1 juni 2019

Overgangsbeleid seniorfunctie schaal 8 afgetimmerd

De werkgever en de politiebonden zijn het eens geworden over de manier waarop tot en met 2034 zo'n 15.000 generalisten met een basispolitiediploma op MBO4-niveau worden bevorderd naar een seniorfunctie. Tenzij collega’s zelf anders besluiten hebben deze promoties geen gevolgen voor hun werkplek, team en vakgebied. Ze hangen samen met de invoering van een vast (eerste) loopbaanpad voor nieuwe N4-medewerkers vanaf 2021.

Uitbreiding doelgroepen en wijze van bevorderen
Begin maart werden de hoofdlijnen van de overgangsregeling voor zittende medewerkers al bekendgemaakt. De werkgever en de bonden konden toen melden wie er onder de regeling vallen. Om te beginnen de huidige medewerkers met een basisopleiding op niveau 4 (Allround politiemedewerker) of een daaraan gelijkgestelde opleiding van voor 2002. Daarnaast de collega’s met een diploma op niveau 3 (Politiemedewerker) – als dat diploma tenminste niet is verkregen na het volgen van een doorstroomopleiding. Ook was de werkgever akkoord gegaan met bevorderingen op de eigen plek.

Opleiden tot niveau 4
Collega’s met een eerste (basis)politieopleiding op niveau 3 komen in aanmerking voor deelname aan het overgangsbeleid na het alsnog succesvol afronden van een (doorstroom)opleiding op niveau 4. Hun praktijkervaring kunnen ze eventueel bij de Politieacademie verzilveren door opleidingsvrijstellingen op basis van aangevraagde Erkenning Verworven Competenties (EVC) oftewel ervaringscertificaten. Wie bij zijn selectie voor het korps niet is (goed)gekeurd voor niveau 4 moet voldoen aan nog uit te werken kwalificatie-eisen voordat hij aan zijn bijscholing kan beginnen.

Aantallen
Volgens de huidige prognoses is er per jaar ruimte voor gemiddeld 750 bevorderingen naar een seniorfunctie. In de praktijk verwachten de bonden dat dit er meer zullen zijn door een grotere uitstroom van oudere collega’s en doorstroom van senioren naar een N5-functie.

Voorwaarden
Voor wie aan bovenstaande kenmerken voldoet gelden nog maar twee voorwaarden om voor het overgangsbeleid in aanmerking te komen: op tijd aanmelden en voldoende functioneren. Dat laatste wil zeggen: geen negatieve beoordeling. De bevorderingen vinden plaats op basis van het aantal politiedienstjaren (geteld vanaf de start opleiding): de collega’s met de meeste dienstjaren komen als eerste aan de beurt.

Bevorderingen op eigen plek
De eerste twee jaar vinden sowieso minstens 500 FTE-bevorderingen plaats op de eigen plek en in het eigen team. Dit aantal is mogelijk door het accepteren van een verhoogde mate van overbezetting in de seniorfuncties. Na die eerste twee jaar zal jaarlijks in overleg met de bonden een nieuw aantal bevorderingen op de eigen werkplek worden berekend. Het is daarbij aannemelijk dat het aantal zal stijgen.

De bevorderingen vinden niet alleen plaats op de seniorfuncties in de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) en de Tactische Opsporing (TO) maar naar alle functies in het LFNP domein Uitvoering:

• Beveiliging
• GGP
• Informantenrunnen
• Intelligence
• Interventie
• Meldkamer
• Observatie
• Tactische Opsporing
• Forensische Opsporing
• Intake en Services

Onderbezetting en functies met bijzondere eisen
Buiten de bevorderingen op de eigen plek zullen jaarlijks ook gerichte bevorderingen naar seniorfuncties plaatsvinden. Die zijn voor de werkgever noodzakelijk om voorspelbare bezettingsproblemen te kunnen aanpakken. Denk daarbij aan teams die kampen met een onderbezetting aan senioren, maar ook aan functies als beredenen, hondengeleiders en zeden, die bijzondere eisen stellen aan medewerkers. Daarnaast kunnen gerichte bevorderingen nodig zijn om te zorgen dat teams effectief politiewerk kunnen blijven leveren gezien bijvoorbeeld de hoeveelheid collega’s met nachtdienstontheffing. Deze wijze van bevorderen zal elk jaar minder nodig worden vanwege de overbezetting in de seniorenfuncties waartoe het overgangsbeleid zal leiden.

Om in aanmerking te komen voor een gerichte bevordering moeten collega’s voldoen aan de aanvullende functie-eisen en zelf aangeven dat ze op de beoogde (andere) locatie willen werken. Bovendien geldt ook hier dat de collega’s met de meeste dienstjaren voorrang hebben. Bij een gelijk aantal dienstjaren wordt gekeken naar de kortste reisafstand woning-werk.

Studenten
Huidige studenten worden bevorderd in 2033 en 2034. Dat gebeurt in de volgorde van hun indiensttreding. In het geval van de studenten vindt de bevordering wel plaats in een ander team dan waar ze als generalist werkzaam zijn.

Uitzonderingen
De aanspraak op een bevordering via het overgangsbeleid kan om meerdere redenen vervallen. Om te beginnen vervalt die aanspraak als collega’s zich niet op tijd aanmelden voor deelname. De daarbij geldende termijn moet nog worden afgesproken. Ten tweede als ze op het moment van de aanstaande bevordering een onvoldoende beoordeling op hun naam hebben staan. Ten derde als ze hun N4-diploma niet halen terwijl de opleiding wel tijdig is aangeboden (N3-generalist of aspirant). Voor alle duidelijkheid: om deel te kunnen nemen aan het overgangsbeleid hoeft geen aparte beoordeling te worden opgemaakt. Het gaat dus alleen om de gevallen waarin collega’s disfunctioneren.

Ook leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) en de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) zijn uitgezonderd, omdat men daar al bijzondere (gunstige) loopbaanafspraken heeft.

KLIK HIER VOOR EEN INFOGRAPHIC OVER HET OVERGANGSBELEID

Loopbaanafspraken
Het doel van de loopbaanafspraken in de politie-CAO 2018/2020 is medewerkers de garantie geven op aanstelling in de functie waarvoor men door de politie is opgeleid. De politiebonden streven echter naar meer: uiteindelijk zou iedereen ook daarna nog, tijdens zijn verdere loopbaan, uitzicht moeten houden op doorstroom en dus op meer dan een eerste loopbaanpad. Daardoor zouden ook de collega’s die in dienst kwamen met een N2-diploma en die al doorstroomden naar niveau 3 weer stappen kunnen zetten.

Met de huidige CAO-afspraken is dus een historische eerste stap gezet: een gegarandeerde aanstelling op een functie op het niveau waarvoor je bent opgeleid. Over het recht op doorstroom zijn in de huidige CAO geen afdwingbare afspraken gemaakt.

Nu het overgangsbeleid voor de N4-senior is uitgewerkt, volgt de uitwerking van de (loopbaan)afspraken van de N2- en N5-gediplomeerden. Daarnaast zullen de loopbaanpaden voor nieuwe collega’s vanaf 2021 worden uitgewerkt en komt er een regeling voor het behoud van de executieve aanstelling voor de duur van 5 jaar bij een wisseling van executief naar ATH (administratief, technisch en huishoudelijk).

Mocht je nog vragen hebben over de afspraken, laat dat dan weten aan jouw vakbond. We kijken dan graag of we dit bij jou op de werkplek of persoonlijk kunnen beantwoorden.

Meer over:
CAO