24 februari 2017

NPB-stiptheidsactie Bureau Transport

De NPB heeft medewerkers van Bureau Transport Den Haag opgeroepen te stoppen met het wegslepen van voertuigen en het afzetten van plaatsen delict. Sinds 1 maart beperken zij zich tot de taken die horen bij hun officiële nieuwe functie – Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B, de zogenaamde conciërgefunctie. Deze stap is helaas onvermijdelijk geworden, aangezien de korpsleiding weigert iets te doen aan het (financiële) verschil tussen de functie die ze officieel vervullen en het werk dat ze in de praktijk gevraagd worden te doen.

Eind 2013 voerde de werkgever met terugwerkende kracht tot begin 2012 een nieuw functiegebouw in, het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie. Daarbij was het de bedoeling dat iedereen zou overgaan naar de LFNP-functie die het meest overeenkwam met het werk dat ze deden. Bij de medewerkers van het Bureau Transport Den Haag is op dat punt iets behoorlijk misgegaan.

Zij kregen de LFNP-functie Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B toegekend, vallend in het functiedomein Ondersteuning. Volgens de bijbehorende functiebeschrijving houdt een medewerkers HSM-B zich bezig met het op aanwijzing en onder begeleiding ondersteunen van de bedrijfsvoering door middel van beheer, registratie, onderhoud en montage, reprografie en beveiligd vervoer.

Verkeerde functiedomein
NPB-regiobestuurder Paul Lathouwers: ‘Dat is heel andere koek dan de werkzaamheden die de collega’s van bureau Transport Den Haag volgens hun oude korpsfunctie verrichtten en op verzoek van de werkgever tot op de dag van vandaag zijn blijven verrichten. Dat zijn klussen als het inrichten van PD’s (plaatsen delict), het wegslepen van autowrakken en het openbreken van wagens als er bij warm weer een kind of hond in opgesloten zit. Daarbij worden ze geregeld geconfronteerd met stressvolle situaties, boze burgers, zwaargewonde mensen en dode lichamen. Ze doen dat werk in het operationele politietenue, dragen het steekwerende vest en rijden rond in herkenbare politievoertuigen.’

Te weinig OVW-punten
De NPB vindt dat bij deze werkzaamheden een functie binnen het domein Uitvoering hoort. Dat zou deze collega’s ook recht geven op een gunstiger beloning, aangezien aan zo’n functie een hoger aantal OVW-punten (Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden) is gekoppeld en dus het perspectief op uitloopperiodieken in een hogere schaal.

Lathouwers: ‘Bijzonder wrang daarbij is dat de medewerkers van de Bureaus Transport in Amsterdam en Rotterdam bij de komst van het LFNP wel functies in het functiedomein Uitvoering toegekend hebben gekregen en dus ook de extra OVW-rechten – met terugwerkende kracht tot 2012. In Amsterdam kregen ze een functie binnen de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) en in Rotterdam een functie binnen Intake & Service.’

Mooie woorden, geen daden
Ondanks langdurig aandringen van de NPB heeft de korpsleiding geweigerd de functiebeschrijving van de medewerkers HSM-B aan te passen of de collega’s in kwestie Haag in financiële zin tegemoet te komen. In juli 2016 heeft de NPB het korps verzocht de collega’s van Bureau Transport Den Haag te compenseren door middel van een toelage. Daarbij is niet eens verzocht om een compensatie met terugwerkende kracht tot 2012, maar slechts om een tegemoetkoming als gebaar van goede wil van de werkgever.

Lathouwers: ‘Sinds ik betrokken ben bij deze groep collega’s hoor ik niet anders dan dat iedereen binnen het korps hun grieven begrijpt en de huidige situatie heel oneerlijk voor ze vindt. Eind januari kreeg ik echter te horen dat het verzoek van hogerhand was getorpedeerd en dat we een afwijzing tegemoet konden zien. Een enorm teleurstellend en onbegrijpelijk bericht.’

Collectieve stiptheidsactie
Nu de werkgever hardnekkig blijft weigeren in te gaan op de voorstellen van de bond, ziet de NPB zich gedwongen een collectieve stiptheidsactie af te kondigen. Lathouwers: ‘We hebben de korpsleiding officieel laten weten dat we de gedupeerde collega’s oproepen vanaf 1 maart 2017 gefaseerd alleen nog werk te gaan doen dat voorkomt in de functiebeschrijving van medewerker HSM-B. Om te beginnen zal vanaf 1 maart 2017 het afzetten van PD’s worden gestaakt. De collega’s zijn uiteraard beschikbaar voor het verrichten van vervangende werkzaamheden die wel passen binnen hun huidige LFNP-functiebeschrijving.’

Komt er geen beweging in het standpunt van de werkgever, dan worden elke twee weken meer werkzaamheden neergelegd. Dat gaat door tot alleen nog werk wordt gedaan dat in overeenstemming is met de LFNP-functie HSM-B. Lathouwers: ‘Linksom of rechtsom moet er wat de NPB betreft een eind komen aan de rechtsongelijkheid waar deze Haagse collega’s al jaren de dupe van zijn.’

Meer over:
OVW-rechten