8 mei 2018

Onder druk gezet door je werkgever? Meld het!

Politiebonden horen van leden dat zij door de werkgever onder druk worden gezet om af te zien van hun werktijdenmodaliteit of nachtdienstontheffing. Met als argument capaciteitsproblemen, onderbezetting en roosterdruk. Is jou dit ook overkomen of zie je dit binnen je team gebeuren? Meld het ons! Aan de hand van jullie ervaringen kunnen wij het probleem bij de werkgever aan de kaak stellen.

Het kan gaan om een afwijzing van je modaliteitsaanvraag zonder reden of druk vanuit de werkgever om ‘vrijwillig’ af te zien van een al toegekende modaliteit. Een voorbeeld: je wordt gevraagd om je modaliteit om te zetten naar een ‘roosterwens’, waar je geen enkel recht aan kunt ontlenen. Of er wordt gevraagd om helemaal af te zien van een herkenbaar patroon van werktijden of werkdagen. Er zijn geluiden dat er teamgesprekken worden georganiseerd, waarbij een team de opdracht krijgt om onderling te bespreken wie er wil afzien van zijn modaliteit of nachtdienstontheffing.

Gezamenlijk meldpunt politiebonden
Concrete voorbeelden die laten zien hoe de werkgever momenteel omgaat met verzoeken en aanvragen voor modaliteiten, zijn voor de politiebonden essentieel. Zeker tijdens de huidige cao-onderhandelingen. Daarom hebben de politiebonden een gezamenlijk meldpunt geopend. Klik hier om direct door te gaan naar een korte vragenlijst. Het invullen daarvan kost je slechts enkele minuten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is een modaliteit?
Een modaliteit is een herkenbaar patroon van vrije tijd, uitgedrukt in uren of in dagen. Bijvoorbeeld 4 x 9 uur per week werken of 1 structurele vrije dag. Het kan ook gaan om een vaste vrije avond voor het beoefenen van een sport in teamverband of vrijwilligerswerk.

Waar heb je precies recht op?
Op grond van artikel 12a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) kent de werkgever op aanvraag van de werknemer een werktijdenmodaliteit toe. Tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet.

Je kunt ieder jaar vóór 1 oktober een modaliteit aanvragen. Deze wordt steeds voor de duur van 1 jaar toegekend. Als niet alle aanvragen in een team zonder meer kunnen worden toegekend, wordt dat in teamverband overlegd. Dit staat in de cao 2012-2014. Komt het team er onderling niet uit, dan moet de procedure uit artikel 12a worden gevolgd. Zie hieronder.

Wat als het bevoegd gezag een modaliteit niet (volledig) wil toekennen?
Dan moet zij daarvoor advies vragen aan een speciaal daartoe ingestelde (landelijke) commissie. Daarin zitten vertegenwoordigers van de politievakbonden en de werkgever. Die commissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet binnen 6 weken, nadat het hiervoor bedoelde advies is uitgebracht, een besluit nemen. Gebeurt dat niet, dan is het advies voor de duur van 12 maanden leidend voor wat betreft de aangevraagde modaliteit van de medewerker.