3 november 2017

NPB wint belangrijke RSI-rechtszaak

Een besluit van de korpsleiding om gezondheidsklachten niet te erkennen als beroepsziekte moet gebaseerd zijn op een rapport van de bedrijfsarts dat voldoet aan hoge zorgvuldigheidseisen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken – in een door de NPB aangespannen rechtszaak. Ook op twee andere punten leverde deze procedure duidelijke en voor politiemedewerkers gunstige jurisprudentie op.

De zaak in kwestie betrof een collega die last had gekregen van RSI (Repetitive Strain Injury). Hij besloot bij het korps een verzoek in te dienen om deze aandoening aangemerkt te krijgen als een beroepsziekte. Dat zou hem aanspraak geven op allerlei soorten van financiële ondersteuning door de werkgever (vergoeding medische kosten, volledige loondoorbetaling, eventueel smartengeld).

‘In overwegende mate’
Volgens het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) moeten medische klachten erkend worden als een beroepsziekte als ze ‘in overwegende mate’ zijn veroorzaakt door het soort werk dat iemand doet of de omstandigheden waarin dat werk verricht is. In dit geval stond buiten kijf dat de RSI arbeidsgerelateerd was. Totdat de betreffende collega klachten kreeg had hij namelijk langdurig 70 procent van zijn tijd beeldschermwerk verricht. Het twistpunt bleek of zijn werk ook de belangrijkste oorzaak was.

De bedrijfsarts concludeerde in zijn rapport dat er ook andere factoren in het spel waren en het werk dus niet ‘in overwegende mate’ als de oorzaak van de gezondheidsproblemen kon worden beschouwd. Op basis van dit advies besloot de werkgever de RSI-klachten niet als een beroepsziekte te erkennen en het verzoek van de collega af te wijzen.

Onbegrijpelijke notities
Die schakelde vervolgens de NPB in om dit besluit bij de rechter aan te vechten. Ons standpunt was dat de werkgever geen genoegen had mogen nemen met het rapport van de bedrijfsarts, dat op twee punten luid en duidelijk rammelde.

Klik hier om meer te lezen!

Meer over:
Rechtspositie