Albert Springer Penningmeester NPB

OR 2018: goede mix ervaring en vers bloed

Een van de manieren waarop de NPB al jaren de belangen van zijn leden behartigt is het investeren in goede personeelsvertegenwoordigers in de ondernemingsraden. Dat is de moeite waard, want een OR kan invloed uitoefenen op besluiten van de werkgever die buiten de strikte arbeidsvoorwaarden vallen – en dus ook buiten de officiële invloedssfeer van een vakbond.

Het gaat dan vaak om zaken die met de bedrijfsvoering te maken hebben. Ook die kunnen echter verstrekkende gevolgen hebben voor het werkplezier van NPB-leden. In het groot kun je dan denken aan reorganisatieplannen en in het klein aan bijvoorbeeld de kwaliteit van het toiletpapier.

Uit het goede hout
Het is dus niet zo raar dat een vakbond als de NPB zich ook inspant om te zorgen dat in de medezeggenschap collega’s terechtkomen die uit het goede hout gesneden zijn om namens de NPB-achterban (en de overige medewerkers) met de werkgever te beraadslagen. Collega’s met de nodige kennis van zaken, de juiste motivatie en een goed werkend moreel kompas.

OR-dagen
Tijdens een OR-periode doet de NPB zijn best om met ‘zijn’ gekozen personeelsvertegenwoordigers een soort van doorlopend overleg te realiseren. Dat gebeurt onder andere door het houden van speciale OR-dagen en het aanbieden van interessante cursussen over bijvoorbeeld morele oordeelsvorming.

‘Zonder last of ruggespraak’
Dat wil niet zeggen dat de NPB ‘zijn’ medezeggenschappers aan een draadje heeft. Zoals alle democratisch gekozen vertegenwoordigers vervullen OR-leden hun taak ‘zonder last of ruggespraak’. Hoe los de contacten in feite zijn blijkt wel uit de geruime tijd die het geduurd heeft voordat de vakbonden duidelijk werd dat het uitgavenbeleid van de Centrale Ondernemingsraad blijvend in troebel water terecht was gekomen.

Zittingstermijnen
Die ontsporing heeft de NPB gesterkt in zijn streven naar bestuurlijke transparantie en vernieuwing binnen de eigen vereniging en binnen de medezeggenschap. In eigen huis heeft deze ambitie in 2014 al geleid tot het statutair blokkeren van een aantal dubbelfuncties en ook tot het beperken van zittingstermijnen in het hoofdbestuur en de bondsraad.

Jarenlange staat van dienst
Aan dat streven naar transparantie en vernieuwing hebben we vastgehouden bij de samenstelling van de NPB-lijsten met OR-kandidaten. Daardoor is een aantal collega’s met een lange staat van dienst binnen de medezeggenschap dit keer niet op een verkiesbare plaats terechtgekomen. In sommige gevallen hebben zij vervolgens besloten aan de verkiezingen mee te doen op een zogenaamde ‘vrije lijst’ (niet gesteund door een vakbond).

Verantwoorde mix
Dat is hun goede democratische recht en daar gaat de NPB dan ook niets op afdingen, net zomin als op hun inzet en prestaties in het afgelopen decennium. Ik hoop wel dat veel collega’s bij het stemmen zullen laten meewegen welke kandidatenlijst is samengesteld met de duidelijke ambitie om de medezeggenschap vanaf 2018 te verversen en daardoor volop de kans te geven zijn beschadigde gezag te herstellen. Dat heeft her en der wat blauwe plekken veroorzaakt, maar ons doel is en blijft een verantwoorde mix van ervaring en vers bloed in de nieuwe ondernemingsraden.

Hoe dan ook: belangrijker dan wat je gaat stemmen is dat je gaat stemmen. Zorg dat jullie vertegenwoordigers in de OR met een stevig mandaat aan de slag kunnen. Breng massaal jullie stem uit de komende anderhalve maand!

Overzicht OR-verkiezingen

  • Zeeland/West-Brabant: 23 oktober tot en met 3 november
  • Rotterdam: 1 tot en met 15 november
  • Bedrijfsvoering (PDC + SKL): 6 tot en met 20 november
  • Oost-Nederland: 7 tot en met 21 november
  • Politieacademie: 8 tot en met 15 november
  • Den Haag: 13 tot en met 23 november
  • Midden-Nederland: 14 tot en met 28 november
  • Oost-Brabant: 22 november tot en met 6 december
  • Limburg: 27 november tot en met 11 december