7 augustus 2020

Grapperhaus, laat korps O&T serieus nemen!

Al vijf jaar proberen de politiemedewerkers van de dienst Observatie & Techniek verbetering te krijgen in de structurele onderwaardering van hun riskante werk in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De korpsleiding van de Nationale Politie blijft echter weigeren serieus te reageren op hun argumenten voor een meer rechtvaardige beloning. Vandaar dat de O&T-specialisten sinds 14 juli actie voeren door werkonderbrekingen en vandaag ook door via een open brief de hulp in te roepen van CDA-politieminister Ferdinand Grapperhaus.

Geachte heer Grapperhaus,

In de strijd tegen de georganiseerde misdaad speelt de dienst Observatie en techniek (O&T) van de Nationale Politie een cruciale rol. Dag en nacht zijn wij bezig bewijsmateriaal te verzamelen tegen personen die verdacht worden van wapen-, drugs- of mensenhandel of van het voorbereiden van terreuracties of liquidaties. Dat doen we door hen ongemerkt zo dicht mogelijk op de huid te zitten. Daarbij is het vaak letterlijk van levensbelang dat je niet als politie herkend wordt – niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezins- of familieleden.

Helaas blijft de officiële erkenning van en waardering voor dit riskante werk al sinds jaar en dag achter bij wat volgens ons niet meer dan redelijk zou zijn. Voor de invoering van de Nationale Politie was het basissalaris voor O&T-specialisten al aan de magere kant, afgezet tegen de zwaarte van het voorafgaande selectie- en opleidingstraject. Die onderwaardering werd toen echter nog gecompenseerd door een serie speciale toelagen.

Na de invoering van de Nationale Politie in 2013 zijn die toelagen echter allemaal afgeschaft – voor zover wij weten uitsluitend om bezuinigingen te realiseren. Daardoor zijn we dus teruggeworpen op een basissalaris dat in onze ogen te weinig recht doet aan onze kwalificaties en het veeleisende karakter van ons politiespecialisme.

Geweldskaliber
Deze ontwikkeling is extra moeilijk te verteren als je bedenkt dat juist O&T-specialisten de afgelopen jaren een aanzienlijk verhoogde werkdruk voor de kiezen hebben gekregen. Ten eerste is het geweldskaliber van de misdadigers met wie wij te maken hebben flink gestegen. Bij wijze van uitzondering kreeg ons werk begin juli van dat jaar de nodige media-aandacht. Door het kraken van de beveiligde telefoons van Encrochat kon een groot aantal criminelen worden opgepakt en (mede daardoor) flink wat misdaad in de kiem worden gesmoord. De daarbij in Brabant aangetroffen martelkamer maakt duidelijk welke intense risico’s het werk van O&T-specialisten anno 2020 met zich meebrengt.

Overbelasting
Ten tweede is door met name de groei van de zware criminaliteit, het voortschrijden van de technologie en de verharding van de maatschappij ook de hoeveelheid werk voor de dienst O&T enorm toegenomen. Dat is niet gepaard gegaan met een evenredige toename van het aantal medewerkers en ook niet met voldoende (financiële) ruimte voor het introduceren van innovatieve werkwijzen. Het gevolg is een groeiende overbelasting, die het voor ons steeds moeizamer en stressvoller maakt ons werk goed en veilig te blijven doen.

Vijf jaar aan de bel trekken
In 2015 zijn we als O&T-medewerkers begonnen aandacht te vragen voor ons gevoel van miskenning. Eerst binnen de eigen lijn en vanaf maart 2019 rechtstreeks bij de korpsleiding zijn we gaan aandringen op een herziening van onze functiewaardering (lees: een rechtvaardig basissalaris) en de terugkeer van allerlei afgeschafte toelagen. Toelagen die voor de collega’s bij vergelijkbare diensten (Dienst Speciale Interventies of Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging) al die jaren gewoon zijn blijven bestaan!

Werkonderbrekingen
Dit voorjaar werd duidelijk dat alle gevoerde gesprekken niet meer opleverden dan een uiterst traag verlopend onderzoek naar de inrichting van de werkprocessen bij O&T. Uit verontwaardiging daarover zijn we vanaf 14 juli overgegaan tot actie voeren. Sindsdien hebben we in estafettevorm het uitvoerende deel van ons werk neergelegd. Daardoor zijn de afgelopen weken dus allerlei O&T-operaties die hadden kunnen leiden tot het vergaren bewijsmateriaal in onderzoeken naar en de opsporing van verdachten van terreur, georganiseerde criminaliteit en wapenhandel niet doorgegaan.

Tijdelijk aanbod
Na de start van de acties heeft de korpsleiding ons half juli voor het eerst een voorstel gedaan. Het gaat om een tijdelijk aanbod, in afwachting van het onderzoek naar mogelijke structurele oplossingen. Het voorstel behelst onder andere een eenmalige toelage en voelt als afkoop, niet als een stap op weg naar erkenning van de zwaarte van ons werk. Ook heeft het korps wat ons betreft wel voldoende tijd gehad om met een passende blijvende oplossing te komen.

We hebben dan ook besloten het aanbod af te wijzen en ons voor te bereiden op het intensiveren van onze acties, bijvoorbeeld door het werk neer te leggen in de lopende onderzoeken die zijn voortgevloeid uit de Encrochat-doorbraak. Ook hierdoor kan waardevol bewijsmateriaal geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of voor altijd verloren gaan.

Korps op vakantie
De korpsleiding heeft op onze afwijzing gereageerd met de melding dat nadere gesprekken pas weer mogelijk zijn na de zomervakantie. Wij beschouwen dat als het zoveelste gebrek aan serieuze aandacht voor onze problemen. Vandaar dat wij opnieuw een ongebruikelijke stap hebben gezet en u als politiek verantwoordelijke minister voor de Nationale Politie deze open brief hebben geschreven.

Wij zijn enorm trots op ons O&T-werk, maar kunnen ons niet neerleggen bij de beloning die de Nationale Politie daarvoor over heeft. Onze huidige functiewaardering is volgens ons een onredelijk gevolg van doorgeschoten bezuinigingen in de jaren 2012-2016. Zij strookt niet met het zware selectie- en opleidingstraject dat O&T-specialisten moeten afleggen en ook niet met de beloning en toelages bij vergelijkbare politiediensten. Evenmin valt zij te rijmen met het toegenomen risico op gewelddadige vergelding waaraan we ons dagelijks blootstellen.

Dringend beroep
Wij doen dan ook een dringend beroep op u om de korpsleiding te bewegen tot het realiseren van een snelle oplossing en op die manier intensivering van onze acties te voorkomen. Zoals het korps weet, zijn wij per direct beschikbaar voor voortzetting van de onderhandelingen. Uiteraard zijn we ook graag bereid u in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten waarom wij ons onrechtvaardig behandeld voelen.

Hoogachtend,

de medewerkers van
de dienst Observatie en techniek

 ------------------------

AD vrijdag 7 augustus: undercovers dreigen met stilleggen Encrochat-onderzoeken

Het Parool vrijdag 7 augustus: door werkonderbrekingen kan bewijsmateriaal verloren gaan

Beveiligingsnieuws: O&T-specialisten zijn slechte beloning zat en voeren actie