8 maart 2019

Overgangsregeling doorstroom zittende politiemedewerkers

In de CAO 2018-2020 is afgesproken dat vanaf 2021 politiemedewerkers met een diploma op MBO 4-niveau binnen maximaal 10 jaar na hun opleiding een seniorfunctie krijgen als ze aan bepaalde mobiliteitseisen hebben voldaan. Op vrijdag 1 maart zijn de politiebonden en werkgever de hoofdlijnen van een overgangsregeling overeengekomen waarin is vastgelegd hoe ‘zittend personeel’ in aanmerking komt voor deze garanties.

Na stevige onderhandelingen is de werkgever akkoord gegaan met een uitbreiding van de afspraken die in de laatste CAO zijn gemaakt.

  • Niet alleen collega’s met een MBO 4 (N4) basispolitiediploma aangesteld in de GGP en Tactische Opsporing op een functie Generalist vallen onder de afspraak, ook Generalisten in andere vakgebieden uit het LFNP-domein Uitvoering doen mee.
  • Collega’s die voor de totstandkoming van Politieopleiding PO2002 zijn opgeleid vallen onder de afspraak als zij op grond van de zogenoemde conversietabel worden ‘gelijkgesteld’ met de N4 basispolitieopleiding.
  • Aspiranten die nu de opleiding volgen worden ook ingepast in het overgangsbeleid. Deze groep bestaat uit twee delen: collega’s die de totale N4-opleiding volgen en een groep die de N4-opleiding volgt minus twee modules (en daarmee een N3-diploma krijgt).
  • Voor collega’s die in het bezit zijn van een ‘regulier’ N3-basispolitiediploma zijn aanvullende afspraken gemaakt. Deze groep krijgt de kans om middels een – nog te ontwikkelen (aangepaste) doorstroomopleiding het volledige N4-diploma te halen. EVC-procedures zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Na het behalen van het diploma worden zij in de doelgroep ingepast.

Let op! De afspraak geldt NIET voor collega’s die na het behalen van het N2-diploma een N3-doorstroomopleiding hebben gevolg. Over het loopbaanpad van assistenten komen we – zoals in de cao opgenomen – nog te spreken. Daarbij zal er zeker extra aandacht zijn voor die doelgroep. En tenslotte geldt ook voor N-5 medewerkers dat we nog aparte afspraken maken over loopbaanpaden.

Collega’s met meeste dienstjaren hebben voorrang
De overgangsregeling geldt voor maar liefst 20.000 collega’s. Daarom is in de CAO afgesproken om de regeling gefaseerd in te voeren. Dit om problemen met de bedrijfsvoering van de politie te voorkomen.

Er wordt een ranking gemaakt op basis van dienstjaren, waarbij collega’s met de meeste politiedienstjaren voorrang krijgen.

De groep van 20.000 collega’s krijgt in de komende jaren een gegarandeerd aanbod op een senior functie in de GGP of de Tactische Opsporing. Zolang er géén sprake is van een onvoldoende beoordeling.

Voor de duidelijkheid: om in aanmerking te komen, hoeft er geen (potentieel)beoordeling te worden opgemaakt. Feitelijk is er sprake van: geen bericht is goed bericht.

Je krijgt een oproep om je melden
De 20.000 collega’s krijgen een oproep om zich te melden. Hoe dit precies gaat verlopen zal nog worden uitgewerkt.

Hier is voor gekozen omdat de personeelssystemen niet voldoende up-to-date zijn. Zo kloppen de aanstellingsdata soms niet en zijn opleidingen niet altijd goed vastgelegd. De oproep voorkomt dat collega’s vergeten worden.
Ook zullen er collega’s zijn die niet mee willen doen omdat ze tevreden zijn met de functie die ze nu hebben.

Dienstjaren tellen bij vacatureruimte
Hoe de invulling van de vacatureruimte precies gaat, wordt in de komende weken afgesproken. In ieder geval verhoogt het korps de bezetting – of de formatie als die onder de bezetting zakt – met 500 FTE. Ook is afgesproken dat de doorstroom voor zittende personeel naar de politieopleiding Niveau 5 (HBO) tijdens de looptijd van het overgangsbeleid wordt verhoogd naar 50%. Dit biedt voor tenminste 1000 collega’s een mooie kans en het vergroot meteen de ruimte voor de doorstroom naar senior.

Extra criteria die nodig zijn als meerdere kandidaten exact evenveel politiedienstjaren hebben, worden nog vastgesteld. De afstand van de huidige plaats van tewerkstelling en woon-werkverkeer maken daar zeker onderdeel van uit.

Vacatures die buiten de GGP en Tactische Opsporing ontstaan worden middels het reguliere vacaturebeleid ingevuld. Dat zal ook gelden voor een beperkt aantal functies binnen de GGP en Tactische Opsporing (bijvoorbeeld hondengeleiders en beredenen).

Jaarlijks wordt bekeken of de doorstroom op schema ligt, en of er aanvullende acties nodig zijn.

De werkgever heeft de garantie gegeven dat uiterlijk 2034 alle betrokken collega’s (inclusief de genoemde aspiranten) een aanbod hebben gehad op een seniorfunctie. Dat is de datum dat aspiranten die in 2021 naar school gaan, een senior-functie krijgen.

Uitstroom zorgt voor doorstroom
De bonden hebben de overtuiging dat door de enorme uitstroom die binnenkort op gang komt (bijna 17.000 collega’s zijn 55 jaar of ouder in combinatie met de aantrekkende arbeidsmarkt) het overgangsbeleid eerder zal zijn voltooid. 2034 is wat dat betreft een absoluut worst case scenario. Maar dat slot op de deur is altijd goed!

Op korte termijn worden er op het politie-intranet veelgestelde vragen gepubliceerd. Wij vragen vriendelijk om het stellen van vragen – die er vast nog veel zullen zijn – even op te houden tot na de publicatie hiervan. Uiteraard zullen ook de bonden het nieuws direct op de website melden.

Afspraak uit CAO 2018-2020
De overgangsregeling komt voort uit de CAO 2018-2020. Hierin is afgesproken dat toekomstige politiemedewerkers met een diploma op MBO 4-niveau de garantie krijgen dat zij binnen maximaal 10 jaar na de opleiding in een senior-functie geplaatst worden als ze aan bepaalde mobiliteitseisen voldoen. En dat er een aparte regeling zou komen voor ‘zittend personeel’.

Meer over:
CAO