25 april 2019

OVW-compensatie voor Team Transport-medewerkers

In overleg met de werkgever heeft de NPB een voorlopige oplossing bereikt voor een belangrijk beloningsverschil tussen de medewerkers van het Team Transport in Amsterdam en die in Den Haag en Rotterdam. Omdat aan de LFNP-functie van deze laatste collega's ten onrechte (nog) geen OVW-periodieken zijn gekoppeld, krijgen zij na het bereiken van het maximum in schaal 4 maandelijks een compensatiebedrag.

Eind 2013 voerde de werkgever met terugwerkende kracht tot begin 2012 een nieuw functiegebouw in – het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie. Daarbij was het de bedoeling dat iedereen zou overgaan naar de LFNP-functie die het meest overeenkwam met het werk dat ze deden. Bij de medewerkers van de toenmalige Bureaus Transport in Den Haag en Rotterdam is er op dat punt iets behoorlijk misgegaan.

Zij kregen de LFNP-functie Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B toegekend, vallend in het functiedomein Ondersteuning. Volgens de bijbehorende functiebeschrijving houdt een medewerkers HSM-B zich bezig met ‘het op aanwijzing en onder begeleiding ondersteunen van de bedrijfsvoering door middel van beheer, registratie, onderhoud en montage, reprografie en beveiligd vervoer’.

Verkeerde functiedomein
NPB-eenheidsbestuurder Paul Lathouwers: ‘Dat is heel andere koek dan het werk dat de collega’s van Bureau Transport Den Haag en Rotterdam volgens hun oude korpsfunctie deden en dat ze op verzoek van de werkgever tot nu toe zijn blijven doen. Dat zijn klussen als het inrichten van PD’s (plaatsen delict), het wegslepen van autowrakken en het openbreken van wagens als er bij warm weer een kind of hond in opgesloten zit. Daarbij worden ze geconfronteerd met stressvolle situaties, boze burgers, zwaargewonde mensen en dode lichamen. Ze doen dat werk in het operationele politietenue, dragen het steekwerende vest en rijden rond in herkenbare politievoertuigen.’

Te weinig OVW-punten
Volgens de NPB vervullen de collega’s van de huidige Teams Transport een functie die eigenlijk in het functiedomein Uitvoering thuishoort. Dat zou deze collega’s ook recht geven op een gunstiger beloning, aangezien aan zo’n functie een hoger aantal punten voor onvermijdelijk verzwarende werkomstandigheden (OVW) is gekoppeld en dus het perspectief op uitloopperiodieken in een hogere schaal. Lathouwers: ‘Extra wrang daarbij is dat de medewerkers van de Bureaus Transport in Amsterdam bij de komst van het LFNP wel functies in het functiedomein Uitvoering toegekend hebben gekregen en dus ook de extra OVW-rechten – met terugwerkende kracht tot 2012.’

Compensatieregeling
Ondanks langdurig aandringen van de NPB heeft de korpsleiding tot nu toe geweigerd de functiebeschrijving van de medewerkers HSM-B aan te passen. In juli 2016 heeft de NPB het korps verzocht de onderbetaalde collega’s op de Bureaus Transport als blijk van goede wil te compenseren door middel van een toelage. Uiteindelijk bleek een maand van stiptheidsacties noodzakelijk om het korps op 30 maart 2017 overstag te laten gaan. De gedupeerde collega’s kregen een eenmalige vergoeding toegekend en een maandelijkse toelage, bedoeld om de tijd te overbruggen die de werkgever nodig had om een kosten- en batenanalyse (‘business case’) te maken. Op basis daarvan zouden dan besluiten worden genomen over het aanpassen van de organisatie en de functies en bezoldiging van de betreffende medewerkers.

Nieuwe verschillen
Anderhalf jaar later (eind 2018) waren de formele voorbereidingen voor de gewenste aanpassingen van het LFNP nog niet eens opgestart. Bovendien bleek Amsterdam nieuwe collega’s bij het Team Transport op dezelfde manier te bezoldigen als het zittend personeel, zonder rechtspositionele grondslag in het LFNP. Concreet: nieuwe collega’s kregen wel de LFNP-functie HSM-B, maar dus niet de daaraan gekoppelde minder riante beloning. De Nationale Politie hield dus niet alleen oude beloningsverschillen uit de tijd van de regiokorpsen in stand (ergerlijk, maar juridisch niet of nauwelijks aanvechtbaar), het creëerde door eigen toedoen ook weer nieuwe verschillen. Dat is in strijd met een van de belangrijkste pluspunten van het nieuwe korps: meer rechtsgelijkheid voor de medewerkers.

Slijtende kenmerken
In december 2018 begon op initiatief van de NPB een nieuwe ronde van overleg met de werkgever – om precies te zijn met de dienst Facility Management Sector Voer- en vaartuigen. Die gesprekken leidden begin maart tot de schriftelijke erkenning van de werkgever dat het werk van het Team Transport ‘slijtende kenmerken heeft, ook al biedt de HSM-functie die erkenning formeel niet. De ongelijke beloning (geen OVW-erkenning) is niet wenselijk, maar door afspraken in het verleden zijn deze juridisch gezien niet op korte termijn op te lossen.’

Tussenstap
‘Als voorlopige oplossing kwam opnieuw een compensatieregeling voor de gedupeerde collega’s uit de bus,’ vertelt NPB-eenheidsbestuurder Paul Lathouwers. ‘Een betere dan de eerste versie. De werkgever meldt in een officieel schrijven dat deze nieuwe regeling gezien moet worden als een tussenstap naar een functie voor de medewerkers van het Team Transport waaraan wel OVW-erkenning gekoppeld is. Mocht dat niet gerealiseerd zijn voor het aflopen van de huidige CAO – voor 2021 dus – dan gaan we opnieuw in overleg.’

Meer over:
Rechtspositie