17 juni 2021

NPB voert gedragscode privacybescherming in

De Bondsraad van de NPB heeft ingestemd met het voorstel van het hoofdbestuur om zijn kaderleden te voorzien van een gedragscode op privacygebied waaraan ze zich bij hun vakbondswerk dienen te houden. De besturen van de NPB-afdelingen is gevraagd deze code te verspreiden en hun kaderleden na het lezen daarvan een geheimhoudings- en privacyverklaring te laten ondertekenen.

De NPB is al geruime tijd bezig om haar organisatie zoveel mogelijk te laten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NPB-bondssecretaris Nine Kooiman: ‘We doen dat met het oog op de toenemende jacht op de persoonsgegevens van politiemedewerkers (onder wie NPB-leden) door potentiële bedreigers, maar natuurlijk ook omdat we het belangrijk vinden ons aan de wet te houden. Als volgende stap hebben we onze AVG-deskundige gevraagd ons te helpen om ook onze kaderleden zoveel mogelijk AVG-proof te laten werken.’

Ledengegevens
Veel kaderleden hebben toegang tot namen en adressen van groepen politiemensen, bijvoorbeeld in verband met het organiseren van bijeenkomsten. Er zijn ook kaderleden die een rol spelen bij de individuele rechtshulp aan collega’s en daarbij kennisnemen van informatie met een nog gevoeliger karakter: financiële gegevens, gezondheidsgegevens en gegevens over eventuele moeilijkheden met de werkgever.

Gedragscode
Kooiman: ‘Het is dan ook van belang dat de kaderleden zich bewust zijn van de basisregels voor privacy. In eerste instantie is zorgvuldig en respectvol met elkaar omgaan uiteraard een kwestie van fatsoen. Toch zijn er wel wat kaders te geven die het zoveel mogelijk AVG-proof werken bevorderen. Die hebben we voor onze NPB-kaderleden vastgelegd in een gedragscode.’

Privacyverklaring
Daarin staat bijvoorbeeld dat gegevens altijd vertrouwelijk en alleen met elkaar worden gedeeld en dat informatie moet worden verwijderd zodra ze niet meer nodig is. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag wat je moet doen als gegevens in verkeerde handen zijn gekomen of verloren zijn geraakt. Tot slot wordt in de gedragscode gewezen op een door kaderleden te ondertekenen geheimhoudings- en privacyverklaring, opdat iedereen zich bewust is van de juiste manier om met gevoelige informatie over onze leden om te gaan.

De uitrol
Kooiman: ‘De gedragscode is samen met de geheimhoudings- en privacyverklaring aan de Bondsraad voorgelegd. Die heeft het belang van deze aanpak onderschreven en ingestemd met het hanteren van de gedragscode in combinatie met het laten ondertekenen van een geheimhoudings- en privacyverklaring. Vandaag hebben wij de afdelingsbesturen gevraagd iedereen die voor de vereniging taken uitvoert, in welke rol dan ook, de gedragscode voor te leggen en hem of haar te vragen de geheimhoudings- en privacyverklaring te ondertekenen.’

Het is de bedoeling dat de afdelingen de ondertekende verklaringen inscannen en e-mailen naar Loes Janse. Het is ook mogelijk een papieren versie van een ondertekende verklaring naar het NPB-hoofdkantoor in Baarn te sturen. Vragen of opmerkingen over dit bondsbesluit? Ook die zijn van harte welkom bij Loes.

Meer over:
Vereniging