9 juni 2021

Onderhandelaarsakkoord politie-cao 2021

Politiemensen krijgen dit jaar een structurele loonsverhoging van 1,3 procent en een eenmalige uitkering van € 750. Dat zijn twee van de ruim twintig afspraken over betere arbeidsvoorwaarden waarover de politiebonden, demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Van Essen het vandaag in principe eens zijn geworden.

Aanvullend op deze ‘tussen-cao’ voor 2021 zijn afspraken gemaakt over nieuwe maatregelen om politiemensen en hun gezinnen te beschermen tegen geweldsrisico’s en ondanks de capaciteitsproblemen voldoende ruimte voor verlof te bieden in het coronajaar 2021. Op korte termijn wordt het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de leden van de bonden.

Eind vorig jaar ontspoorden de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao doordat minister Grapperhaus en het kabinet Rutte III vasthielden aan een structurele loonsverhoging van 1,3 procent(1,1 procent vanaf 1 januari 2021 en 0,2 procent vanaf 1 januari 2022) en twee eenmalige uitkeringen van € 300 in anderhalf jaar tijd (de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2022). De politiebonden waren op zich tevreden over het pakket van twintig andere verbeteringsafspraken waarover wel overeenstemming was bereikt, maar besloten toch actie te gaan voeren voor de kers op de taart: een hoger loonbod.

Alsnog zaken doen
Na vier maanden actievoeren werd duidelijk dat de formatie van een nieuw kabinet (Rutte IV?) wel eens heel lang kon gaan duren of zelfs mislukken. Dat verhoogde het risico dat het afsprakenpakket van december 2020 aan politieke houdbaarheid zou inboeten. Tegelijkertijd moest de politiek in 2021 keer op keer een beroep doen op extra inzet van de politie om het coronabeleid te handhaven. Begin mei telden de politiebonden en de werkgever hun knopen en besloten samen om in het belang van de politiemensen alsnog zaken te doen – in ieder geval voor het jaar 2021.

Hervatting onderhandelingen
De bonden forceerden een opening in het conflict door in het weekend van 8 en 9 mei de actiedruk onverwacht op te voeren en te dreigen met een werkonderbreking bij de politie tijdens de voetbalklassieker Feyenoord-Ajax. Minister Grapperhaus verklaarde zich vervolgens bereid om de cao-onderhandelingen te hervatten. Hij ging ook akkoord met het voorstel van de bonden om tegelijk met een nieuwe cao nieuwe initiatieven af te spreken om politiemensen en hun gezinnen te beschermen tegen geweldsrisico’s en ondanks alle capaciteitsproblemen voldoende verlofmogelijkheden te bieden in 2021.

Iets beter loonbod
Binnen zijn beperkte mogelijkheden als demissionair politieminister legde Grapperhaus een iets beter loonbod op tafel dan in december 2020, namelijk een structurele loonsverhoging van 1,3 procent en eenmalige uitkering van € 750 voor een periode van een jaar (was anderhalf jaar). Een verbetering van 0,2 procent structureel en € 450 eenmalig. De bonden hebben dit als onderhandelingsresultaat geaccepteerd, vanuit de overtuiging daarmee voor 2021 het onderste uit de politieke kan te hebben gehaald.

Doorpakken naar cao vanaf 2022
Uiteraard blijven de bonden zich sterk maken voor een verdere verbetering van de beloning van het politiewerk vanaf januari 2022. Daarover zal dan politiek zaken moeten worden gedaan met een volwaardig nieuw kabinet en een volwaardige nieuwe politieminister. Praktische resultaten op dat gebied zijn dan ook pas te verwachten in 2022. Dat geldt ook voor de uitwerking van een structurele vroegpensioenregeling voor de politiesector vanaf 2025 (op basis van het pensioenakkoord uit 2019) en een eigentijds loopbaan- en capaciteitsbeleid binnen het korps. Met de werkgever is afgesproken de besprekingen over deze onderwerpen in ieder geval warm te houden in de aanloop naar nieuwe onderhandelingen over een politie-cao vanaf 2022.

Hieronder een samenvatting van de meest concrete afspraken in de concept-cao. Meer weten? Kijk onderaan bij de veelgestelde vragen!

Inkomen

 • Een structurele loonsverhoging van 1,3 procent vanaf 1 juli 2021
 • Eenmalige uitkering van € 700 bruto in augustus 2021 (telt mee voor pensioenopbouw)
 • Eenmalige uitkering van € 50 netto in augustus 2021 (telt mee voor pensioenopbouw)

De eenmalige uitkeringen vormen samen de zogenaamde thuisvergoeding. Die is bedoeld als blijk van waardering voor de inzet en belasting van politiemensen en ook hun thuisfront tijdens de coronacrisis en als compensatie voor het uitblijven van een regeling voor een thuiswerkvergoeding tot 2022 en van een structurele loonsverhoging tot 1 juli 2021. Een deel van de eenmalige uitkeringen is netto, aangezien dat bedrag wordt gefinancierd uit de werkkostenregeling (een belastingmaatregel).

De genoemde bedragen aan eenmalige uitkeringen gelden bij een dienstverband van 36 uur of meer. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur worden evenredig lagere bedragen uitgekeerd.

 • De overwerktoeslag groeit voortaan mee met de loonontwikkeling in de sector politie – te beginnen met de salarisverhoging per 1 juli 2021.
 • De eindejaarsuitkering wordt vanaf 2021 al in de maand november uitbetaald.
 • Wie op eigen verzoek overstapt naar een lagere functie met OVW-periodieken behoudt het aantal OVW-periodieken dat hij in de hogere functie had opgebouwd.
 • Medewerkers in de salarisschalen 12, 13 en 14 komen met ingang van 1 september 2021 in aanmerking voor de ME-vergoeding.
 • Medewerkers in de salarisschalen 13 en 14 komen met ingang van 1 juli 2021 in aanmerking voor de verschuivingsvergoeding.
 • De werkgever en de bonden gaan onderzoek (laten) doen naar verstandige en redelijke uitgangspunten voor het maken van aanvullende beloningsafspraken voor groepen politiemedewerkers met bijzondere werkomstandigheden. Voor de groep hondengeleiders is een afzonderlijk traject ingezet.

Capaciteit en inzetbaarheid

 • Medewerkers kunnen voortaan op een moment dat ze zelf kiezen een arbeidsmodaliteit (werktijdpatroon) voor de duur van een jaar aanvragen.
 • Medewerkers mogen voortaan (weer) zelf kiezen of ze overwerkuren laten uitbetalen of toevoegen aan hun LFU-depot (verlofspaaruren).
 • Ook blijft het in ieder geval tot en met 2023 mogelijk om ervoor te kiezen bovenwettelijk verlof te laten uitbetalen.
 • In de tweede helft van 2021 zal met de bonden een regeling worden uitgewerkt voor de interne flexibele inzet van medewerkers.
 • De geconstateerde toename en stapeling van consignatie wordt nader onderzocht.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

 • Vanaf 2022 wordt de ruimte voor het belastingvrij aanschaffen van een fiets of e-bike verhoogd tot maximaal € 1.500 - maar dat bedrag is dan voortaan inclusief de kosten voor accessoires en een verzekering en geldt voor de duur van vijf in plaats van drie jaar.
 • Het bijzonder verlof bij het overlijden van partners en familieleden in de eerste graad wordt uitgebreid van vier dagen naar tweemaal de arbeidsduur per week van de betreffende medewerker.
 • Door het pensioenakkoord is het fiscaal mogelijk geworden om gedurende een politieloopbaan maximaal 100 weken aan LFU te sparen. Onderzocht zal worden of hiervoor ook (een deel van de) bovenwettelijke verlofuren kunnen worden gebruikt.
 • Vanaf 2023 ontvangen politieambtenaren een voucher van € 100 netto per kalenderjaar als financiële bijdrage aan een nog te bepalen aanbod aan activiteiten, diensten en producten die bijdragen aan fitheid en vitaliteit. Vanaf 2024 groeit de waarde van de voucher mee met de loonontwikkeling in de politiesector.

Mobiliteit
In de tweede helft van 2021 zal worden onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn in de huidige afspraken over het woon-werkverkeer en dienstreizen. Daarbij wordt gekeken naar een regeling voor het plaats- en tijdonafhankelijk werken, waaronder thuiswerken. De afspraken daarover worden opgenomen in het Besluit reis-, verhuis- en verblijfkosten politie.

Doorstroom N2-N3
De werkgever en de politiebonden zijn het eens geworden over een nieuw loopbaanperspectief voor assistent politiemedewerkers (surveillanten). In plaats van de reguliere doorstroomopleiding kunnen deze collega’s vanaf 2022 een (korter) kwalificatietraject doorlopen voor de functie van politiemedewerker (agent). De concrete inhoud daarvan wordt momenteel uitgewerkt. In het derde en vierde kwartaal van dit jaar gaan pilots van start met Amsterdamse surveillanten.

Cao+
Aan de ene kant is er dus sprake van een ‘tussen-cao’ voor het jaar 2021, die beschouwd moet worden als de opmaat naar een pakket meer ingrijpende afspraken vanaf 2022. Aan de andere kant is er ook sprake van een soort cao+. Op aandringen van de bonden zijn er namelijk aanvullende afspraken gemaakt waarmee de politiek uiting geeft aan zijn erkenning en waardering voor het politiewerk.

 • De komende jaren zal extra geïnvesteerd worden in het beschermen van politiemensen tegen fysieke vormen van geweld en tegen online agressie door burgers; het bieden van zorg en (juridische) ondersteuning aan politiemedewerkers en in meer contact met en betrokkenheid bij hun thuisfront. LEES HIER DE VERKLARING die in aanvulling op de cao over dit onderwerp is opgesteld.
 • Tijdens de afbouw van de coronamaatregelen wordt bij het toestaan van evenementen rekening gehouden met de capaciteitsproblemen bij de politie en de noodzaak dat de medewerkers van het korps zeker ook na de overbelasting in de eerste helft van 2021 voldoende gelegenheid moeten krijgen om met verlof te gaan. De richtinggevende principes hierbij staan in het landelijk plan van aanpak ‘Capaciteit bevorderende maatregelen basisteams – korte termijn’. LEES HIER DE VERKLARING die in aanvulling op de cao over dit onderwerp is opgesteld.

Meer over:
cao2021