperiode (te) zwaar worden belast door de van hen gevraagde inzet. Het overeengekomen systeem kent medewerkers punten toe voor nachtdiensturen, weekenddiensturen, overuren, piketuren en verschuivingsuren. Daarbij geldt een ‘sociaal maximum’ van 800 punten per periode. Bij overschrijding daarvan is je belasting te hoog (geweest) en ontvang je compensatie in de vorm van levensfase-uren.

Deeltijders naar rato
Afgesproken is dat medewerkers die in deeltijd werken (RPU valt daar ook onder) vanaf 5 september het recht krijgen om alleen naar rato van hun dienstverband te worden ingepland voor belastende roosterelementen. Het gaat hierbij om nachtdiensturen, weekenduren en piketuren.

Werk je bijvoorbeeld 33,3 procent minder omdat je gebruik maakt van RPU? Dan wordt je aantal belastende uren met datzelfde percentage verminderd ten opzichte van een teamlid dat voltijds werkt.

Persoonlijke afspraken
In de beleidsregel Sociaal Plannen wordt vastgelegd dat afwijken van deze automatische inzet naar rato alleen mogelijk is op verzoek van de betreffende deeltijder.

  • Heb je als deeltijder al afspraken lopen over je inroostering voor belastende diensten en wil je daarvoor vanaf september (alleen nog) naar rato worden ingezet? Meld dit dan voor 15 juni aan je leidinggevende in verband met de voorbereiding van het rooster.
  • Heb je op dit moment nog geen inzetafspraken met je leidinggevende, dan word je vanaf september automatisch naar rato ingeroosterd en hoef je niets te doen.

Wil je meer informatie over hoe het sociaal plannen werkt, klik dan hier.

Meer over:
CAO