1 maart 2021

De politieplannen van de Partij van de Arbeid

De PvdA heeft nu 9 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker bij deze verkiezingen is Lilianne Ploumen, van 2012 tot 2017 minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en begin 2021 partijleider en voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

Beloning en professionele ruimte
De PvdA wil ‘meer waardering en een beter loon voor de politie. Dit doet recht aan het belang van hun beroep voor onze samenleving.’ Ook wil de partij betere opleidingen voor politiemedewerkers en minder papierwerk: ‘Wij willen een eind aan de doorgeslagen verantwoordingsbureaucratie, zodat er meer productieve uren gemaakt kunnen worden.’

Capaciteit
Op capaciteitsgebied bepleit de PvdA ‘een forse investering’, om te beginnen in meer wijkagenten. ‘Een wijkagent per 5.000 inwoners is het absolute minimum. (…) Wij willen een maatschappelijk verankerde politie.’ Om de politie te ondersteunen moeten er ‘voldoende goed opgeleide boa’s’ beschikbaar zijn, ‘uitgerust met communicatiemiddelen en verdedigingsmiddelen. Bewapening van boa’s is niet aan de orde.’

Deskundigheid en samenwerking
Ook wil de PvdA investeren in ‘capaciteit en kennis’ voor de strijd tegen ondermijnende criminaliteit; mensenhandel en uitbuiting van kinderen en volwassenen door bijvoorbeeld gedwongen sekswerk; eerwraak en uithuwelijking; zedenmisdrijven; excessief geweld, cyber- en milieucriminaliteit. Onduidelijk blijft voor hoeveel extra politiebanen de PvdA zich sterk wil maken. Wel onderstreept ze het belang van meer internationale samenwerking.

Legalisering drugs
De PvdA is een voorstander van het doorgaan met de experimenten voor de legalisering van hennepteelt. ‘Het absurde aan het huidige beleid is dat het gebruik van alcohol, tabak en cannabis aan regels is onderworpen, maar dat van zogeheten harddrugs niet. Laten we dat gebruik uit de taboesfeer halen en de gezondheid van de gebruikers voortaan vooropstellen.’

Contact met burgers 
De PvdA vindt het belangrijk dat mensen makkelijk terecht kunnen bij de politie, bijvoorbeeld om aangifte te doen. Daarom wil de partij ‘meer laagdrempelige aangiftepunten en politiespreekuren. De politie moet overal in het land goed benaderbaar en bereikbaar zijn, onder meer door meer politiebureaus.’

Diversiteit
Ook moet de diversiteit binnen het personeelsbestand omhoog. Dat bevordert de effectiviteit van het politiewerk en het vertrouwen in de politie.

Tot slot stelt de PvdA voor burgers invloed te geven op de prioriteiten van de politie in hun wijk. ‘Bewoners weten vaak het beste wat er mis is in hun wijk en wat ze onveilig vinden.’

Politie onder Binnenlandse Zaken
De Partij van de Arbeid wil de politieke aansturing van de Nationale Politie terugbrengen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die loskoppeling van het Ministerie van Justitie is wenselijk en noodzakelijk om te zorgen dat openbare orde en veiligheid de aandacht krijgen die ze verdienen.

Ook pleit de partij voor stabiele, meerjarige budgetten voor opsporing en vervolging, zodat het functioneren van de Nationale Politie niet langer afhankelijk is van de jaarlijkse schommelingen op de Rijksbegroting.