19 juli 2019

Overeenstemming over sociaal maximum

De bonden hebben overeenstemming met het korps bereikt over de kaders voor het ‘sociaal maximum’. Dit sociaal maximum, dat in de loop van volgend jaar de Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) vervangt, moet ervoor zorgen dat politiemedewerkers niet worden overbelast.

In het politiewerk is regelmatig sprake van een stapeling van verschillende belastende elementen, zoals overwerk, werken in de nacht en consignatie. Door deze stapeling kan een (te) hoge belasting voor de medewerkers ontstaan, terwijl de inzet binnen de normen van de arbeidstijdenwet blijft. In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is daarom afgesproken dat voor deze stapeling een nieuw sturingsinstrument - het sociaal maximum - wordt ontwikkeld, dat in de plaats komt van de LAR.

Evenwichtige verdeling
Net zoals in de LAR wordt in het sociaal maximum een norm vastgelegd waarbinnen roosters vorm moeten krijgen. Met dit sociaal maximum wordt de belasting van de medewerkers gemeten en wordt gestuurd op een evenwichtige werkverdeling.
Het richt zich op het voorkomen van overbelasting: een te zware fysieke en/of sociale belasting van medewerkers. Leidinggevenden zullen sturen op het niet overschrijden van het sociaal maximum. Als dit toch gebeurt, ontvangt de medewerker compensatie in LFU (extra verlofuren). Dit laatste is een nieuw element ten opzichte van de LAR en vormt een aanvulling bovenop de bestaande onregelmatigheidstoeslagen en vergoedingen.

Kaders
Sinds de ondertekening van de cao hebben de werkgever en de vakbonden, met betrokkenheid van de COR, gewerkt aan de ontwikkeling van het sociaal maximum. In het Georganiseerd Overleg Korps en Bonden (GOKB) van 4 juli is overeenstemming bereikt over de kaders van dit sociaal maximum. Zo zijn de belastende elementen bepaald die zullen worden gemeten binnen het sociaal maximum: nachtdienst, weekenddienst, consignatie, overuren en verschuivingen. Er is een puntensysteem afgesproken waarmee wordt bepaald wanneer het sociaal maximum is bereikt. Ook is vastgesteld hoe de compensatie in LFU wordt berekend.
Na de zomer volgt meer inhoudelijke informatie over het sociaal maximum. Op dit moment worden de kaders en het implementatieplan verder uitgewerkt. Naar verwachting zal het sociaal maximum in de eerste helft van 2020 worden ingevoerd.

Meer over:
CAO