10 oktober 2017

NPB teleurgesteld over regeerakkoord

De NPB reageert teleurgesteld op het nieuwe regeerakkoord. Lang niet alle knelpunten worden opgelost en het geeft bovendien onvoldoende houvast voor de toekomst. De financiële bijdrage voor de Politie is veel te beperkt.

De financiële bijdrage voor de Politie is veel te beperkt. De NPB heeft met de schijf van vijf meer dan één miljard gevraagd om het fundament op orde te krijgen. Aandacht voor een redelijke vroegpensioenleeftijd is er niet. Jan Struijs: “dit regeerakkoord maakt ons strijdbaarder om te komen tot een veiliger Nederland en een betere CAO voor politiemensen”.

Vergaande beloften
Het regeerakkoord belooft structureel 267 miljoen extra voor meer agenten in de wijk en voor rechercheurs. Aan deze belofte worden echter wel vergaande consequenties verbonden. Zo moet er verder geflexibiliseerd worden en moeten beknellende sectorale afwijkingen van de ATW (de LAR) opgeheven worden. Het nieuwe Kabinet begeeft zich hiermee duidelijk op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Een onderwerp waar de bonden over gaan samen met werkgever! Wat onder verdere flexibilisering wordt verstaan is alles behalve duidelijk. Het extra geld voor de Politie gaat naar bestaande knelpunten en heeft weinig oog voor hoe we de Politie op lange termijn weer op orde kunnen krijgen.

Schijf van vijf
Twee segmenten van de Schijf van vijf waarmee de NPB dit voorjaar aandacht vroeg bij alle politieke partijen, hebben nog steeds onze speciale aandacht.

1. Voldoende personeel.

Het regeerakkoord biedt geen soelaas voor het schrijnend tekort aan personeel bij de recherche en in het blauw. In de NPB schijf van 5 voor een gezond politiekorps, bepleit de NPB dat er 5780 dienders bij moeten komen de criminaliteit beter te kunnen bestrijden.

2. Eersteklas ICT-oorzieningen.

Het was de bedoeling dat de Nationale politie uiterlijk in 2017 zou kunnen beschikken over een ‘bruikbare, gebruikersvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening.’ Volgens een rapport van de Algemene rekenkamer uit december 2016 gaat dat niet lukken. Het lijkt onvermijdelijk dat het bouwen van een landelijk ICTnetwerk voor de politie meer gaat kosten dan het bedrag dat voormalig minister Opstelten daarvoor 5 jaar geleden heeft vrijgemaakt.

De NPB vindt dat de politiek garant moet staan voor voldoende budget om de ICT-vernieuwing te kunnen voltooien. Tot ontsteltenis van NPB wordt ook hier in het regeerakkoord geen extra geld voor beschikbaar gesteld.

Geen zicht op redelijk vroegpensioen

De NPB maakt zich sterk voor een eerlijke uittreedleeftijd bij de Politie. Met de schijf van vijf zijn alle regeringspartijen daar in het voorjaar nog een keer op gewezen en momenteel voert de NPB samen met de andere politiebonden actie om het mogelijk te maken weer vroegpensioen afspraken te maken binnen de Politie. In het Regeerakkoord is het uitgangspunt nog steeds dat er doorgewerkt moet kunnen worden voor een ieder tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Een “levenlang leren” zou daarvoor de oplossing zijn naast leeftijdsbewust personeelsbeleid. De NPB erkent dat er ook binnen de politiesector nog veel te winnen is als het gaat om het vitaal houden van de medewerkers en dat hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt van werkgever en medewerkers.

Maar het is een illusie om te denken dat je met de nodige bijscholing en betere voorzieningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid tot aan de AOW-leeftijd gezond bij de Politie werkzaam kunt zijn. Door in het regeerakkoord geen enkel perspectief te bieden waardoor sectoren de mogelijkheid krijgen zelf afspraken te maken over wat een eerlijke vroegpensioen regeling is die recht doet aan het werk, miskent de nieuwe regering de inzet van politiemedewerkers voor de samenleving. Dit maakt de NPB alleen maar meer strijdbaar om de acties in het kader van het politiepensioen voort te zetten!

Klik hier voor de reactie van de FNV op het regeerakkoord

Klik hier voor het regeerakkoord