17 mei 2018

Politiebonden stellen ultimatum

De politiebonden willen dat de korpschef en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met een reactie komen op de voorstellen van de bonden om de Nationale Politie organisatorisch op orde te krijgen. Ook moet er duidelijkheid komen over 3 andere punten waaronder het loonbod dat de werkgever wil doen. Is er 1 juli 2018 geen duidelijkheid, dan zullen de bonden zich beraden op de situatie die dan ontstaat.

‘We hebben een herstelplan neergelegd omdat de huidige situatie voor collega’s op veel plaatsen onhoudbaar is,’ zegt een woordvoerder van de bonden. Beschikbare capaciteit wordt niet ingezet waar die het hardste nodig is, opsporing is onevenredig veel tijd kwijt aan administratie, de sturing is ondermaats en de organisatievorm van de ondersteuning faciliteert onvoldoende. ‘De organisatie zoals die er nu uitziet, vraagt het uiterste van de loyaliteit van politiemensen. Meestal zonder dat daar loopbaanontwikkeling, een eerlijke vergoeding en een balans tussen werk en privé tegenover staat. Teveel collega’s zijn al ziek thuis komen te zitten.’

De bonden willen nu fundamentele aanpassingen in de organisatie zien. Die zijn nodig om toezeggingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden waar te kunnen maken. ‘Te lang werd kritiek hierop door de werkgever en het ministerie genegeerd. Nu is het moment dat dit niet langer kan worden weggewuifd. We willen actie zien naar aanleiding van het herstelplan.’

CAO-sessies
De afgelopen weken is er intensief overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van de bonden, het ministerie en de politie. De inzet en de voorstellen van beide kanten liggen nu duidelijk op tafel. De komende tijd zullen de bonden in het hele land CAO-sessies houden om met elkaar de dialoog over de flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever en de verbeterplannen die door de bonden zijn ingediend.

Ultimatum
De bonden vragen de minister en korpschef in het ultimatum ook om duidelijkheid te geven over de oplossing voor de uitstroom van ouderen, de grote instroom aan nieuwe politiemensen en de voorstellen in het burgerinitiatief ‘zware & hoog risico beroepen’. Tot slot dringen de bonden aan op een salarisbod. “Alleen als er een reactie is, kan er verder worden gepraat”, zegt de woordvoerder. Iedere ambitie die het kabinet met de politie heeft zal anders bij voorbaat stranden.

Het ultimatum dat de bonden aan minister en korpschef stellen bestaat uit vier concrete vragen:

  1. Welke oplossingen ziet de werkgever ten aanzien van het vervangingsvraagstuk als gevolg van de natuurlijke uitstroom van politiepersoneel?
  2. Wat gaat de werkgever concreet doen met het door de politievakbonden aangedragen herstelplan voor de Nationale Politie?
  3. Welke stappen gaat de Minister nemen naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘zware & hoog risico beroepen’ waaronder de politiemensen vallen dat door de vakorganisaties aan de commissie van de Tweede Kamer is overhandigd?
  4. Wat biedt de werkgever de politiemensen van Nederland in de verbetering van hun inkomen?
Meer over:
CAO